Tilmelding til markedsdialog om genudbud af drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem

10-10-2023
Digitale løsninger

Interesserede leverandører skal tilmelde sig senest den 23. oktober 2023.

Økonomistyrelsen har igangsat en analyse til forberedelse af det kommende genudbud af drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem (SBS). Til denne analyse ønsker Økonomistyrelsen at modtage input fra markedet og inviterer derfor til markedsdialog.

SBS blev idriftsat i 2018 og er udviklet i samarbejde med KMD A/S. Systemet drives på en samlet kontrakt vedr. drift, vedligehold og videreudvikling af KMD. Kontrak-ten udløber i sommeren 2025. SBS er baseret på SAP PBC, SAP BW on Hana med et Excel-brugerinterface.

Brugerne består af medarbejdere med økonomiansvar, herunder budgetansvarlige, økonomifunktioner og ledelsen i institutioner og ministerier, som er involveret i budget-, udgiftsopfølgnings- og finanslovsarbejdet. Løsningen har i dag omkring 1200 unikke brugere i omkring 150 statslige institutioner.

Leverandørerne kan henvende sig for at udleveret et baggrundsbilag med nærmere tekniske specifikationer.

Om processen

Økonomistyrelsen ønsker at afsøge og kortlægge mulighederne ift. Økonomistyrelsens konkrete behov samt optimere vilkår for opgavens udførelse, som skal være afspejlet i et fremtidigt udbudsmateriale, der kan danne grundlag for en efterfølgende konkurrenceudsættelse.

I den proces ønsker Økonomistyrelsen at drøfte opgaven og vilkårene for udførelsen, samt at få større indsigt i om - og i givet fald hvordan - markedet bedst muligt kan imødekomme de krav, der vil blive stillet, samt om kontrakten kan eller bør ind-købes gennem Staten og Kommunernes indkøbsservice A/S.

Økonomistyrelsen ønsker også indsigt i, hvilke krav og vilkår som må formodes at have den største betydning for prissætningen af opgaven i såvel op- og nedadgående retning, herunder vilkår for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Leverandører til markedsdialog

Økonomistyrelsen forventer at gennemføre op til fire dialogmøder. Vi vil særligt lægge vægt på at have dialog med leverandører, som har erfaring med at levere drift, vedligehold og videreudvikling af SAP-løsninger til større virksomheder og/eller offentlige myndigheder - det tilstræbes, at de udvalgte dialogdeltagere har en viden om den offentlige sektor.

Økonomistyrelsen vil udsende en spørgeramme i forbindelse med invitationen til deltagelse i markedsdialogen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles med udgangspunkt i spørgerammen.

Dialogens rammer

Markedsdialogen vil blive afholdt inden for rammerne af udbudslovens § 39, herunder særligt under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.

Mødevarighed

Markedsdialogmøderne forventes at vare maksimalt én time og afholdes hos Økonomistyrelsen i uge 44, 2023.

Mødeantal

Der forventes afholdt møder med op til fire virksomheder.

Skriftlig høring

De aktører, der ikke udvælges til at deltage på markedsdialogmøderne, men som har vist interesse for dialogen, vil få tilbudt at give et skriftligt svar på den spørgeramme, som anvendes ved markedsdialogmøderne.

Ønsker du at deltage?

Såfremt du ønsker at deltage i markedsdialogen, skal du sende en e-mail herom til Lasse Bo Szuwalski Hansen på .

Fristen for indmeldinger om ønsket deltagelse er 23. oktober 2023, kl. 10.00.