Tilmelding til markedsdialog i forbindelse med udbud af Rammeaftalen vedrørende medieovervågningsydelser

11-12-2023
Indkøb

Økonomistyrelsen har igangsat en analyse til forberedelse af genudbud-det af den statslige rammeaftale vedrørende medieovervågningsydelser. Til denne analyse ønsker Økonomistyrelsen at modtage input fra markedet og inviterer derfor til markedsdialog

Om rammeaftalen

Formålet med rammeaftalen er, at staten får dækket sit behov for indkøb af medieovervågningsydelser.

Om processen

Økonomistyrelsen er i gang med at forberede det kommende udbud. Økonomistyrelsen ønsker at drøfte opgaven og vilkårene for udførelsen heraf med markedsaktørerne inden for rammerne af den lovlige markedsdialog, som kan finde sted i medfør af udbudslovens § 39 og under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.

Med det formål at sikre, at udbudsmaterialet er egnet til at danne grundlag for tilbudsafgivelse i en kommende udbudsforretning, har Økonomistyrelsen et behov for at få en større indsigt i om og i givet fald, hvordan markedet bedst muligt kan imødekomme de krav, der vil blive stillet.

Økonomistyrelsen ønsker tillige indsigt i, hvilke krav og vilkår som må formodes at have den største betydning for prissætningen af opgaven i såvel op- og nedadgående retning, herunder vilkår for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Kriterier for udvælgelse af leverandører til markedsdialog

Økonomistyrelsen forventer at gennemføre møder i november og december 2023. Såfremt mere end fem virksomheder henvender sig på baggrund af nærværende opfordring til deltagelse i markedsdialog, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • Leverandørernes størrelse (det tilstræbes, at de udvalgte dialogdeltagere repræsenterer både små, mellemstore og større virksomheder på markedet i videst muligt omfang)
  • Leverandørens erfaring med at levere medieovervågningsydelser til større virksomheder og/eller offentlige myndigheder (det tilstræbes, at de udvalgte dialogdeltagere har en viden om, hvordan medieovervågningsydelser bedst sammenstykkes, udbydes og gennemføres)

Dialogens rammer

Økonomistyrelsen vil udsende en spørgeramme i forbindelse med invitationen til deltagelse i markedsdialogen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles ud fra spørgerammen. Som afslutning på markedsdialogen udarbejder Økonomistyrelsen et notat om, hvilke beslutninger markedsdialogen har understøttet.

  • Mødevarighed: Maksimalt én time,
  • Sted: Møderne afholdes i Økonomistyrelsen.
  • Mødeantal: Der forventes afholdt individuelle møder med op til fem virksomheder.

Ønsker du at deltage?

Såfremt du ønsker at deltage, opfordres du til at sende en e-mail herom til Lava Merza på .

Fristen for indmeldinger om ønske om deltagelse er 8. januar 2024.