Moderniseringsstyrelsen frifindes i sag om afskedigelse med henvisning til forventet økonomi

27-01-2017

Sagen angik spørgsmålet, om det var overenskomststridigt, at en selvejende undervisningsinstitution afskedigede gymnasielærere med henvisning til institutionens forventede økonomi, når der samtidig blev budgetteret med en overskudsgrad.

Gymnasieskolernes Lærerforenings påstand var, at den budgetterede overskudsgrad var arbitrær uden angivelse af formål, hvilket ville være ”elastik i metermål” og dermed ”åbne en ladeport” for usaglige afskedigelser.

Opmanden, tidl. højesteretspræsident Børge Dahl, fastslår, at det efter den undervisningsministerielle institutionslov er overladt til den enkelte institutions ledelse at beslutte om og i hvilket omfang, opsparing på skolen skal ske. Der er hverken i loven eller arbejdsretten noget til hinder for, at en skole anvender sin ledelsesret til i samme budget at operere med såvel besparelser i form af lønsumsnedgang som overskud. Det er økonomisk velbegrundet, at institutionen har indlagt en overskudsgrad i budgettet som en ”buffer” til dækning af ikke-budgetterede udgifter. Opmanden lægger vægt på, at det var ”særdeles velbegrundet til sikring af en økonomisk forsvarlig drift i 2016 og fremover at gennemføre besparelser i den størrelsesorden, som blev besluttet”.

Opmanden finder derfor, at afskedigelserne ikke er usaglige, men ”tværtimod … at institutionens økonomistyring opfylder alle krav til lovlighed, saglighed og driftsmæssig begrundelse, ligesom der ikke foreligger noget uproportionalt i forhold til personalet.”

Læs kendelsen om afskedigelse med henvisning til forventet økonomi her