Revideret instruksvejledninger

21-05-2021
Økonomi

Økonomistyrelsen har revideret vejledningerne om udarbejdelse af henholdsvis ministerie-, virksomheds- og regnskabsinstrukser. Formålet med revideringen er, at understøtte de statslige institutioner i udarbejdelsen af bedre instrukser, der i højere grad lever op til regelsættet.

Fælles for de tre instruksvejledninger, er det nye kapitel om tilrettelæggelse af intern kontrol og risikostyring samt tilsyn med underliggende enheder. Udover at være blevet ajourført i forhold til Regnskabsbekendtgørelsen fra 2018, har de tre vejledninger også gennemgået en større gennemskrivning med fokus på at blive mere handlingsanvisende. Nedenfor kan man læse mere om de væsentligste ændringer for hver instruks.

Ministerieinstruks

Den reviderede vejledningen om udarbejdelse af ministerieinstrukser præciserer nu, at procedureren for regnskabsgodkendelse skal suppleres med procedurer for budgetopfølgning. Derudover har vejledningen fået en bedre systemunderstøttelse til oplistning af virksomheder og hovedkontoansvar.

Virksomhedsinstruks

Vejledningen om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser beskriver muligheden for, at virksomheder med kun én regnskabsførende institution kan beslutte at regnskabsgodkendelse kun sker på virksomhedsniveauet. Derudover tydeliggøre den reviderede vejledningen kravet til, hvornår der skal findes en sikkerhedsinstruks samt beskrivelsen af, når andre admini-strerer bevillinger på vegne af virksomheden. Bedre systemunderstøttelse af oplistning af regnskabsførende institutioner og bogføringskredse er ligeledes tilføjet til vejledningen.

Regnskabsinstruks

Den reviderede vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser tydeliggøre, hvor i vejledningen der er krav til, hvad der skal beskrives i instruksen. Krav til beskrivelse af kundeaftale og rollefordeling mellem institutionen og SAM er ligeledes integreret i vejledningen. Derudover er afsnittet om institutions it-anvendelse, herunder brugeradministration opdateret. Vejledningen har endvidere fået bedre systemunderstøttelse til oplistning af bogføringskredse, delregnskaber og underkonti. Endelig er struktureringen i vejledningen markant ændret, for at gøre den mere læsevenlig.

Du kan finde de 3 instruksvejledninger her.