Udfasning af aftalen for sikkerhedssoftware til mobile enheder (MDM)

22-04-2020
Indkøb

Den fællesstatslige aftale for sikkerhedssoftware til mobile enheder, som stiller mobile device management-software (MDM) fra producenten Citrix frit til rådighed for statslige institutioner, udløber den 31. december 2020.

Økonomistyrelsen har været i dialog med centrale brugergrupper og med leverandøren på den nuværende aftale for at afdække det generelle behov og markedssituationen. På den baggrund er det besluttet, at der ikke længere er grundlag for en fællesstatslig aftale af samme form som den nuværende på området. Det betyder, at aftalen ikke genudbydes, og at den dermed udfases fra Statens Indkøbsprogram.

Beslutningen skal desuden ses i lyset af, at der er tilgængelige alternativer, som gør det muligt for institutioner at få afløftet en eventuel udbudspligt uden selv at skulle foretage et fuldt EU-udbud, navnlig SKI rammeaftale 50.07, samt rammeaftalerne 02.01, 02.06 og 02.22.

Beslutningen betyder, at statslige institutioner fremover i udgangspunktet skal forvalte deres indkøb af MDM-software decentralt. Den nuværende aftale indeholder udsvingningsbestemmelser, der betyder, at leverandøren skal stille afta-lens produkter til rådighed i ét år efter aftalens udløb, dvs. indtil 31. december 2021. De enkelte institutioner har derfor god tid til at finde det bedste alternativ for dem.

Mange institutioner får deres MDM leveret fra Statens It. Økonomistyrelsen vil bistå Statens It i at finde en løsning, der betyder at alle deres kunder fortsat kan få leveret et MDM-produkt, der opfylder deres behov. Økonomistyrelsen koor-dinerer desuden med de største kunder på den nuværende aftale for at sikre, at den eksisterende infrastruktur på området også er funktionsdygtig efter aftalens udløb.

Spørgsmål kan rettes til Jeppe Groot på tlf. 4178 2116 eller email