13. fase af det fællesstatslige indkøbsprogram er afsluttet

08-01-2019
Indkøb Økonomi

13. fase af Statens Indkøbsprogram er nu afsluttet med indgåelse af syv fællesstatslige rammeaftaler.

 

13. fase afsluttet med syv fællesstatslige rammeaftaler

13. fase af Statens Indkøbsprogram er nu afsluttet med indgåelse af syv fællesstatslige rammeaftaler, hvoraf fem er trådt i kraft 1. januar 2019.

I forlængelse af den nye arbejdsdeling mellem Statens Indkøb og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er rammeaftalerne på computere og it-tilbehør, dataforbrugsstoffer, hotelophold, kontorartikler, servere- og storage og tablets udbudt af SKI, mens rammeaftalen på trykkeriydelser er udbudt af Statens Indkøb.

Rammeaftalerne på computere og it-tilbehør, dataforbrugsstoffer, hotelophold, kontorartikler og tablets er trådt i kraft for staten den 1. januar 2019.

Nærmere information om aftalerne, herunder kontrakter og lign. fremgår under ”Statens Aftaler” i IndFak. Læs mere herom under fanebladet ”Gældende aftaler i Statens Indkøbsprogram”

Servere og Storage - ikrafttrædelse 1. marts 2019

Rammeaftalen på servere- og storage forventes at træde i kraft den 1. marts 2019. Information om aftalen, samt mulighederne for indkøb af servere- og storage i mellemperioden kan findes på SKIs hjemmeside ved at følge linket herunder:

Klik her for at gå til SKI's hjemmeside om aftale 50.03 Servere og Storage

Trykkeri - afgørelse i Klagenævnet for Udbud 16. januar 2019

Rammeaftalen for trykkeriydelser er forsinket grundet en klage vedrørende tildelingsbeslutningen, og kan derfor ikke indgås før Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning. En afgørelse herom træffes 16. januar 2019. Den tidligere rammeaftale for trykkeriydelser udløb ved udgangen af 2018, hvorfor der i øjeblikket ikke er nogen fællesstatslig aftale på området.

I perioden indtil ikrafttræden af en ny rammeaftale, må statslige institutioner derfor forvalte deres indkøb decentralt. Der opfordres til, at køb i videst muligt omfang udsættes til den nye rammeaftale er trådt i kraft. Hvor det ikke er muligt, kan trykkeri-, kopi- og printydelser indkøbes under overholdelse af udbudsloven og indkøbscirkulæret.

Rammeaftalen på trykkeri forventes at træde i kraft begyndelsen af 2019. Den endelige dato oplyses senere.