Praksisændring om tilskadekomstpension

12-10-2017

Tjenestemænd, der er svagelighedspensioneret forårsaget af en tilskadekomst i tjenesten, kan tillægges ret til tilskadekomstpension, hvis tilskadekomsten begrunder krav på erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven, jf. tjenestemandspensionslovens § 8, stk. 1.

Tilskadekomstpension kan tillægges, når der foreligger en afgørelse om erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), forudsat, at det lægeligt vurderes, at der er årsagssammenhæng mellem den sygdom, som har begrundet pensioneringen og den arbejdsskade, som AES giver erstatning for.

I situationer, hvor afgørelsen fra AES lyder på en midlertidig erhvervsevnetabserstatning, vil det typisk være uafklaret, om tjenestemandens erhvervsevnetab kun er midlertidigt, sådan at den pågældende kan genindtræde i et job på arbejdsmarkedet.

Moderniseringsstyrelsen vil fremover først træffe afgørelse om tillæggelse af tilskadekomstpension, når der foreligger en endelig, ikke-midlertidig afgørelse fra AES om erhvervsevnetabserstatning. Tilskadekomstpensionen vil blive tillagt med virkning fra den første i måneden efter, at der foreligger en afgørelse om endelig erhvervsevnetabserstatning.

Den ændrede praksis vil finde anvendelse i sager, hvor den midlertidige afgørelse fra AES er dateret 15. januar 2018 eller senere.