It-handlingsplan for de fælles systemer i staten

17-06-2020
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen har været til review i Statens It-råd med en it-handlingsplan, der sætter retning for udvikling og drift af de fællesstatslige it-systemer de kommende 3 år. Centrale temaer er brugerinddragelse, fortsat sikker drift og øget værdi af systemer og data.

""

Økonomistyrelsen har ansvaret for at stille en række robuste og sikre it-løsninger til rådighed for hele staten – og vi har høje ambitioner for, hvordan it-systemporteføljen bliver udviklet og driftet.

Det afspejler sig i vores nye it-handlingsplan for 2020-2023, som vi netop har været til review med i Statens It-råd.

På vegne af statslige institutioner

Som leverandør af de fællesstatslige it-systemer har vi det overordnede ansvar for systemernes udvikling, vedligeholdelse, drift og sikkerhed. 

Det betyder, at de statslige institutioner, der bruger systemerne, slipper for at bruge ressourcer på for eksempel at fastlægge en udviklingsstrategi og varetage udbud, og i stedet kan koncentrere sig om deres kerneopgave.

Fokus på øget værdi og tilfredse brugere

Ambitionerne for udviklingen af de fællesstatslige systemer lægger vægt på, at systemerne skal skabe værdi hos dem, der bruger systemerne. En tilfredshedsundersøgelse og en række fokusgruppeinterviews i efteråret 2019 har derfor været med til at skærpe it-handlingsplanens fokus, særligt i forhold til systemernes forretningsunderstøttelse.

Styrket brugerinddragelse er et naturligt og centralt element i flere af it-handlingsplanens initiativer, ligesom der er fokus på, at vi skal være endnu bedre til at få mere værdi ud af de data, vi har til rådighed i staten.

It-handlingsplanens initiativer

Økonomistyrelsens it-handlingsplan konkretiserer arbejdet med at realisere ambitionen for udvikling og drift af it-systemporteføljen i 18 initiativer fordelt på 5 nedslagspunkter:

Nedslagspunkt 1: Forretningsunderstøttelse

 1. Implementering af Statens Budgetsystem og Statens HR
 2. Anskaffelse af fællesstatsligt tilskudssystem og Statens Tid
 3. Plan for genudbud af Navision Stat / Nyt økonomistyringssystem
 4. Plan for udvikling af Statens Koncernsystem / Statens Bevillingslovsystem
 5. Større udbredelse i selvejesektoren
 6. Øget værdiskabelse i staten ved bedre anvendelse af de fællesstatslige systemer
 7. Implementering af fælles koncept for kundedialog og -involvering
 8. Fælles bedste praksis og processer for support og drift

Nedslagspunkt 2: It-systemtilstand og informationssikkerhed

 1. Fremtidssikring af Statens Lønløsning
 2. Ny integrationsstrategi og transition til ny integrationsplatform
 3. Samlet overvågningskoncept for de fællesstatslige systemer
 4. Øget vejledning til institutionerne på sikkerhedsområdet

Nedslagspunkt 3: Sourcing og udbud samt kontrakt- og leverandørstyring

 1. Analyse af potentialet for videre konsolidering af drift / hjemtagning til Statens It
 2. Professionalisering af kontrakt- og leverandørstyring

Nedslagspunkt 4: Datadagsorden

 1. Udbygning, udvikling og udbredelse af Statens BI
 2. Håndtering af stamdataudfordringer i Økonomistyrelsens dataråd
 3. Erfaring med anvendelse af AI – Forkonteringsprojekt i IndFak

Nedslagspunkt 5: Koncernfælles og øvrige systemer

 1. Udbredelse af sikkerhedskoncept til de koncernfælles og øvrige systemer

Anbefalinger fra Statens It-råd

I forlængelse af Statens It-råds review af Økonomistyrelsens it-handlingsplan i april 2020 konkluderede It-rådet, at den fællesstatslige it-systemportefølje styres professionelt og langsigtet, og at styrelsens organisering omkring it-styringen vidner om et ambitiøst fokus på styring af porteføljen.

It-rådet gav samtidig en række anbefalinger til det videre arbejde med systemporteføljen. Anbefalingerne betyder, at Økonomistyrelsen i implementeringen af it-handlingsplanen vil lægge særlig vægt på at:

 1. Styrke og systematisere den eksisterende brugerinddragelse 
  • Gælder såvel ved udviklingsprojekter, som ved drift og videreudvikling af de eksisterende løsninger, herunder at sikre brugerinddragelse på både et strategisk og operationelt niveau.
 2. Sikre sammenhæng i it-systemporteføljen på tværs
  • Bibeholde fokus på tværgående styringsopgaver og øge sammenhæng blandt andet gennem bedre integrationsmuligheder.
 3. Tydeliggøre fokus på en agil og effektiv leveranceorganisation
  • Effektive processer, herunder anskaffelses- og udviklingsprocesser, skal give brugerne bedre service og hurtigere 'time to market'.

Fælles systemer i staten

I Økonomistyrelsen arbejder vi for at skabe rammerne for, at hverdagen i de statslige institutioner bliver så nem og så smidig som mulig. Derfor udvikler vi og driver et sæt sammenhængende digitale services, som skal sikre en stabil og lettilgængelig administration i staten. 

Ambitionen er, at understøtte alle administrative hovedprocesser i staten digi-talt, så medarbejdere og ledere kan løse deres opgaver enkelt og effektivt. Det skal være nemt at administrere personale og økonomi og nemt at tilgå de nødvendige data, når de gode beslutninger skal træffes.

Læs om Økonomistyrelsens strategi for fælles systemer i staten

Obligatorisk model for porteføljestyring i staten

Økonomistyrelsens it-handlingsplan er udarbejdet på baggrund af Statens It-råds obligatoriske model for porteføljestyring af statslige it-systemer.

Læs mere om model for porteføljestyring af statslige it-systemer på digst.dk