Udlevering af lønoplysninger og navne til tillidsrepræsentanter i staten

01-02-2017

Berlingske har den 26. januar 2017 bragt en artikel om udlevering af lønoplysninger til tillidsrepræsentanter i forbindelse med lokale lønforhandlinger og udlevering af navne til tillidsrepræsentanter i afskedigelsessituationer.

Læs artiklen 'Arbejdsgivere hemmeligholder navne på fyringstruede' på www.business.dk

Moderniseringsstyrelsen kan i den forbindelse oplyse følgende:

Udlevering af lønoplysninger i forbindelse med lokale lønforhandlinger

Overenskomstparterne på det statslige arbejdsmarked har i fællesskab udarbejdet Lønoverblik, der er et lønstatistisk værktøj, hvor arbejdsgiver og tillidsrepræsentant kan trække oplysninger om fx lønniveau og lønspredning på institutionen. Lønoverblik er designet som støtte til de lokale lønforhandlinger.

For at understøtte en god lokal proces bør både arbejdsgiver og tillidsrepræsentant udlevere lønstatistisk materiale, som man vil inddrage i de lokale forhandlinger, jf. boks 1.

Boks 1. Udlevering af lønstatistisk materiale

"[...] Ligeledes er det et element i en god lokal proces, at de lokale parter er i besiddelse af relevant lønstatistisk materiale. Dette kan f.eks. være oplysning om lønniveau, lønudvikling samt om den lokale tillægsanvendelse/-fordeling kombineret med oplysninger om løn og anciennitet.

Endvidere bør lønstatistik, som en part ønsker at lade indgå i de lokale forhandlinger, udleveres i kopi til forhandlingsmodparten. [...]"

Kilde: Cirkulærebemærkning til § 12, stk. 4 i rammeaftalen om nye lønsystemer.


Der er ikke pligt til udlevering af lønoplysninger om de enkelte medarbejdere. Det er således op til den enkelte arbejdsgiver at beslutte, om lønoplysningerne udleveres til tillidsrepræsentanten.

Moderniseringsstyrelsen anbefaler imidlertid, at arbejdsgiver udleverer lønoplysninger om de enkelte medarbejdere til tillidsrepræsentanten i forbindelse med lokale lønforhandlinger, jf. boks 2.

Boks 2. Anbefaling om udlevering af lønoplysninger

"[...] Rammeaftalen om nye lønsystemer og akademikeroverenskomstens bilag 8 regulerer ikke, om lønoplysninger om de enkelte medarbejdere skal udleveres til tillidsrepræsentanterne. Det er således op til den enkelte arbejdsgiver at beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at udlevere lønoplysninger om de enkelte medarbejdere til tillidsrepræsentanten.

For at understøtte den lokale lønforhandling anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at de lokale arbejdsgivere forud for de lokale lønforhandlinger udleverer lønoplysninger om de enkelte medarbejdere til tillidsrepræsentanten. [...]"

Kilde: Personaleadministrativ Vejledning (PAV), uddrag fra kapitel 11, afsnit 11.7.4.

Udlevering af oplysninger i en afskedssituation

Arbejdsgiveren har pligt til at orientere den faglige organisation efter en afskedigelse har fundet sted. Den faglige organisation har herefter ret til en forhandling om afskedigelsen og mulighed for evt. at videreføre sagen i det fagretlige system, jf. boks 3.

Boks. 3. Orientering af den faglige organisation og mulighed for forhandling efter afskedigelsen

"[...] Ansættelsesmyndigheden skal meddele enhver afskedigelse til den ansatte skriftligt med begrundelse for afskedigelsen. Hvis den pågældende har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i mere end 5 måneder, skal ansættelsesmyndigheden samtidig give skriftlig meddelelse om afskedigelsen til organisationen. [...]

[...] Hvis den pågældende har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i mere end 5 måneder, og organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den pågældendes eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan organisationen kræve spørgsmålet forhandlet med den lokale ansættelsesmyndighed. [...]"

Kilde: Fællesoverenskomsterne og akademikeroverenskomstens kapitel 5.


Når en medarbejder påtænkes afskediget, får medarbejderen lejlighed til at udtale sig inden afskedigelsen. På dette tidspunkt er der ikke tale om en forhandling, men derimod en underretning og høring af medarbejderen. Moderniseringsstyrelsen mener, at det er afgørende, at den berørte medarbejder får orientering om den påtænkte afskedigelse inden tillidsrepræsentanten.

Moderniseringsstyrelsen har forståelse for, at en medarbejder kan have et ønske om at inddrage sin tillidsrepræsentant i forbindelse med påtænkt afskedigelse. Moderniseringsstyrelsen anbefaler derfor, at arbejdsgiveren tydeligt gør medarbejderen opmærksom på muligheden for at inddrage tillidsrepræsentanten, jf. boks 4.

Boks 4. Udlevering af oplysninger i forbindelse med en påtænkt afskedigelse

"[...] Ansættelsesmyndigheden skal orientere tillidsrepræsentanten om påtænkte afskedigelser af personale - også selv om det alene drejer sig om en enkelt medarbejder. Det anbefales, at denne orientering så vidt muligt sker på en sådan måde, at tillidsrepræsentanten har mulighed for at være til rådighed med henblik på at kunne deltage i samtalen om den påtænkte afskedigelse med de pågældende medarbejdere, hvis de ønsker det. Samtidig anbefales det, at ansættelsesmyndigheden både i forbindelse med indkaldelsen til samtalen samt ved indledningen af samtalen gør medarbejderne opmærksom på denne mulighed for at inddrage tillidsrepræsentanten. [...]"

Kilde: Personaleadministrativ Vejledning (PAV), kapitel 6, afsnit 6.4.1.


Moderniseringsstyrelsen har tidligere rådgivet om, at der principielt ikke er noget til hinder for, at tillidsrepræsentanten får oplyst navnet på den berørte medarbejder efter orienteringen af den pågældende selv.

Der er dog usikkerhed om, hvorvidt persondatareglerne bevirker, at medarbejderen altid selv skal give samtykke til, at tillidsrepræsentanten får oplyst vedkommendes navn. Moderniseringsstyrelsen er ved at afklare persondatareglerne.

Som følge af den uafklarede retstilstand anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at arbejdsgiveren ikke udleverer navn på den medarbejder, der påtænkes afskediget - hverken før eller efter orienteringen af den pågældende selv, medmindre den ansatte har givet sit samtykke.