Tilmelding til markedsdialog vedrørende statslig rammeaftale om taxakørsel

09-05-2023
Økonomi Indkøb

Økonomistyrelsen har igangsat en analyse til forberedelse af et udbud af fællesstatslig rammeaftale om taxakørsel. Til denne analyse ønsker Økonomistyrelsen at modtage input fra leverandører og inviterer derfor til markedsdialog.

Om rammeaftalen

Formålet med rammeaftalen er, at staten får dækket sit behov for indkøb af taxakørsel.

Om processen

Økonomistyrelsen er i gang med at forberede det kommende udbud og vil som led heri kortlægge kundernes konkrete behov samt optimere de vilkår for opgavens udførelse, som skal være afspejlet i det udbudsmateriale, som vil danne grundlag for den efterfølgende konkurrenceudsættelse.

Til brug for udarbejdelsen af udbudsmaterialet ønsker Økonomistyrelsen at drøfte opgaven og vilkårene for udførelsen heraf med et antal leverandører inden for rammerne af den markedsdialog, som kan finde sted i medfør af udbudslovens § 39 og under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.

For at sikre, at udbudsmaterialet er egnet til at danne grundlag for tilbudsafgivelse i et kommende udbud, har Økonomistyrelsen behov for at få en større indsigt i om - og i givet fald hvordan - markedet bedst muligt kan imødekomme de krav, der vil blive stillet.

Økonomistyrelsen ønsker også indsigt i, hvilke krav og vilkår som må formodes at have den største betydning for prissætningen af opgaven i såvel op- og nedadgående retning, herunder vilkår for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Kriterier for udvælgelse af leverandører til markedsdialog

Dialogen vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Økonomistyrelsen forventer at gennemføre op til fem møder.

Såfremt flere end fem virksomheder henvender sig, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • Leverandørernes størrelse (det tilstræbes, at de udvalgte dialogdeltagere repræsenterer både små, mellemstore og større virksomheder på markedet i videst muligt omfang).
  • Leverandørens erfaring med at levere personbefordring med taxa til større virksomheder og/eller offentlige myndigheder (det tilstræbes, at de udvalgte dialogdeltagere har en viden om, hvordan ydelsen bedst sammenstykkes, udbydes og gennemføres).

Dialogens rammer

Økonomistyrelsen vil udsende en spørgeramme i forbindelse med invitationen til deltagelse i markedsdialogen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles ud fra spørgerammen. Som afslutning på markedsdialogen udarbejder Økonomistyrelsen et notat om, hvilke beslutninger markedsdialogen har understøttet.

 

Mødevarighed: Markedsdialogmøderne forventes at vare maksimalt én time og afholdes hos Økonomistyrelsen eller som online møder i maj 2023.

Mødeantal: Der forventes afholdt møder med op til fem virksomheder.

Skriftlig høring: De aktører, der ikke udvælges til at deltage på markedsdialogmøderne, men som har vist interesse for dialogen, vil få tilbudt at give et skriftligt svar på den spørgeramme, som anvendes ved markedsdialogmøderne.

Ønsker du at deltage?

Såfremt du ønsker at deltage i markedsdialogen, skal du sende en e-mail herom til Alexandra Thempler de Leeneer på .

Fristen for indmeldinger om ønsket deltagelse er 12. maj 2023.