Markedsdialog om nyt fællesstatsligt tilskudssystem

08-10-2019
Digitale løsninger

Staten skal have et nyt fælles it-system til administration af tilskudsmidlerne. Som led i forberedelserne af udbudsprocessen har Moderniseringsstyrelsen været i dialog med markedet. Materialet fra denne dialog er nu offentligt tilgængeligt.

Det nye tilskudssystem skal forenkle og understøtte den statslige tilskudsadministration i de enkelte myndigheder og på tværs. Samtidig skal løsningen understøtte mulighederne for at føre bedre kontrol med midlerne.

Udbudsmaterialet ventes offentliggjort omkring årsskiftet. Udbuddet omfatter udvikling af grundsystem og efterfølgende drift, vedligehold samt videreudvikling af systemet.

I løbet af sommeren har Moderniseringsstyrelsen inviteret markedet til dialog om det nye fællesstatslige tilskudssystem. I juni blev afholdt et informationsmøde, hvor 10 leverandører deltog.

I august afholdte Moderniseringsstyrelsen individuelle dialogmøder med en række leverandører. Af hensyn til ressourceforbruget blev fem leverandører udvalgt på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbtes, at gruppen af dialogpartnere blev sammensat på en sådan måde, at den var repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • At virksomhederne udøver aktuel virksomhed inden for området
  • Virksomhedernes størrelse (der ønskes dialog med både større og mindre virksomheder)
  • Virksomhedernes tekniske løsning (der ønskes dialog omkring forskellige løsningstilgange)

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet et samlet anonymiseret referat fra de fem dialogmøder, som sammen med præsentationsmaterialet nu er tilgængeligt på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Find materialet fra infomødet og dialogmøderne her

Her kan du også læse mere om udbudsprocessen og følge med i sidste nyt om det fællesstatslige tilskudssystem.