Ingen genansættelse ved uenighed

14-12-2017

Ved tilkendegivelse af 24. november 2017 fandt opmand, fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, at der ikke kan ske genansættelse af en afskediget medarbejder, når parterne er uenige herom.

Sagen, der var anlagt i faglig voldgift, drejede sig om afskedigelsen af en medarbejder begrundet i medarbejderens adfærd på arbejdspladsen. Dansk Magisterforening gjorde gældende, at afskedigelsen var ugyldig, og at medarbejderen derfor bl.a. havde krav på at blive genansat. Det fremgår af akademikeroverenskomsten, at genansættelse kræver, at der er enighed mellem parterne om genansættelsen. I den konkrete sag ønskede arbejdsgiver ikke at genoptage ansættelsesforholdet.

Dansk Magisterforening fremførte som argument for genansættelsen, at en statslig arbejdsgiver er underlagt et dobbelt retsgrundlag ved afskedigelse af en medarbejder; overenskomsten og forvaltningsretten. Dansk Magisterforening anførte, at det retsgrundlag, som giver den bedste retsstilling, skal anvendes, jf. overenskomstens § 22, stk. 11. Efter forvaltningsretten kan en afgørelse, der er ugyldig som følge af, at den er truffet på et usagligt grundlag, ændres. Moderniseringsstyrelsen gjorde gældende, at når arbejdsgiveren ikke ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, er det efter overenskomstens § 22, stk. 10, udelukket, at voldgiftssagen kan munde ud i en afgørelse om genansættelse.

Opmanden fandt – i overensstemmelse med det i overenskomsten aftalte – at der ikke er hjemmel til at genansætte en medarbejder, hvis der ikke er enighed mellem medarbejderen og ansættelsesmyndigheden herom og udtalte:

”Bestemmelsen i overenskomstens § 22, stk. 11, knytter sig til de foranstående bestemmelser som et tillæg. Der er ikke i ordlyden af stk. 11 noget holdepunkt for, at voldgiftsretten i bestemmelsen tillægges kompetence til at tage stilling til andre påstande end, hvad der følger af de foregående bestemmelser. Tværtimod taler ordlyden af stk. 11 imod noget sådant.”

I forlængelse af tilkendegivelsen blev parterne enige om at indgå forlig i afskedigelsessagen grundet sagens konkrete omstændigheder.

Læs mere om tilkendegivelsen