Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om ledelsesret og merarbejde på det gymnasiale område

20-12-2016

Tvisten handlede om, hvorvidt et gymnasium havde opgjort arbejdstiden på baggrund af ”ensidigt fastlagte akkorder” i strid med overenskomstens arbejdstidsregler, herunder reglerne om merarbejde.

Sagen opstod i forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2013, hvor GL og Moderniseringsstyrelsen indgik aftale om nye arbejdstidsregler.

Parternes synspunkter

GL gjorde dels gældende, at opgørelse af arbejdstid ikke kan ske ved ”ensidigt fastlagte akkorder”, og dels at et gymnasium havde opgjort arbejdstiden ved sådanne ”ensidigt fastlagte akkorder”.

Moderniseringsstyrelsen gjorde gældende, at det er i overensstemmelse med overenskomsten, at ledelsen til brug for planlægningen af et skoleår/en normperiode budgetterer med et anslået tidsforbrug, og at dette ikke er lig med, at ledelsen anvender ”ensidigt fastlagte akkorder”. Moderniseringsstyrelsen gjorde endvidere gældende, at arbejdstiden på det konkrete gymnasium var administreret i overensstemmelse med overenskomsten.

Opmandens resultat

Opmanden fastslår i forhold til GL’s første påstand, at det, at en arbejdstime er registreret i et tidsregistreringssystem, ikke automatisk udløser et krav på merarbejdsgodtgørelse. Opmanden fastslår derudover, at der efter overenskomstens § 18 skal foretages en årlig opgørelse af arbejdstiden, og at eventuelle overskydende timer skal vurderes efter betingelserne for at honorere merarbejde. Det er ledelsen, der foretager denne vurdering.

I forhold til de konkrete forhold på det gymnasium, sagen omhandlede, fastslår opmanden, at gymnasiet har handlet i overensstemmelse med overenskomsten. Gymnasiet har således ikke foretaget opgørelsen af arbejdstiden på baggrund af ”ensidigt fastlagte akkorder”. Opmanden bemærker i tilknytning hertil, at det må anses for nødvendigt for en forsvarlig drift af et gymnasium at planlægge et skoleår under hensyn til kapacitet og ressourcer sammenholdt med elevoptag, fordelingen på de forskellige studieretninger, holdopdeling osv. Det er derfor også i overensstemmelse med overenskomsten, at ledelsen som led i planlægningen budgetterer med et anslået tidsforbrug til forskellige opgaver, når ledelsen løbende følger op på, om estimaterne er realistiske, eller om der er behov for at justere disse i opadgående eller nedadgående retning.

Læs kendelsen her