NS9.1 Officiel release

Navision Stat 9.1 frigives 26. april 2018 ved Økonomistyrelsen

Det vigtigste!

Navision Stat 9.1 implementeres som en videreførelse af statslig funktionalitet kendt fra Navision Stat 9.0 med følgende fokus.

 1. Implementering af ny Central integrationssnitflade (CIS) for integration mellem Navision Stat og det nye fællesstatslige Budgetsystem samt mellem Navision Stat og det nye fællesstatslige HR-system. Du kan læse mere om de nye systemer her
 2. Stramning af adgang til editering af filer, der mellemlander på sFTP server ifm. GIS udvekslingen med fagsystem

Navision Stat 9.1 frigives som løbende sprint/build leverancer, der installeres hver måned på Navision Stat databaser tilhørende kunder, hvor systemansvaret oppebæres af Økonomistyrelsen, og som hostes af SIT. Dette gælder fx. alle databaser, der serviceres af Statens Administration.

For øvrige kunder frigives en samlet NS9.1 pakke april 2018.

Beskrivelse af funktionalitetsændringer

Beskrivelsen af de løbende ændringer dokumenteres i 'Nyt i Navision Stat 9.1', som frigives i en udvidet og opdateret udgave ved hver sprint leverance.

Build nr.Release datoIndhold
NS9.0.001 01.02.18 Nyt i Navision Stat 9.0.001
NS9.0.002 27.02.18 Nyt i Navision Stat 9.0.002 
NS9.0.003 23.03.18 Nyt i Navision Stat 9.0.003
NS9.0.004 26.04.18 Nyt i Navision Stat 9.1 

 

Teknisk information

Uanset om databasen teknisk opgraderes over  1 - 3 timer (Multitenancy setup) eller over 1 -2 dage (Single Tenancy setup), skal databasen og databasens regnskaber forberedes for opgradering. Tabellen herunder beskriver hvem der gør hvad.

Bemærk at den samlede oplevede nedetid overstiger den tidsmæssige udstrækning for den tekniske opgradering, da regnskaberne typisk både skal forberedes for opgradering, og efterfølgende forretningsmæssigt kontrolleres forud for endelig klarmelding

 

TypeHåndteringHvis overset...Ansv. SAM kundeAnsv. øvrige
Udveksling af datastrømme via GIS Alle datastrømme de-aktiveres umiddelbart forud for opgradering, og re - aktiveres umiddelbart efter opgradering ...kan der opstå behov for gentaget udveksling SIT Drifts/Hosting leverandør
Overførelse af bilag fra INDFAK Stoppes i INDFAK om morgenen dagen før opgradering, og gen-åbnes ved klarmelding
Læs mere om lukning og genåbning af INDFAKoverførelse
... kan der opstå behov for genfremsendelse ved INDFAK mod betaling SAM Kunden
Overførelse af bilag fra REJSUD Ingen håndtering påkrævet, da der kun overføres natligt, og opgraderingen forventeligt afvikles på i løbet af en arbejdsdag (3 timer for SAM kunder på MT) ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag N/A N/A
Bogføring af udbetalingskladde Bogføres før opgradering ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag SAM Kunden

 

 

Generelt gælder det, at institutionen selv har ansvaret for at sikre en rettidig og sikker opgradering fra Navision Stat 9.0 til 9.1 inden udmeldt deadline. For nedenstående scenarier følges dog særlige implementeringsplaner under Økonomistyrelsens projektledelse.

SAM servicerede kunder hostet hos SIT

Afledt af afsluttet Multitenancy-enabling,  pr. 10.10.2017, hvor alle Navision Stat databaser tilhørende SAM servicerede kunder, hostet hos SIT nu "lejer sig ind" på funktionalitet, der er samlet i en enkelt applikationsdatabase, er det muligt at komprimere det samlede opgraderingsforløb. Alle SAM-servicerede kunder fik derfor deres Navision Stat installation opgraderet til NS9.1 i april 2018 umiddelbart efter release.

Kunder hostet hos KMD

For både selvejer kunder og øvrige statslige kunder, hvor Navision Stat databasen og LDV'et hostes hos KMD, under rammekontrakten mellem KMD og Økonomistyrelsen, er der udarbejdet en implementeringsplan i fællesskab mellem KMD og Økonomistyrelsen.

Samlet implementeringsplan for databaser hostet hos KMD Frigivet 06.06.18

Udfordringen

Såfremt databasen er tilrettet, når KMD Hosting opgraderer, kan I risikere en overskrivning af jeres tilretninger, hvis I ikke gør noget. Denne overskrivning er selvfølgelig ikke hensigtsmæssig, hvis I gør brug af tilrettet funktionalitet. Det kan blot være enkelte rapporter/objekt der er tilrettede, men det kan også være anden og mere kompleks funktionalitet.

