Miniseminar om indkøb og hjemtagelse af advokatydelser i staten

12-10-2018
Indkøb

Har du lyst til at høre mere om, hvilke erfaringer Udenrigsministeriet og Ankenævnet for Patienterstatning har gjort sig i den forbindelse, så inviterer Moderniseringsstyrelsen til miniseminar om indkøb og hjemtagelse af advokatydelser i staten.

Moderniseringsstyrelsen inviterer til miniseminar

Udenrigsministeriet og Ankenævnet for Patienterstatning er statslige institutioner, der begge har valgt at konkurrenceudsætte advokatbistand. Horten Advokatpartnerselskab vandt Ankenævnets udbud og varetager nu generel juridisk rådgivning og alle retssager, der anlægges mod Ankenævnet for Patienterstatning i en fireårig periode. Ved Udenrigsministeriets konkurrenceudsættelse vandt Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, og de yder nu udbudsretlig bistand til en del af Udenrigsministeriets udbudssager.

Har du lyst til at høre mere om, hvilke erfaringer Udenrigsministeriet og Ankenævnet for Patienterstatning har gjort sig i den forbindelse, så inviterer Moderniseringsstyrelsen til miniseminar om indkøb og hjemtagelse af advokatydelser i staten.

Du vil også få lejlighed til at høre om Ankestyrelsens erfaringer med at hjemtage retssager og høre Frederik Waages bemærkninger til de kommende ændringer i Retsplejeloven, der vedrører det offentlige som procespart, herunder lempelse af kriterierne for brug af procesfuldmægtige og mulighed for at få tilkendt sagsomkostninger, når myndigheder giver møde ved procesfuldmægtige.

Endeligt vil vi løfte sløret for planerne om den nye fællesstatslige rådgivningsenhed inden for udbud og kontrakter, som etableres i et samarbejde mellem Moderniseringsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Miniseminaret skal give inspiration og understøtte de statslige institutioner, så de aktivt forholder sig til indkøb af ekstern juridisk bistand. Miniseminaret har endvidere til formål at følge op på miniseminaret, der blev afholdt i juni 2017, og de erfaringer de statslige institutioner har gjort sig i forbindelse med henholdsvis konkurrenceudsættelse og hjemtagelse af sagsområder. 

Tid og sted

Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K

Fredag d. 9. november 2018 kl. 09.00-13.00

Målgruppe

Miniseminaret henvender sig primært til medarbejdere og chefer med ansvar for indkøb eller tilrettelæggelse af juridiske opgaver

Praktiske informationer

Tilmelding til miniseminaret sker på Campus senest mandag den 05.11.18 via linket:

Tilmelding på Campus

Hvis du har faglige spørgsmål til miniseminaret eller indkøb af advokatydelser i staten generelt, kan du skrive til .

Hvis du har problemer med at tilmelde dig i Campus, kan du kontakte kursusadministrator Anja Magnussen på

Hyrdebrev om brug af anden advokat

Formålet med hyrdebrevet er at øge de statslige institutioners fokus på mulighederne i Kammeradvokataftalen ved at opfordre ministerierne til at forholde sig aktivt til deres indkøb af advokatbistand.

Læs Hyrdebrev fra ministeren for offentlig innovation (pdf)

Nemmere adgang til at bruge anden advokat i enkeltsager

Kammeradvokataftalen er ændret, så det fremover er den enkelte statslige institution selv, der tager stilling til, om det i en konkret sag er relevant at bruge anden advokat. Moderniseringsstyrelsen skal fremover alene orienteres.

Læs mere om ændringen af Kammeradvokataftalen