Arbejdsklausuler i Statens indkøbsprogram

Alle relevante kontrakter i statens indkøbsprogram indeholder en arbejdsklausul. Kontrolenheden for Arbejdsklausuler varetager kontrollen for de aftaler i det statslige indkøbsprogram, som Økonomistyrelsen er ansvarlig for. SKI gennemfører kontroller i de aftaler i det statslige indkøbsprogram, som SKI administrerer. Alle kontroller af arbejdsklausuler skal fremover ske på baggrund af risikovurderinger.

Ansvarsfordelingen i forbindelse med kontrol af overholdelsen af arbejdsklausuler

I de fællesstatslige rammeaftaler i Statens Indkøbsprogram indgår arbejdsklausuler i overensstemmelse med Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. 

Staten har etableret en fælles Kontrolenhed for Arbejdsklausuler. Formålet med kontrolenheden er at sikre, at private leverandører og deres underleverandører, som udfører opgaver for staten, overholder arbejdsklausulen. Hermed sikres, at statslige opgaver bliver løst på en ordentlig og forsvarlig måde, fair konkurrence for virksomhederne og ordentlige løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne.

Kontrolenheden er organisatorisk forankret i Vejdirektoratet, men den agerer på vegne af Økonomistyrelsen og de enkelte statsinstitutioner, som indgår konkrete aftaler om levering under de fællesstatslige rammeaftaler, der er indgået af Økonomistyrelsen. Kontrolenheden kan derfor foretage uanmeldt besøg. Kontrolenhedens medarbejdere vil i så fald melde deres ankomst til den lokale ledelse (hvis muligt) og identificere sig.

Enheden har ansvaret for at gennemføre en risikobaseret kontrol med leverandørers og underleverandørers overholdelse af arbejdsklausulerne i de fællesstatslige rammeaftaler, der er indgået af Økonomistyrelsen. 

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) fører kontrol med overholdelsen af arbejdsklausulerne i de rammeaftaler, som SKI har indgået som led i Statens Indkøbsprogram. Herudover vil SKI foretage opfølgning på arbejdsklausuler i øvrige rammeaftaler, som SKI har indgået på vegne af SKI´s ikkestatslige kunder, herunder kommuner, regioner og andre offentligretlige organer.

Det vil være den kontrakthavende myndighed, Økonomistyrelsen eller SKI, der på baggrund af vurderingen af den enkelte sag vil skulle gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i henhold til bestemmelserne i den pågældende rammeaftale eller leveringsaftale.

De enkelte statsinstitutioner har fortsat ansvaret for at kontrollere overholdelsen af arbejdsklausuler i de rammeaftaler og andre kontrakter, som institutionerne selv indgår.

Risikobaseret kontrol

Beskæftigelsesministeriet har meldt ud, at kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler i statslige rammeaftaler og andre kontrakter, herunder rammeaftalerne i Statens Indkøbsprogram, tilrettelægges på baggrund af risikovurderinger. Du kan læse mere om brug af arbejdsklausuler på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Det er således ikke tilstrækkeligt at alene at foretage kontrol, når der foreligger konkret begrundet mistanke om en overtrædelse. Du kan læse mere om risikobaseret kontrol på Kontrolenhedens hjemmeside.

Læs om cirkulære i arbejdsklausuler i offentlige kontrakter her 

Du kan læse mere om ansvarsfordelingen i procedurebeskrivelsen her 

Læs mere om arbejdsklausuler på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Læs mere om risikobaseret kontrol på Kontrolenhedens hjemmeside