Økonomistyrelsen udvikler kunstig intelligens til automatisk journalisering

08-04-2022

Økonomistyrelsen har udviklet et værktøj til intelligent automatisering af journaliseringsopgaven i staten. Værktøjet anvender kunstig intelligens til at sortere og journalisere henvendelser fra borgere og virksomheder i pilotinstitutionen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Det er en væsentlig opgave for den borgervendte del af embedsværket at journalisere de mange henvendelser, der dagligt modtages fra borgere og virksomheder. Det driver et højt ressourceforbrug på en repetitiv og administrativ opgave, der ellers kunne målrettes borgernære opgaver.

Økonomistyrelsen har derfor udviklet en intelligent algoritme, der både anviser hvordan henvendelser skal journaliseres og understøtter sagsbehandlerens besvarelse af dem. Algoritmen indgår i en samlet driftsløsning til automatisk journalisering, der er udviklet som pilotprojekt i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Udlændinge- og Integrationsministeriets Koncern IT.

Algoritmen udgør et lovende teknologisk nybrud, som skal bidrage til at bringe borgernes sager hurtigere frem til afgørelse og frigive medarbejdernes tid til andre opgaver.

Pilotprojektet har samtidig givet anledning til betydelig læring og organisationsudvikling i SIRI, der nu selv arbejder på at optimere den systemintegration, som understøtter algoritmen i drift.

Pilotprojektet er del af en større indsats i Økonomistyrelsen, der målrettet arbejder på at udbrede løsninger med kunstig intelligens på tværs af staten.

Thomas Gloy, vicedirektør i Økonomistyrelsen, siger:

”Der er mange sammenlignelige arbejdsopgaver på tværs af statens institutioner, hvor der er mulighed for at automatisere, som fx journaliseringsopgaven. Derfor er der potentiale i at finde intelligente automatiseringsløsninger, der kan bruges af alle ministerier”

Sådan kan kunstig intelligens bruges til autojournalisering

Algoritmen identificerer journaliseringspligtige henvendelser fra borgere og virksomheder og anviser hvordan, de skal journaliseres på den korrekte sag. Derudover understøtter algoritmens forudsigelser den sagsbehandling, som henvendelsen indgår i.

Algoritmen er baseret på kunstig intelligens i form af neurale netværk. Teknologien muliggør, at det kan forudsiges, hvorvidt og hvordan nye henvendelser skal journaliseres på baggrund af mønstre i tidligere eksempler på journalisering.

Med kunstig intelligens kan også de mere komplekse trin i journaliseringen automatiseres. Det er videnstunge trin, hvor det ikke umiddelbart er muligt at opsætte faste handleregler for håndteringen på forhånd. Dermed kan også specifik og uforudsigelig information fra borgeren, som fx besvarelser af fritekstfelter og konkrete spørgsmål, indgå i beslutninger til grundlag for automatiseringen.

Det muliggør, at også komplekse henvendelser kan journaliseres automatisk, så de indgår korrekt og rettidigt i sagsbehandlingen.

Projektleder, Thea Houden, siger:

Løsningen er muliggjort af en unik sammensætning af bl.a. data scientists, forretningsanalytikere og klassiske embedsfolk, der har skabt synergi mellem ny teknologi, statslig forvaltning og politiske prioriteter.”

Hvis du er en statslig institution, der vil høre mere om Økonomstyrelsens arbejde med kunstig intelligens, så tag fat i kontorchef Frederik Greisen () eller specialkonsulent Thea Houden ().

Sådan fungerer værktøjet

  1. Sorterer og analyserer indholdet af nye henvendelser
  2. Vurderer hvorvidt og hvordan henvendelser skal journaliseres
  3. Vurderer om journaliserede henvendelser skal besvares eller ej
  4. Orienterer sagsbehandleren om påkrævet handling
  5. Anviser resultatet af trin 2-4 til integrationssoftware, som udfører de anviste handlinger i SIRI’s systemer