Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om arbejdstid på stx og hf området

16-12-2016

Tvisten handlede om, hvorvidt der i § 16 i overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. er aftalt en fikseret årlig arbejdstid på 1924 timer eller, om arbejdstiden kan variere fra år til år afhængig af placeringen af søgnehelligdage.

Sagen opstod i forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2013, hvor GL og Moderniseringsstyrelsen indgik aftale om nye arbejdstidsregler.

Parternes synspunkter

GL gjorde gældende, at parterne har aftalt en fikseret arbejdstid på 1924 timer årligt. GL henviste i den forbindelse til, at der i overenskomstens § 16, stk. 1, 2. led står, at "arbejdstiden beregnes for en periode på et år svarende til 1924 timer".

Moderniseringsstyrelsen gjorde gældende, at arbejdstiden, der opgøres årligt, for en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer udgør gennemsnitligt 37 timer om ugen svarende til 7,4 timer dagligt i en 5 dages uge. Tallet 1924 tjener alene et beregningsteknisk formål til brug for fastsættelse af timelønnen, herunder eventuel merarbejdsbetaling. Arbejdstiden kan således variere afhængig af placeringen af søgnehelligdage i normperioden.

Opmandens resultat

Opmanden fastslår indledningsvist, at GL's synspunkt vil indebære, at den normale årlige arbejdstid for gymnasielærere på stx og hf vil være mindre end for andre akademikere i staten, herunder de erhvervsgymnasiale lærere og lærerne i folkeskolen. Dette kræver ifølge opmanden klar hjemmel i overenskomsten. Bestemmelsen støtter således ikke GL's synspunkt.

Opmanden lagde endvidere vægt på, at intentionen med bestemmelsen har været, at gymnasielærerne skulle have arbejdstidsregler svarende til det øvrige akademiske arbejdsmarked i staten.

Læs kendelsen her