Invitation til markedsdialog vedr. udbud af fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem

13-06-2019
Digitale løsninger

Staten skal have et fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem, som ventes sendt i udbud omkring årsskiftet. Udbuddet omfatter udvikling af grundsystem og efterfølgende drift, vedligehold samt videreudvikling af systemet.

Informationsmøde

I forbindelse med udbuddet inviteres der til fælles informationsmøde:

Onsdag d. 26. juni 2019 kl. 14.30 – 16.30 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K 

Om fælles statsligt tilskudsadministrationssystem og omfanget af udbuddet

Det fælles statslige tilskudsadministrationssystem skal forvaltes af Moderniseringsstyrelsen, og skal over tid håndtere stort set alle statslige puljer, der udmøntes efter ansøgning, og hvor der er konkurrence om midlerne. Dette inkluderer puljer med EU-finansiering. Systemet skal på sigt anvendes af alle ministerier, der administrerer sådanne puljer. I 2018 blev antallet af statslige puljer med konkurrence opgjort til 436 med en samlet bevilling på omkring 13,5 mia. kr. Puljerne blev administreret af 39 statslige myndigheder.
Udbudsmaterialet forventes offentliggjort omkring årsskiftet.

Informationsmødet vil berøre følgende emner:

 • Introduktion til Moderniseringsstyrelsen
 • Baggrund, formål og perspektiver for det kommende udbud, herunder
 • Hvad udbydes/hvad skal systemet dække
 • Hvilket udbytte ønskes der opnået
 • Hvilke forventninger er der til systemet
 • Tidsplan og tilgang for det kommende udbud
 • Individuelle dialogmøder

Tilmelding til informationsmødet 

Som led i de indledende sonderinger før det kommende udbud af det fælles statslige tilskudsadministrationssystem inviteres interesserede leverandører til et fælles informationsmøde. 

Af praktiske årsager bedes de interesserede leverandører, som ønsker at deltage i informationsmødet, venligst meddele dette samt navn og kontaktoplysninger på deltagere (max to pr. leverandør) senest den 21. juni 2019 til Frederik Jensing Hune på denne mailadresse:

Dialogmøder

Efter det fælles informationsmøde vil Moderniseringsstyrelsen i august gennemføres individuelle dialogmøder med leverandører.

Udvælgelseskriterier

Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Såfremt et større antal henvender sig, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

 • At virksomhederne udøver aktuel virksomhed inden for området
 • Virksomhedernes størrelse (der ønskes dialog med både større og mindre virksomheder).
 • Virksomhedernes tekniske løsning (der ønskes dialog omkring forskellige løsningstilgange)

Forud for møderækken vil Moderniseringsstyrelsen distribuere de emner og spørgsmål, der ønskes drøftet med dialogdeltagerne.

Leverandørfelt

Ud fra ovenstående kriterier påtænkes at invitere 3-5 virksomheder til dialogmøder. Såfremt en virksomhed ønsker at deltage i dialogen, kan der rettes henvendelse til Thomas Jensen på snarest muligt og senest den 9. august 2019.

Rammer

 • Mødevarighed: Dialogmøderne forventes at vare 2-3 timer.
 • Mødetidspunkt: Dialogmøderne forventes afholdt løbende hos Moderniseringsstyrelsen i uge 34 og uge 35.
 • Mødeantal: Der forventes afholdt møder med 3-5 virksomheder.

Som afslutning på dialogen med markedet udarbejder Moderniseringsstyrelsen et notat. Notatet offentliggøres på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og indeholder evt. spørgsmål fra leverandøren omkring udbuddet samt Moderniseringsstyrelsens svar hertil.

Det bemærkes, at omkostninger i forbindelse med at deltage i markedsdialogen er Moderniseringsstyrelsen uvedkommende.