Afklaring af behov for fastholdelse af lokale tilretninger

På tids- og opgraderingsplanen vil det ud for institutionen være tydeligt markeret, at der er fundet objekter der bør tages højde for i forbindelse med opgraderingen af Navision Stat. Økonomistyrelsen anbefaler, at I beder jeres konsulenthus om at rette henvendelse via Serviceportalen for at rekvirere en fob-fil indeholdende den nuværende funktionalitet på institutionens database. Filen vil efterfølgende kunne hentes på en FTP-server af konsulenthuset, som vi udlevere adgangskode og password til.

Ønsker I at bibeholde eventuel lokal funktionalitet, skal jeres Navision Stat konsulenthus levere én samlet redigeret funktionalitetspakke (fob-fil) inklusiv implementeringsinstruktioner, der tager højde for alle lokale tilpasninger. Den samlede funktionalitetspakke returneres til FTP-serveren hos KMD.

Koncept for test og indlæsning af justeret funktionalitet

Efter KMD Hosting har modtaget funktionalitetspakken (redigeret fob-fil) bliver denne indlæst ifm. opgraderingen til NS9.1. Økonomistyrelsen forudsætter, at pakken både er testet funktionalitets- og konverteringsmæssigt samt at der kun fremsendes én samlet pakke fra konsulenthuset til indlæsning.

Deadline

Modtager Økonomistyrelsen ikke en tilrettet objektpakke seneste fire dage før opgraderingen, anser vi det som en accept af, at jeres database ikke indeholder tilretninger, der konflikter med opgradering og konvertering, og at der uden yderligere kan opgraderes til NS9.1.

Hvis den enkelte Navision Stat database er beriget med lokale tilretninger, hvad enten det drejer sig om ændret eller ny funktionalitet, herunder tilpasning af rapporter, gælder der særlige forhold. Dette gælder ligeledes, hvis der er opsat robotter, der er afhængige af Navision Stat funktionalitet.

Koncept for opgradering og konvertering

Konverteringspakken, udviklet af Økonomistyrelsen, samler al nødvendig konvertering afledt af funktionalitet bygget ved Microsoft, Continia og Økonomistyrelsen forudsat, at der opgraderes fra en standard Navision Stat 9.0 til Navision Stat 9.1. Såfremt denne forudsætning IKKE kan opfyldes, skal man som institution selv sørge for at tilpasse både funktionalitetspakken og konverteringspakken. Dette kan med fordel ske i de pakker, som Økonomistyrelsen har udarbejdet.

Afklaring af behov for tilpasning af funktionalitet- og konverteringsobjekter

Enhver egen tilretning af eksisterende databaseobjekt, eller tilføjelse af nyt databaseobjekt, tæller som en lokal tilretning, og kan betyde at konverteringspakken fra Økonomistyrelsen ikke blot kan anvendes uden nærmere analyse.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt databasen indeholder lokale tilretninger, kan man eventuelt anvende Objektliste NS9.1 for en sammenligning. Dette Exceludtræk kan sammenlignes med en tilsvarende udlæsning fra egen database via Objektdesigneren, hvor objektversionslisten blot kopieres til Excel.

Specielt om tilladte kompileringsfejl i tilfælde af lokalt implementeret faktureringsløsning

I selve NS9.1 konverteringsvejledningen, er det beskrevet, hvilke kompileringsfejl, der er tilladte ifm en standardopgradering, mens listen herunder viser de kompileringsfejl afledt af tilkøbsløsninger, som er visiteret godkendt af Økonomistyrelsen.

 

ProduktObjekttypeObjekt IDObjektnavn
Aqoola Codeunit 6083563 SQL ADO Connection Management
       

Listen udvides løbende, efterhånden som ansøgning om godkendelse giver anledning til en tilføjelse af nye objekter.

Robotter

I det omfang, man lokalt har valgt at installere robotter, der baserer sig på: tabeller, processer, handlinger etc., afledt af Navision Stat logik, har man som institution selv ansvaret for, at robotterne re-konfigureres efter opgradering, såfremt dette skulle være nødvendigt.

Specifikt for SAM databaser

For Navision Stat databaserne, ejet af SAM-servicerede kunder, gælder det, at disse er 100 % standardiserede og vedligeholdes ved Økonomistyrelsen i et Multitenancy-baseret koncept, der ikke tillader lokale tilretninger på databaserne. For yderligere spørgsmål om håndteringen af SAM databaserne, kan du tage kontakt til udviklingschef Carina Sørensen på

Opsætning af nye produktionsregnskaber

For opsætning af nye produktionsregnskaber anvendes Rapid Implementation startpakke udviklet til nyeste version.

Pakken består af både opsætningsfiler og Excel indlæsningsfiler fordelt på data, der er fastlagt ved Økonomistyrelsen og data, der kan justeres ved institutionen eller Statens Administration. Herved opnås en mere fleksibel opsætning, med større grad af brugerinvolvering og fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Bemærk: Det kræver særskilte rettigheder at indlæse pakken (NS_RAPIDSTART), og man skal ydermere have rettigheder til de tabeller der evt. skal indlæses data til.

