Statsansattes løn stiger i gennemsnit 4.600 kroner

01-04-2019
Økonomi

Som en del af OK18-forliget får de ansatte i staten fra 1. april en generel lønstigning på 0,92 procent set i forhold til lønniveauerne i oktober 2018. Det svarer til en gennemsnitlig årlig lønstigning på 4.600 kroner.

Med den generelle lønstigning fra 1. april bliver de fleste centralt og lokalt aftalte faste løndele forhøjet. Det gælder fx basisløn, pensionsbidrag og kvalifikation- og funktionstillæg.

Stigningen på 0,92 procent svarer til en lønstigning inkl. pension på gennemsnitligt 4.600 kroner om året. Lønstigningen vil gøre sig gældende fra og med aprillønnen.

Samlet set vil de statsansattes løn pr. 1. april 2019 være forhøjet med 2,57 procent siden OK18-aftalen blev indgået, svarende til en aftalt lønstigning inkl. pension på gennemsnitligt 12.300 kr. om året set i forhold til lønniveauerne ved indgangen til overenskomstforhandlingerne.

Den næste generelle lønstigning, der følger af OK18-forliget, er på 0,86 procent og bliver udmøntet pr. 1. oktober 2019.

Eksempler på faggruppernes løn

I figuren nedenfor kan du se eksempler på forskellige faggrupper i staten og deres lønniveauer (inklusiv pension, eksklusiv variable ydelser) samt de lønstigninger, som de gennemsnitligt har fået pr. 1. april 2019 set i forhold til lønniveauerne pr. 1. oktober 2018.

De generelle lønstigninger bliver udmøntet som en forhøjelse af den såkaldte statslige reguleringsprocent. Her kan du læse mere om den statslige reguleringsprocent.

Udover forhøjelse af den statslige reguleringsprocent er der også - for en række grupper - aftalt specifikke ændringer af basislønninger, tillæg, pensionsbidrag mv. pr. 1. april. Disse ændringer er ikke medregnet her. De vil blive udbetalt med til-bagevirkende kraft, når aftalerne er udsendt.

Gennemsnitlige stigninger i årsløn pr. 1. april 2019 for udvalgte personalegrupper i staten

Fast løn inkl. pension, ekskl. variable ydelse i kr.

Figuren viser de gennemsnitlige lønniveauer hhv. før og efter den generelle lønstigning d. 1. april samt forskellen mellem de to lønniveauer. Lønni-veauet er opgjort i kr. ved fast løn inkl. pension, men ekskl. variable ydelser. Figuren viser at alle statsansatte i gennemsnit er gået fra kr. 500.639 til kr. 505.268, svarende til en lønstigning på kr. 4.629. Gymnasielærere er gået fra kr. 585.585 til kr. 591.000, svarende til en lønstigning på kr. 5.415. Jurister og økonomer er gået fra kr. 577.314 til kr. 582.652, svarende til en lønstigning på kr. 5.338. Magistre er gået fra kr. 574.459 til kr. 579.771, svarende til en lønstigning på kr. 5.312. IT-medarbejdere er gået fra kr. 505.569 til kr. 510.244, svarende til en lønstigning på kr. 4.675. Polititjenestemænd er gået fra kr. 433.304 til kr. 437.311, svarende til en lønstigning på kr. 4.007. Hånd-værkere er gået fra kr. 391.093 til kr. 394.709, svarende til en lønstigning på kr. 3.616. Kontorfunktionærer er gået fra kr. 387.829 til kr. 391.415, svarende til en lønstigning på kr. 3.586. Gartnere og gartneriarbejdere er gået fra kr. 352.485 til kr. 355.744, svarende til en lønstigning på kr. 3.259.

Lønniveauerne er inklusiv alle faste løndele (basisløn, pension samt faste centralt hhv. lokalt aftalte tillæg). Variable ydelser såsom natpengetillæg, over-/merarbejdsbetaling, engangsvederlag mv. indgår således ikke i opgørelsen af lønniveauerne. Det bemærkes, at polititjenestemændene i modsætning til de øvrige grupper optjener tjenestemandspension. Værdien af denne er beregningsteknisk indregnet i lønniveauerne som 15 pct. af den pensionsgivende løn, men den reelle værdi kan afvige herfra.
Gymnasielærere er afgrænset ved personalekategori 0088. Jurister og økonomer er afgrænset ved personalekategori 0046. Magistre er afgrænset ved personalekategori 0049. IT-medarbejdere er afgrænset ved personalekaterogi 0238 og 0239. Polititjenestemænd er afgrænset ved personalekategori 0303, stillingstbetegnelse ’politiassistent’, ’kriminalassistent’ og ’politibetjent’. Kontorfunktionærer afgrænset ved personalekategori 0240. Håndværkere er afgrænset ved personalekategori 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933. Gartnere og gartneriarbejdere er afgrænset ved personalekategori 0139.

Kilde: Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvt. 2018