Kendelse vedrørende socialrådgiverorganisationsaftalens dækningsområde

08-02-2017

Sagen angik spørgsmålet, om en leder i Kriminalforsorgen skal ansættes på individuel kontrakt eller i henhold til organisationsaftalen for socialrådgivere i staten.

Socialrådgiverforeningen gjorde i sagen gældende, at stillingen var dækket af organisationsaftalen for socialrådgivere i staten, alene fordi den pågældende leder var uddannet socialrådgiver. Omvendt gjorde Moderniseringsstyrelsen gældende, at lederen ikke var omfattet af socialrådgiverorganisationsaftalen, fordi uddannelsen - efter styrelsens opfattelse - ikke var en forudsætning for at kunne bestride stillingen.

Opmanden, højesteretsdommer Lars Hjortnæs, fastslår i kendelsen, at organisationsaftalen omfatter socialrådgivere i staten. Opmanden fastslår endvidere, at der i organisationsaftalen ikke er anført en begrænsning i aftalens dækningsområde som i fx overenskomsten for akademikere i staten, hvorefter overenskomsten kun gælder, hvis den pågældende akademiker har en af visse nærmere angivne uddannelser og ansættes i en stilling, der forudsætter anvendelse af en af disse uddannelser. Opmanden lægger til grund, at begge parter har haft den forståelse, at organisationsaftalen ikke omfatter enhver stilling, som en medarbejder med socialrådgiveruddannelse måtte blive ansat i. Stillinger, som intet har med socialrådgiverarbejde at gøre, falder uden for organisationsaftalens anvendelsesområde.

I den konkrete sag finder opmanden, at lederen ikke kun varetager administrative ledelsesopgaver for hele institutionen, men som faglig leder også udøver en ikke ubetydelige faglig sparring i den daglige klientsagsbehandling. Endvidere lægger opmanden til grund, at lederens uddannelsesmæssige baggrund som socialrådgiver kombineret med mange års relevant erhvervserfaring er indgået ved den samlede vurdering af lederens og de øvrige ansøgeres kvalifikationer til stillingen.

Opmanden finder det derfor i strid med dækningsområdet for organisationsaftalen, at lederen ikke blev ansat i henhold til socialrådgiverorganisationsaftalen.

Læs kendelsen vedrørende socialrådgiverorganisationsaftalens dækningsområde