Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om dækningsområde

15-03-2017

Sagen angik, om en it-medarbejder på et gymnasium overvejende udfører arbejde af teknisk karakter og dermed er omfattet af Organisationsaftalen for håndværkere mellem Finansministeriet og bl.a. Dansk Metal, eller om medarbejderen overvejende udfører arbejde af administrativ karakter og dermed omfattes af organisationsaftalen med PROSA for it-medarbejdere i staten.

Parternes synspunkter

Dansk Metalarbejderforbund gjorde gældende, at it-medarbejderen udfører tekniske arbejdsopgaver, som hører under dækningsområdet af Organisationsaftalen for Håndværkere i staten. Dansk Metal anførte i den forbindelse bl.a., at it-medarbejderen er uddannet it-supporter og fortsatte med at udføre de samme arbejdsopgaver som under sin elevtid på samme arbejdsplads. Det må derfor have formodningen for sig, at stillingen indebærer udførelse af opgaver af teknisk karakter.

Moderniseringsstyrelsen gjorde på baggrund af medarbejderens konkrete arbejdsopgaver gældende, at arbejdsopgaverne overvejende er af administrativ karakter og derfor falder uden for håndværkerorganisationsaftalen.

Opmandens resultat

Opmanden tager udgangspunkt i en opmandskendelse af 25. november 2013 i en tidligere voldgiftssag mellem Dansk Metal og Moderniseringsstyrelsen om dækningsområdet for Organisationsaftalen for Håndværkere inden for it-området. I overensstemmelse hermed beror dækningsområdet på en vurdering af arbejdsopgavernes karakter, således at en stilling falder inden for dækningsområdet, hvis arbejdsopgaverne overvejende har teknisk karakter som fremstilling, servicering, drift, reparation og vedligeholdelse. Som anført i den nævnte kendelse har det formodningen for sig, at stillingen indebærer tekniske opgaver, når stillingsopslaget søger en it-supporter eller datatekniker. Tilsvarende må det have formodningen for sig, at arbejdet er overvejende af teknisk karakter i en situation som den foreliggende, hvor medarbejderen var it-supporterelev på arbejdspladsen, hvorefter medarbejderen blev fastansat med it som arbejdsområde. På den baggrund udtalte opmanden, at det påhviler indklagede at afkræfte formodningen.

Opmanden fandt, at det ud fra bevisførelsen kunne lægges til grund, at hovedparten af It-medarbejderens arbejdsopgaver består i bistand og vejledning til elever og lærere om brugen af computere, mobile enheder, tablets og telefonsystemer og derudover anvendelse af konferencesystemer. Opmanden fastslog på den baggrund, at it-medarbejderens arbejdsopgaver overvejende har administrativ karakter, og at de tekniske opgaver alene udgør en mindre del af arbejdet. Opmanden fandt derfor, at it-medarbejderen ikke kunne anses for omfattet af Organisationsaftalen for Håndværkere.

Læs mere om kendelsen om dækningsområde af it-medarbejder