Markedsdialogmøder om udbud af Statens Tilskudsadministrative System

22-04-2020
Digitale løsninger

Som tidligere annonceret arbejder Økonomistyrelsen sammen med en række tilskudsmyndigheder på udbudsmateriale til anskaffelse af et fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem. Økonomistyrelsen ønsker at benytte lejligheden til at gennemføre en markedsdialog med leverandørmarkedet om et særligt nyt funktionelt kravområde. Det bemærkes, at tidsplanen for udbuddet er ændret, idet der afventes endelig politisk beslutning. Når en ny tidsplan foreligger, meldes denne ud på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Markedsdialogen omfatter udvalgte dele af udbudsmaterialet. Det bemærkes, at dialogmaterialet ikke er et færdiggjort udbudsmateriale, hvorfor der vil fremkomme ændringer i det endelige materiale.

Om fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem og omfanget af udbuddet

Det fællesstatslige tilskudsadministrationssystem skal forvaltes af Økonomistyrelsen, og skal over tid håndtere stort set alle statslige puljer, der udmøntes efter ansøgning, og hvor der er konkurrence om midlerne, samt udvalgte puljer, hvor der ikke er konkurrenceudsættelse. Systemet omfatter også puljer med EU-finansiering. Systemet skal på sigt anvendes af alle ministerier, der administrerer de nævnte puljetyper, og der ser Økonomistyrelsen gerne en bred løsning.

I 2018 blev antallet af statslige puljer med konkurrence opgjort til 436 med en samlet bevilling på omkring 13,5 mia. kr. Puljerne blev administreret af 39 statslige myndigheder.

Læs mere om det fællesstatslige tilskudsadministrationssystem her

Markedsdialogmøderne vil berøre et særligt nyt funktionelt kravområde

Markedsdialogens fokus er modtagerregler. En modtagerregel betyder, at en tilskudsmodtagers stamdata (fx virksomhedsstørrelse) påvirker hvilke krav til bl.a. revision, tilskudsudbetaling og afrapportering, der stilles til tilskudsmodtageren. Disse modtagerregler skal systemunderstøttes. Økonomistyrelsen ønsker i markedsdialogen at afdække, om og i bekræftende fald i hvor høj grad modtagerregler øger systemets kompleksitet, samt hvordan risikoen herfor kan minimeres og imødegås bedst muligt.

Forløb for Markedsdialog 2

  • 22. april: Økonomistyrelsen offentliggør udvalgte nye dele af udbudsmaterialet, som vedrører krav til modtagerregler/modtagergrupper. Materialet offentliggøres på Økonomistyrelsen hjemmeside
  • 28. april: Interesserede leverandører tilmelder sig markedsdialogen 28. april kl. 12:00 (se afsnittet Tilmelding til markedsdialogmøder)
  • 29. - 30. april: Økonomistyrelsen kontakter interesserede leverandører og fastsætter markedsdialogmøder i kalenderen
  • Frem til 4. maj forbereder leverandøren et skriftligt dialogoplæg med fokus på at minimere/imødegå risici ved systemunderstøttelse af modtagerregler/modtagergrupper
  • 5.- 7. maj afholdes et individuelt virtuelt markedsdialogmøde med hvert tilmeldt leverandør. Mødet forventes at vare 90 minutter
  • 11. maj offentliggøres et sammenfattende og anonymiseret referat fra dialogmøderne på Økonomistyrelsens hjemmeside af hensyn til ligestilling i det efterfølgende EU-udbud

Tilmelding til markedsdialogmøder

Leverandører, der er interesserede i at deltage i markedsdialogen, bedes venligst tilmelde sig med navn og kontaktoplysninger på en kontaktperson senest den 28. april 2020 klokken 13.00 til Anders Reinhard Kieler på denne mailadresse: .

Fremsendelse af dialogoplæg

Leverandører bedes fremsende dialogoplæg til Anders Reinhard Kieler () senest mandag d. 4. maj 2020 klokken 16:00.