Statsansatte stiger i gennemsnit knap 7.800 kr. i løn i 2018

01-10-2018

Som en del af OK18-forliget er der den 1. oktober udmøntet en generel lønstigning på 0,50 pct. til de statsansatte set i forhold til lønniveauerne ved overenskomstindgåelsen.

Med den generelle lønstigning forhøjes de fleste centralt og lokalt aftalte faste løndele, herunder basisløn, pensionsbidrag, kvalifikation- og funktionstillæg mv. Sammen med lønstigningerne pr. 1. april 2018 vil de statsansattes lønniveauer generelt være forhøjet med 1,63 pct. siden overenskomstindgåelsen.

Samlet svarer stigningen på 1,63 pct. til en lønstigning (inkl. pension) på gennemsnitligt 7.800 kr. årligt.

I figuren nedenfor fremgår eksempler på forskellige faggrupper i staten og deres lønniveauer (inklusiv pension, eksklusiv variable ydelser) samt de lønstigninger, som de indtil videre gennemsnitligt har fået i OK18.

De generelle lønstigninger pr. 1. oktober udmøntes som en forhøjelse af den statslige reguleringsprocent.

Læs mere om den statslige reguleringsprocent

Udover forhøjelse af den statslige reguleringsprocent er der også for en række grupper aftalt specifikke ændringer af basislønninger, tillæg, pensionsbidrag mv. pr. 1. oktober. Disse ændringer er ikke medregnet her. De vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft, når aftalerne er udsendt.

"Figur 1 viser lønniveauerne for gymnasielærer, kontorfunktionærer og polititjenestemænd før og efter lønstigningen på 1,63 pct. i OK18. Gymnasielærernes gennemsnitlige lønniveau forhøjes fra 572.196 kr. til 581.523 kr., hvilket er en stigning på 9.327 kr. Kontorfunktionærernes gennemsnitlige lønniveau forhøjes fra 379.130 kr. til 385.310 kr., hvilket er en stigning på 6.180 kr. Polititjenestemændenes gennemsnitlige lønniveau forhøjes fra 427.178 kr. til 434.141 kr., hvilket er en stigning på 6.963 kr. ”

Anmærkninger: Lønniveauer inklusiv alle faste løndele (basisløn, pension samt faste centralt hhv. lokalt aftalte tillæg. Variable ydelser såsom natpengetillæg, overarbejdsbetaling, engangsvederlag mv. indgår således ikke i opgørelsen af lønniveauerne. Gymnasielærere afgrænset ved personalekategori 0088. Polititjenestemænd afgrænset ved personalekategori 0303, stillingstbetegnelse ’Politiassistent’, ’kriminalassistent’ og ’politibetjent’. Det bemærkes at polititjenestemændene i modsætning til de to øvrige grupper optjener tjenestemandspension. Værdien af denne er beregningsteknisk indregnet i lønniveauerne som 15 pct. af de pensionsgivende løndele, men den reelle værdi kan afvige herfra. Kontorfunktionærer afgrænset ved personalekategori 0240. 

Kilde: Forhandlingsdatabasen, 2. kvt. 2017 (OK18)