Moderniseringsstyrelsen vinder sag om orienteringspligtens udstrækning

22-09-2017

Tvisten handlede om, hvorvidt der er pligt til at orientere en organisation, hvor en arbejdsgiver påtænker at gennemføre stillingsændringer, som ikke er væsentlige.

Sagen opstod som følge af de statslige flytninger af arbejdspladser (Bedre Balance) og omhandlede flytning af en institution fra København til Nykøbing Falster.

Arbejdsgiver fandt, at flytningen ikke udgjorde en væsentlig stillingsændring for de medarbejdere, som sagen omhandlede. Medarbejderne havde derfor ikke ret til at kunne betragte sig som afskediget.

Parternes synspunkter

Akademikerne gjorde gældende, at orienteringspligten i cirkulære om overens-komst for akademikere i staten skal forstås således, at organisationen skal have skriftlig meddelelse om enhver væsentlig stillingsændring.

Moderniseringsstyrelsen gjorde gældende, at orienteringspligten kun gælder i tilfælde, hvor en medarbejder afskediges til fratræden.

Opmandens resultat

Opmanden gav Moderniseringsstyrelsen medhold, idet opmanden fandt, at:
”Der er ikke efter ordlyden, sammenhængen med de øvrige bestemmelser i overenskomstens kapitel 5 eller det i øvrigt fremkomne fornødent grundlag for at forstå bestemmelsen i overenskomstens § 20, stk. 4, således, at organisationen skal have skriftlig meddelelse om enhver stillingsændring, selv om ansættelsesmyndigheden mener, at ændringen ikke er væsentlig, og medarbejderen accepterer den, hvis der eventuelt kan rejses spørgsmål om, hvorvidt stillingsændringen er væsentlig eller ikke.”

Udtalelse

Kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Jesper Schaumburg-Müller udtaler:

Vi er tilfredse med resultatet. Flytningen af de statslige institutioner har været en omfattende proces, og Moderniseringsstyrelsen har fra starten lagt stor vægt på, at der skal ske behørig og rettidig orientering af organisationerne.

Som bestemmelsen om orienteringspligten er udformet, er der ikke hjemmel til at pålægge arbejdsgiverne en pligt til at give organisationen en skriftlig meddelelse forud for enhver stillingsændring.

Det er tilfredsstillende, at kendelsen fastslår, at arbejdsgiveren i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens rådgivning har handlet korrekt.

Læs kendelsen om orienteringspligtens udstrækning her