Analyse: Det skal være mere enkelt at søge om tilskud

12-04-2019
Digitale løsninger

Mere enkle regler og et fælles it-system skal gøre det lettere at søge om statslige tilskudsmidler. Samtidig skal nye initiativer modvirke svindel. Sådan lyder det fra regeringen på baggrund af en ny rapport fra Moderniseringsstyrelsen, der har analyseret administrationen af næsten 300 tilskudspuljer.

Moderniseringsstyrelsen har stået i spidsen for en tværministeriel arbejdsgruppe, der i marts afleverede en omfattende rapport til regeringen.

På den baggrund har regeringen taget initiativ til mere enkle tilskudsadministrative regler og et fælles it-system, så det både bliver lettere og mere overskueligt at søge om tilskud og administrere tilskudspuljerne. Samtidig skal nye initiativer modvirke svindel.

Arbejdsgruppen, der sidste år blev nedsat af innovationsminister Sophie Løhde som et led i Afbureaukratiseringsreformen, har analyseret hele 292 tilskudspuljer på tværs af 19 statslige myndigheder. 

Mere enkle regler

Analysen tegner et billede af mange og meget forskellige regler for at søge om tilskudsmidler. Derfor giver det god mening at forenkle administrationen af tilskud, mener kontorchef i Moderniseringsstyrelsen, Rikke Ginnerup.   

Der er simpelthen ingen grund til at regler og krav skal være så snørklede og variere så meget fra myndighed til myndighed. Derfor anbefaler vi, at hovedparten af de tilskudsadministrative regler bliver ensrettet og forenklet, så det bliver lettere og mere overskueligt, både at søge om tilskud og administrere de mange tilskudspuljer. Der skal gælde de samme enkle og gennemsigtige regler, uanset hvilken myndighed der administrerer tilskuddene.

Kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Rikke Ginnerup.

Nyt fælles it-system

Arbejdsgruppen har også undersøgt, hvordan tilskudsadministrationen i staten bliver understøttet af it-systemer. Og her er der stor forskel i kvaliteten. Kun 15 procent af myndighederne har it-systemer, der understøtter alle processerne fra start til slut.

Der er med andre ord et kæmpe potentiale for at forbedre tilskudsadministrationen ved at anskaffe et fælles it-system i staten, der både kan hæve niveauet og sikre en bedre kontrol, fordi datarapporteringen bliver bedre. Desuden lægger vi op til, at alle tilskud bliver knyttet til tilskudsmodtagernes NemKonto, så man ikke kan ændre på kontonummeret

Kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Rikke Ginnerup.

Moderniseringsstyrelsen nedsætter nu to følgegrupper, der skal kvalitetssikre, at der bliver anskaffet et godt it-system til at håndtere tilskudsadministrationen, og at de nye forenklede regler bliver implementeret ordentligt i nye vejledninger i 2020. 

Fakta: Arbejdsgruppens analyse

Moderniseringsstyrelsen har stået i spidsen for arbejdsgruppen, der blev nedsat i efteråret 2018, og afleverede sin rapport i marts 2019. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra 12 ministerier, og dækker således et meget bredt udsnit af den statslige tilskudsadministration.

Spor 1 - Mere enkle regler

Arbejdsgruppen har kortlagt de administrative regler for 292 tilskudspuljer på tværs af 19 myndigheder. Der er identificeret omkring 30 regelområder, som er blevet analyseret nærmere. Arbejdsgruppens vurdering er, at 23 af reglerne kan blive ensrettet, så det bliver mere enkelt og overskueligt at søge om tilskud. Samtidig bliver en række af reglerne forenklede, så ansøgningerne bliver mindre bureaukratiske.

Spor 2 - Nyt fælles it-system

Arbejdsgruppen har samtidig undersøgt, hvordan tilskudsadministrationen i staten bliver understøttet af it-systemer. Analysen viser, at kun 15 procent af myndighederne i staten har it-systemer, der understøtter alle processerne - fra ansøgning og sagsbehandling til udbetaling, rapportering og kontrol. Samtidig viser analysen, at myndigheders behov for it-understøttelse er tilstrækkeligt ensartet til, at ét it-system vil kunne håndtere tilskudsadministrationen på tværs af staten.