Skabeloner og opsætningsfiler

PakkeSKABELON_SAMLETPAKKE (rapidstart)
Samlet pakke (xlsx)

En typisk opsætning tager udgangspunkt i pakken, og herefter er der mulighed for at indlæse justeringer. Materialet herover er målrettet kunder, der serviceres af Statens Administration, men øvrige selvejende og statslige institutioner kan ligeledes drage nytte af materialet, afhængigt af den ansvarsfordeling, der arbejdes med internt i institutionen.

Øvrige opsætningsfiler

Følgende data skal fortsat indlæses pr. regnskab, uden anvendelse af Rapid implementation pakker:

 • Rettigheder
 • Bankopsætningsfiler
 • XML profilopsætning og XMLBRO opsætning
 • GIS-valideringsopsætning
 • GIS tabel og feltmapning
 • Kontoskema
 • Kolonneformat
 • Momsangivelse
 • Indkøbskategorier
 • Endpointkeytype
 • OIObetalingsmetode
 • CIS Datastrøm 

Ansvar for indlæsning af filer

Indlæsning ifm. opsætning af nye regnskaber foretages ved implementeringsenheden i Økonomistyrelsen, hvorfor filerne ikke frigives eksternt.

Herunder finder du det samlede kompleks af installationskomponenter, datafiler og vejledninger, der skal anvendes for en komplet opgradering fra NS9.0 til NS9.1, baseret på NAV2016 CU12 (platform og applikation)

Databasearkitektur

Installationsmaterialet er denne gang afhængigt af om den eksisterende Navision Stat database er Multitenancy-enablet og dermed "låner" sin funktionalitet fra en applikationsdatabase, eller om databasen "ejer" sin egen funktionalitet, kendt fra tidligere og fremadrettet benævnt 'Single Tenancy'.

Aktuelt er det kun Navision Stat databaser, der er regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration (SAM), der kan være Multitenancy-enablet. Hvis du er i tvivl om hvorvidt databasen er Multitenancy-enablet eller ej, kan du altid rette henvendelse til Økonomistyrelsen via systemsupporten for en afklaring.

Single Tenancy

Opdatering af Navision Stat database og regnskaber for både statslige og statslige selvejende kunder

NS91_ST_24042018.zip

NS 90 ST-91 ST opgraderingsvejledning_02052018.pdf

Multitenancy

Materiale specifikt for multitenancy udveksles direkte mellem Økonomistyrelsen og Statens It, og offentliggøres således ikke for nærværende.

Fælles for både Single Tenancy og Multitenancy

Oversigt over alle Navision Stat objekter i pakken:

Objektliste.xlsx

Opdatering af Transportlaget for implementering af nye schematronfiler:

TransportlagSetup Version 9.00.00.15 - 6. marts 2018.zip

NS Transportlag 9.00.00.15 installationsvejledning til Windows Server 2012R2.pdf

Opdatering af Digital Post invokeren for udveksling og visning af nye data:

DigitalMailInvokerSetup Version 9.00.00.03 - 19. marts 2018.zip

Digital Post 9.00.00.03 installationsvejledning til Windows Server 2012R2.pdf

Opdatering af NS/ØDUP invokeren for eksport af nye data til SKS og for ændret synkronisering af SKS periode 13:

NS-ØDUP Invoker 9.00.00.03 installationsvejledning Windows Server 2012R2.pdf

NSOedup Invoker 9.00.00.03 - 19. marts 2018.zip

Introduktion af ny CIS invoker for udveksling med HR-systemet og BUDGET-systemet:

NSCISInvoker 9.01.00.02.zip

NSCIS Invoker 9.01.00.02 til NS9.1 Installationsvejledning til Windows.pdf 

Tips til opgraderingen

Intet særligt at bemærke.

Økonomistyrelsen frigiver, i forlængelse af officiel release af Navision Stat 9.1, et demoregnskab til NS9.1 med fokus på de funktionalitetsområder, der er særligt anvendt af de statslige og selvejende kunder, der i dag anvender Navision Stat.

Indlæsning af demodatabase - Single Tenancy

For at tilgå Demostyrelsen, skal 'Demostyrelsen NS91.BAK.zip' downloades og restores i SQL Server Management Studio, og en NAV Server instans skal oprettes med Credential Type ’Windows’. Databasen vil da kunne tilgås via NAV-klienten af én bruger. Denne bruger kan evt. oprette nye brugere i databasen under Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Brugere. 

Demostyrelsen_NS91.BAK.zip

Opsætning af Demostyrelsen NS9.1.pdf

BEMÆRK: Demostyrelsen må kun anvendes ved opsætning af nye testregnskaber, og må IKKE forveksles med de tidligere skabelonregnskaber.

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 26.04.18
Forudsætning for implementering: NS9.0
Frist for implementering: 15.09.18

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende Navision Stat 9.1 opgraderingen, er du meget velkommen til at kontakte udviklingschef Carina Sørensen på , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til vores systemsupport.