Markedsdialog vedrørende udbud af Rammeaftale vedrørende rejsebureauydelser

06-08-2019
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har igangsat en analyse til forberedelse af genudbuddet af den statslige rammeaftale vedrørende rejsebureauydelser. Til denne analyse ønsker Moderniseringsstyrelsen at modtage input fra markedet og inviterer derfor til markedsdialog.

Om rammeaftalen

Formålet med rammeaftalen er, at staten får dækket sit behov for indkøb af rejsebureauydelser.

Om processen

Moderniseringsstyrelsen er i gang med at forberede det kommende udbud og vil som led heri kortlægge kundernes konkrete behov samt optimere de vilkår for opgavens udførelse, som skal være afspejlet i det udbudsmateriale, som vil danne grundlag for den efterfølgende konkurrenceudsættelse.


Til brug for udarbejdelsen af udbudsmaterialet ønsker Moderniseringsstyrelsen at drøfte opgaven og vilkårene for udførelsen heraf med et antal markedsaktører inden for rammerne af den lovlige markedsdialog, som kan finde sted i medfør af udbudslovens § 39 og under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.


Med det formål at sikre, at udbudsmaterialet er egnet til at danne grundlag for tilbudsafgivelse i en kommende udbudsforretning, har Moderniseringsstyrelsen et behov for at få en større indsigt i om og i givet fald, hvordan markedet bedst muligt kan imødekomme de krav, der vil blive stillet.


Moderniseringsstyrelsen ønsker tillige indsigt i, hvilke krav og vilkår som må formodes at have den største betydning for prissætningen af opgaven i såvel op- og nedadgående retning, herunder vilkår for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Kriterier for udvælgelse af leverandører til markedsdialog

Dialogen vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Moderniseringsstyrelsen forventer at gennemføre seks mø-der.

Såfremt flere end seks virksomheder henvender sig på baggrund af nærværende opfordring til deltagelse i markedsdialog, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • Leverandørernes størrelse (det tilstræbes, at de udvalgte dialogdeltagere repræsenterer både små, mellemstore og større virksomheder på marke-det i videst muligt omfang)
  • Leverandørens erfaring med at levere rejsebureauydelser til større virksomheder og/eller offentlige myndigheder (det tilstræbes, at de udvalgte dialogdeltagere har en viden om, hvordan rejsebureauydelser bedst sammenstykkes, udbydes og gennemføres i forhold til indkøb af rejsebureauydelser hos brugerne)

Moderniseringsstyrelsen vil udsende en spørgeramme i forbindelse med invitationen til deltagelse i markedsdialogen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles ud fra spørgerammen. Som afslutning på markedsdialogen udarbejder Moderniseringsstyrelsen et notat om, hvilke beslutninger markedsdialogen har understøttet.

Dialogens rammer

  • Mødevarighed: Markedsdialogmøderne forventes at vare maksimalt én time, afholdt hos Moderniseringsstyrelsen i august-september 2019.
  • Mødeantal: Der forventes afholdt møder med seks virksomheder.
  • Skriftlig høring: De aktører, der ikke udvælges til at deltage på markedsdialogmøderne, men som har vist interesse for dialogen, vil få tilbudt at give et skriftligt svar på den spørgeramme, som anvendes ved markedsdialogmøderne.

Ønsker du at deltage?

Såfremt du ønsker at deltage i markedsdialogen, opfordres du til at sende en e-mail herom til Nicklas Beck Jørgensen på

Fristen for indmeldinger om ønske om deltagelse er den 19. august 2019.