Markedsdialog om udbud af supportaftale vedrørende Oracle-kompatibelt software

11-04-2017
Indkøb

Formålet er at søge input fra markedet.

Moderniseringsstyrelsen påtænker at gennemføre et udbud af support, vedligeholdelse og nyanskaffelser af softwarelicenser kompatible med Oracle. I den forbindelse gennemføres en dialog med markedet i overensstemmelse med udbudslovens § 39.

Formålet er at søge input fra markedet samt at sikre, at udbudsbetingelserne er konforme med markedets generelle forventninger og muligheder.

Udvælgelseskriterier

Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Såfremt et større antal henvender sig, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • Leverandører, der aktuelt leverer licenser kompatible med Oracle og/eller support og vedligeholdelse hertil.
  • Leverandører med kapacitet til at kunne dække Statens behov.
  • Leverandører, der kan levere supplerende software support og rådgivningsservices

Moderniseringsstyrelsen vil udsende en spørgeramme i et enslydende brev, som de udvalgte virksomheder vil modtage fra Moderniseringsstyrelsen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger.

Leverandørfelt

Virksomheder, som har interesse i at deltage i dialogen kan sende anmodning om deltagelse til de relevante kontaktpersoner, som er nævnt ovenfor. Anmodningen fremsendes til Stefan Lægaard Simonsen på snarest muligt og senest den 21. april 2017.

Det ses gerne, at virksomhederne ved en anmodning om deltagelse vedlægger en kort beskrivelse af virksomheden i relation til de ovennævnte forhold, der vil kunne bruges ved udvælgelsen. Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig retten til at anmode virksomhederne om at fremsende yderligere relevante virksomhedsoplysninger til brug for en eventuel udvælgelse af, hvem der vil blive indkaldt til dialogmøde.

Det står Moderniseringsstyrelsen frit for at vælge, om - og i givet fald hvorledes - konklusionerne fra møderne skal indgå i den efterfølgende beslutningsproces og udformningen af det endelige udbudsmateriale. Opmærksomheden henledes på, at Moderniseringsstyrelsen som offentlig myndighed er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Uanset virksomheders evt. angivelser om fortrolighed mv. vil Moderniseringsstyrelsen derfor kunne være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, der følger af offentlighedslovens og forvaltningslovens bestemmelser.

Det bemærkes for en ordens skyld, at de omkostninger, som virksomheder måtte have ved at deltage i den tekniske dialog, ikke godtgøres af Moderniseringsstyrelsen.

Rammer

  • Mødevarighed: Dialogmøderne forventes at vare maksimalt én time, afholdt hos Moderniseringsstyrelsen i uge 16-18 2017. 
  • Mødeantal: Der forventes afholdt møder med ca. 4-7 leverandører.