Indledende markedsdialog ifm. genudbud af Medieovervågningsaftale

08-07-2020
Indkøb

Økonomistyrelsen har i uge 24 gennemført en indledende markedsdialog om genudbud af rammeaftale vedrørende indkøb af medieovervågning.

Økonomistyrelsen har opfordret alle interesserede til deltagelse på sin hjemmeside.

Se invitationen til deltagelse i markedsdialog 

Økonomistyrelsen inviterede samtidig seks virksomheder til markedsdialog, som Økonomistyrelsen identificerede på det danske marked. Der blev afholdt i alt 4 møder. Én virksomhed takkede nej til tilbuddet, og én virksomhed vendte svarede ikke på Økonomistyrelsens invitation. Ingen virksomheder har henvendt sig på baggrund af annonceringen på udbud.dk.
Dialogen er ført med nedenstående parter:

  • Infomedia A/S
  • Retriever Danmark A/S
  • Meltwater Danmark ApS
  • Hypefactor ApS

Dialogpartnere blev udvalgt på grundlag af objektive og saglige kriterier, således at gruppen af dialogpartnere er repræsentativ for markedet set i forhold til, hvilke aktører der var mulige at identificere.
Endvidere er brancheorganisationen Danske Medier blevet inviteret til markedsdialog.
Den indledende markedsdialog bestod i ét bilateralt møde mellem hver part og Økonomistyrelsen af ca. 1,5 times varighed.


Møderne havde følgende dagsorden:

  1. Velkomst og præsentation v. Økonomistyrelsen
  2. Virksomhedens input til udbuddet

Virksomhedernes input til udbuddet har på møderne om den indledende markedsdialog været baseret på en spørgeramme.


Hent spørgeramme til markedsdialog vedrørende genudbud af rammeaftale


Den indledende markedsdialog har resulteret i ændringer i genudbuddet af den fællesstatslige Medieovervågningsaftale om bl.a. følgende parametre:

Forslag om at indarbejde et samlet, historisk mediearkiv forkastes, idet ydel-sen kun udbydes af én leverandør. I stedet indarbejdes mindstekrav om et begrænset mediearkiv/en portal, som indeholder alle de presseklip, som kun-den tidligere har modtaget fra leverandøren

 

  • Frasortering af dubletter kan håndteres automatisk/algoritmebaseret af samt-lige leverandører, og dette er den mindst omkostningstunge metode ift. den manuelle metode. Der vil i udbudsmaterialet blive lagt op til, at automatisk frasortering af dubletter indgår som mindstekrav
  • Et mindre omkostningstungt alternativ til manuelt udarbejdede resuméer af presseklip er automatiske resuméer og denne metode vil indgå som mindste-krav
  • Fagmedier udgår som kildetype idet disse er fordyrende, og ikke tilsvarende dækkende for det brede spektrum af forskelligartede behov for fagligheds-overvågning i staten
  • Bestillingsarket fra den nuværende fællesstatslige medieovervågningsarket udgår, da det pålægger kunden et ansvar for at udfylde søgeprofilsrelaterede kriterier, som er kompliceret og tidskrævende. I stedet udarbejder leverandø-ren en kontrakt til kunden efter dialog om kundens behov