It-rådet gør status på statens store it-projekter og it-systemporteføljer

08-06-2023
It-styring

Statens It-råd offentliggør i dag statusrapporten for 2022, hvor It-rådet sætter fokus på fremdriften i de statslige it-projekter og myndighedernes arbejde med it-systemporteføljestyring.

It-rådet vurderer, at de statslige myndigheder bliver fortsat dygtigere til at arbejde med it og digitalisering. Hos mange myndigheder har topledelsen fået større forståelse for betydningen af at have en velfungerende it-portefølje, hvilket er afgørende for, at myndighederne kan løfte deres kerneopgaver og skabe værdi for borgere og virksomheder. 

Statusrapporten viser dog, at flere myndigheder har udfordringer med tilstanden af deres kritiske systemer, og at flere it-projekter ikke følger deres tidsplan og budget. Derfor vurderer It-rådet, at der stadig er plads til forbedring af den statslige it-styring.

Færre røde trafiklys og mindre stigning i projekternes udgifter og varighed

Ved statusrapporteringen for 2. halvår af 2022er der uddelt 22 grønne, 17 gule og syv røde trafiklys til de statslige it-projekter. Et rødt lys angiver, at projekterne har rapporteret væsentlige afvigelser fra deres seneste godkendte tidsplan eller økonomi og/eller har et risikobillede, der kræver øget ledelsesmæssig opmærksomhed.

Sammenlignet med 2021 er det en nedgang i antallet af røde trafiklys, men en stigning i antallet af gule trafiklys. Samtidig er udviklingen med dyrere projekter stagneret, hvilket også gør sig gældende for projekternes gennemsnitlige forventede varighed.

It-rådet finder det positivt, at der er tildelt færre røde trafiklys, men vurderer dog at der fortsat er for mange lange og dyre it-projekter i gang i staten. It-rådet opfordrer myndighederne til at igangsætte mindre og velafgrænsede it-projekter, som har bedre forudsætninger for at komme i mål inden for tidsplan og budget.

Systemtilstanden er uændret siden 2021

It-rådet har opdateret overblikket over tilstanden af den statslige it-systemportefølje med data fra de myndigheder, der har været til review i 2022. Der er stadig for mange kritiske systemer, der har udfordringer med teknisk tilstand, dokumentation og sikkerhed.

I 2022 har 13 myndigheder været til review for anden gang. Deres kortlægninger viser, at de kritiske systemers tilstand er forbedret på nogle områder siden første review, men at der også er områder med udfordringer. It-rådet opfordrer myndighederne til at sikre, at tilstanden af it-systemporteføljerne løbende forbedres, så de er opdaterede og sikre.

It-rådets sigtelinjer for fremtidens it-styring

I lyset af de aktuelle udfordringer på det statslige it-område justerer It-rådet sin rådgivningspraksis, som fremover vil basere sig på tre sigtelinjer for myndighedernes it-styring:

1) Myndighedernes ledelser skal tage større ansvar for at sikre den rette balance mellem aktiviteter og kapacitet i it-styringen.

2) Myndighederne skal nedbringe deres tekniske gæld ved at bruge en større del af deres it-budget på at vedligeholde og udvikle den eksisterende systemportefølje gennem mindre delprojekter.

3) Myndighederne skal blive dygtigere til at bringe deres it-projekter succesfuldt i mål ved at have større opmærksomhed på at slanke nye it-projekter mest muligt.

Sigtelinjerne vil komme til udtryk i en styrkelse af den løbende dialog med myndighederne. Erfaringen fra reviews af myndighedernes it-systemporteføljer er, at drøftelserne om kapacitet, kompetencer, prioriteringer og økonomi har skabt værdi for ledelserne. Dialogen skal udbygges og kobles med en drøftelse af kommende it-udviklingsaktiviteter. Det er i den tidlige fase, hvor projekterne tilrettelægges, at It-rådet kan bidrage til at nedbringe antallet af lange, komplekse og risikofyldte it-projekter.

Læs Statens It-råds statusrapport 2022