Markedsdialog i forbindelse med udbud af outplacementydelser mv.

17-10-2017
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen påtænker at gennemføre et udbud af en fællesstatslig aftale om indkøb af outplacementydelser mv.

I den forbindelse gennemføres en dialog med markedet i overensstemmelse med udbudslovens § 39. Dialogen vil foregå gennem afholdelse af forventeligt ét møde med hver af de udvalgte dialogpartnere.

Formålet er at søge input fra markedet, der kan benyttes som baggrund for udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Udvælgelseskriterier

Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Såfremt et større antal henvender sig, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • Virksomhederne udøver aktuelt virksomhed inden for området.
  • Geografisk spredning/placering (der ønskes dialog med virksomheder, der et til stede og kan levere i forskellige dele af Danmark).
  • Virksomhedernes størrelse (der ønskes dialog med både større og mindre virksomheder).

Forud for møderækken vil Moderniseringsstyrelsen distribuere de emner og spørgsmål, der ønskes drøftet med dialogdeltagerne.

Leverandørfelt

Ud fra ovenstående kriterier påtænkes at invitere 2-4 virksomheder til dialogmøder. Såfremt en virksomhed ønsker at deltage i dialogen, kan der rettes henvendelse til specialkonsulent Thomas Fejrskov Nedergaard på snarest muligt og senest den 25. oktober 2017.

Rammer

  • Mødevarighed: Dialogmøderne forventes at vare maksimalt én time.
  • Mødetidspunkt: Dialogmøderne forventes afholdt løbende hos Moderniseringsstyrelsen i uge 42-43.
  • Mødeantal: Der forventes afholdt møder med 2-4 virksomheder.

Det bemærkes, at omkostninger i forbindelse med at deltage i dialogen er Moderniseringsstyrelsen uvedkommende.