Statens It-råd gør status på statens store it-projekter og -systemporteføljer

10-06-2024
It-styring

Statens It-råd har offentliggjort deres årlige statusrapport, hvori der gives status på fremdriften af statens store it-projekter og myndighedernes arbejde med deres it-systemporteføljer.

Statens It-råd følger løbende de store it-projekter og systemporteføljer i staten for at yde rådgivning og sparring. Udgifterne til it har historisk set været stigende og forventes fortsat at vokse, da it er en integreret del af samfundet og statens opgaveløsning. Staten anvender årligt omkring 12,7 mia. kr. på it (2022). Statens myndigheder har en samlet projektportefølje med igangværende projekter, der strækker sig over flere år og forventes at koste 15,8 mia. kr. ved gennemførsel.

Flere grønne og færre gule trafiklys og røde trafiklys

It-rådet har for 2. halvår 2023 tildelt 28 grønne, 8 gule og 12 røde trafiklys. Sammenlignet med 1. halvår 2023 er der sket en forbedring i forhold til status for statens it-projekter, hvor der er tildelt flere grønne trafiklys og færre gule og røde trafiklys.

It-rådet ser positivt på, at de nye igangsatte projekter de seneste halvår generelt er blevet mere velafgrænsede - både i forhold til projektudgifter og varighed. It-rådet gør opmærksom på, at der fortsat er plads til forbedring, da de igangværende projekter i statens it-projektportefølje fortsat er lange og dyre. It-rådet opfordrer myndighederne til at blive ved med at bryde projekterne ned i mindre dele og afgrænse opgaverne, som projekterne skal løse mest muligt, så forudsætningerne for at gennemføre inden for tid og budget forbedres.

Tildeling af trafiklys
Udgangspunktet for tildeling af trafiklys er en vurdering af projektets fremdrift for 2. halvår 2023 i forhold til dets seneste godkendte projektplan. Trafiklyset er derfor en status i forhold til det planlagte projektforløb og ikke et udtryk for en prognose for projektets færdiggørelse eller en vurdering af projektet. It-rådet tildeler halvårligt trafiklys til risikovurderede statslige it-projekter med forventede udgifter over 15 mio. kr. Trafiklys er udtryk for, at projekterne enten oplever forsinkelser, fordyrelser og/eller forværring af gevinsterne ift. senest godkendte plan samt projekternes samlede risikobillede.

De vigtigste systemer viser fremgang – særligt for sikkerhedsparameteret

Der sker forbedringer i tilstanden for de fleste af statens samfundskritiske it-systemer, herunder særligt i forhold til sikkerheden. Der er dog fortsat udfordringer med en mindre del af it-systemerne, særligt knyttet til it-systemernes tekniske tilstand og om it-systemerne kan genudbydes. Samlet set er status, at myndighederne har prioriteret kapacitet og ressourcer til netop de mest kritiske systemer, som staten har. It-rådet opfordrer til, at myndighederne så vidt muligt nedbringer deres tekniske gæld for alle deres systemer, som kan gøres ved at bruge en større del af deres it-budget på at vedligeholde og udvikle den eksisterende systemportefølje gennem mindre delprojekter.

It-rådet påpeger også i deres rapport, at der er en begyndende tendens til, at antallet af interne ressourcer med teknisk viden hos myndighederne er i tilbagegang. Tilbagegangen af interne ressourcer med teknisk viden kan få konsekvenser for myndighedernes udviklingskapacitet, hvis der ikke er den rette balance mellem aktiviteterne, kapaciteten og de tilgængelige ressourcer i myndigheden.

It-rådets hovedkonklusioner

It-rådet vurderer overordnet, at der er for mange store it-projekter i gang hos de statslige myndigheder, og at it-aktivitetsniveauet hos flere myndigheder er for højt ift. deres kapacitet. It-rådet bemærker endvidere, at myndighederne bør anvende en større del af deres it-budget på at vedligeholde it-systemerne.

I forhold til de aktuelle udfordringer for it-styringen i staten opfordrer It-rådet myndigheder til:

  1. At ledelsen skal tage større ansvar for at sikre den rette balance mellem aktiviteter og kapacitet i it-styringen.
  2. At nedbringe deres tekniske gæld ved at bruge en større del af deres it-budget på at vedligeholde og udvikle den eksisterende systemportefølje gennem mindre delprojekter.
  3. At blive dygtigere til at bringe deres it-projekter succesfuldt i mål ved at have større opmærksomhed på at slanke nye it-projekter mest muligt.

Du kan læse Statens It-råds statusrapport for 2023 her.