Markedsdialog vedrørende udbud af statslig rammeaftale om taxakørsel

25-05-2020
Indkøb

Økonomistyrelsen er for tiden ved at forberede et udbud af en fællesstatslig rammeaftale om taxakørsel. Til dette ønsker Økonomistyrelsen at modtage input fra markedet og inviterer derfor til markedsdialog.

Om rammeaftalen

Formålet med rammeaftalen er, at staten får dækket sit behov for indkøb af taxakørsel.

Om processen

Økonomistyrelsen er i gang med at forberede det kommende udbud og vil som led heri kortlægge kundernes konkrete behov samt optimere vilkårene for personbefordringens udførelse.

Økonomistyrelsen ønsker at drøfte opgaven og vilkårene for udførelsen heraf med et antal markedsaktører med det formål at sikre, at udbudsmaterialet er egnet til at danne grundlag for tilbudsafgivelse i en kommende udbudsforretning.

I den forbindelse har Økonomistyrelsen behov for at få en større indsigt i om og i givet fald, hvordan markedet bedst muligt kan imødekomme de krav, der vil blive stillet, herunder især krav til en mere klimavenlig taxikørsel i staten.

Økonomistyrelsen ønsker tillige indsigt i, hvilke vilkår for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse som må formodes at have den største betydning for prissætningen af opgaven i såvel op- og nedadgående retning.

Kriterier for udvælgelse til markedsdialogen

Dialogen vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Økonomistyrelsen forventer at gennemføre seks møder.

Såfremt flere end seks virksomheder henvender sig på baggrund af nærværende opfordring, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • Leverandørernes størrelse (det tilstræbes, at de udvalgte dialogdeltagere repræsenterer både små, mellemstore og større virksomheder på markedet i videst muligt omfang).
  • Leverandørens erfaring med at levere personbefordring med taxa til større virksomheder og/eller offentlige myndigheder (det tilstræbes, at de udvalgte dialogdeltagere har en viden om, hvordan ydelsen bedst sammenstykkes, udbydes og gennemføres).

Økonomistyrelsen udsender en spørgeramme i forbindelse med invitationen til deltagelse i markedsdialogen. Møderne vil blive tilrettelagt således, at alle deltagere får de samme oplysninger, og at spørgsmålene stilles ud fra spørgerammen.

Dialogens rammer

  • Mødevarighed: Markedsdialogmøderne forventes at vare maksimalt én time, afholdt via Skype i maj-juni 2020.
  • Mødeantal: Der forventes afholdt møder med seks virksomheder.
  • Skriftlig høring: De aktører, der ikke udvælges til at deltage på markedsdialogmøderne, men som har vist interesse for dialogen, vil få tilbudt at give et skriftligt svar på den spørgeramme, som anvendes ved markedsdialogmøderne.

Ønsker du at deltage?

Såfremt du ønsker at deltage i markedsdialogen, opfordres du til at sende en e-mail herom til Mads Navntoft Rørup på 

Fristen for indmeldinger om ønske om deltagelse er den 26. juni 2020.