Om Statens Koncernsystem

Statens Koncernsystem indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner til brug for det officielle statsregnskab.

Statens Koncernsystem (SKS) er et konsolideringssystem og rapporteringssystem. De officielle regnskaber og det efterfølgende statsregnskab opstilles ud fra de indsamlede data.

Statens Koncernsystem anvendes desuden til:

 • regnskabsgodkendelse
 • udgiftsopfølgning i staten
 • vedligeholdelse af de stamdata, der ligger til grund for registrering af bevillingstal og regnskabstal

I rapporteringsværktøjet Dynamisk rapportering er det muligt at danne egne rapporter til brug ved arbejdet med økonomiopfølgning.

Hvem bruger Statens Koncernsystem?

Statens Koncernsystem henvender sig til ansatte i ministerier, styrelser og institutioner, som arbejder med vedligeholdelse af lokale stamdata, regnskabsgodkendelse eller som har brug for at arbejde videre med økonomiopfølgning i Dynamisk rapportering.

Få overblik over systemet og funktioner

For at få adgang til Statens Koncernsystem skal du oprettes som bruger af systemet.

Du skal henvende dig til din lokale brugeradministrator, hvis du har brug for at:

 • blive oprettet som bruger
 • få ændret dine rettigheder
 • blive slettet som bruger
 • Når du er blevet oprettet som bruger i Statens Koncernsystem, modtager du en engangskode via mail. Denne kode skal du ændre, første gang du logger ind i systemet. Derefter kan du selv ændre adgangskoden efter behov.
 • Dog mindst hver tredje måned, hvor systemet vil bede dig om at ændre koden.

Læs mere og hent liste over lokale brugeradministratorer her

Regnskabsgodkendelse sker i henhold til Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. Ved afslutning af hver regnskabsperiode og hvert kvartal bliver der i Statens Koncernsystem dannet officielle regnskaber på niveauerne:

 • Ministerområde
 • Virksomhed
 • Regnskabsførende institution

Hvis der i ministeriers og virksomheders lokale regnskabsinstrukser er fastlagt regler om, at regnskaber på nogle niveauer ikke skal godkendes, fordi de samlet bliver godkendt på overliggende niveau, skal dette markeres i de centrale stamdata. Henvendelse om markering skal ske til Økonomistyrelsens support.

Rapporteringsværktøjet Dynamisk rapportering giver brugeren mulighed for at:

 • danne rapporter over regnskabsdata
 • arbejde med allerede definerede standardrapporter

Dynamisk rapportering indeholder finansdata fra alle statsinstitutioners lokale økonomisystemer. Værktøjet kan derfor anvendes til alle former for finansrapporteringsopgaver.

Fokus er særligt lagt på den eksterne rapportering og rapporter, der skaber sammenhæng mellem nummerstruktur og finanslovsstruktur.

Standardrapporter i Dynamisk Rapportering kan bl.a. bruges til at: 

 • udarbejde udgiftsopfølgning i staten
 • afstemme mellem Statens Koncernsystem og det lokale økonomisystem
 • understøtte de officielle regnskaber
 • understøtte udarbejdelse af årsrapporter

Brugeren kan desuden danne og afvikle rapporter efter eget behov.

SKS-Rapportering Light er en forenklet udgave af Dynamisk Rapportering. Brugergrænsefladen har færre funktionaliteter og lavere kompleksitet. 

Alle brugere, der har adgang til Dynamisk Rapportering, har automatisk adgang til SKS-Rapportering Light. Målgruppen er brugere, som primært har behov for at arbejde med allerede definerede standardrapporter.

Standardrapporter i SKS-Rapportering Light understøtter blandt andet den obligatoriske rapportering, fx årsrapporter og udgiftsopfølgning.

Alle ministerområder udarbejder periodiserede grundbudgetter og prognoser, som skal indlæses i Statens Koncernsystem.

Indlæste filer med grundbudget og prognoser gøres løbende tilgængelige i Dynamisk Rapportering.

Statens Koncernsystem indeholder en række data, som ligger til grund for registrering af bevillingstal og regnskabstal. Disse data kaldes stamdata, og disse oplysninger skal løbende vedligeholdes.

De fleste stamdata vedligeholdes af Økonomistyrelsen, men enkelte vedligeholdes af institutionerne selv. Af beskrivelserne nedenfor fremgår det, hvornår institutionen har et vedligeholdelsesansvar.

Nogle stamdata dannes som filer fra Statens Koncernsystem til videre indlæsning i de lokale systemer, som fx delregnskab, statens kontoplan, regnskabsperioder, aktivitet eller bevillinger.

Nummerstruktur

Nummerstrukturen definerer den regnskabsmæssige organisering af det statslige bevillings- og regnskabssystem.

Følgende begreber vedligeholdes af Økonomistyrelsen:

 • ministeransvarsområde
 • virksomhed
 • regnskabsførende institution
 • bogføringskreds
 • EAN-nummer

Følgende begreber vedligeholdes af institutionen:

 • delregnskab

Finanslovsstruktur

Strukturen for finansloven og bevillinger definerer den systematik, som bevillingslovene (og statsregnskabet) opstilles efter.

Systematikken omfatter begreber som:

 • paragraf
 • hovedområde
 • aktivitetsområde
 • hovedkonto
 • underkonto

Alle disse oplysninger indlæses automatisk i Statens Koncernsystem ved løbende udtræk fra Statens Bevillingslovsystem (SB). Herefter distribuerer Statens Koncernsystem bevillingerne til de lokale statslige økonomisystemer.

Statens kontoplan

Statens kontoplan definerer den kontoplan, hvorefter både bevillingstal og regnskabstal registreres.

Følgende begreber vedligeholdes af Økonomistyrelsen:

 • hovedart
 • standardkonto
 • regnskabskonto (artskonto)

Regnskabsperioder<

Regnskabsperioder definerer konteringsfrister og godkendelsesfrister til styring af regnskabsaflæggelsen, og vedligeholdes via Statens Koncernsystem af Økonomistyrelsen.

Du kan finde en oversigt med datoer for regnskabsperioderne i kørselskalenderen for det aktuelle finansår.

Gå til SKS årshjul

Aktivitet

Aktivitet definerer den periode, i hvilken der kan årsafsluttes i Navision Stat.

Datastrøm-abonnement

For at få overført opdateringer af stamdata til de lokale regnskabssystemer skal den enkelte institution (bogføringskreds) abonnere på de relevante data. Institutionerne abonnerer på den måde på datastrømme, som dannes fra Statens Koncernsystem.

Datastrømmene indeholder delregnskab, statens kontoplan, regnskabsperioder, aktivitet eller bevillinger. Data leveres, når der sker ændringer til de stamdata, som institutionen abonnerer på, eller i forbindelse med et månedsskifte.

Det er muligt at foretage søgning i nummerstrukturen, der er en del Statens Koncernsystems stamdata.

Siden indeholder et antal faneblade, hvor du kan søge på henholdsvis Nummerstruktur, Finanslovsstruktur samt andre stamdata i Statens Koncernsystem.

Fanebladet Oversigt giver dig mulighed for at foretage følgende opslag: 

 • For hele staten
 • Pr. ministeransvarsområde
 • Pr. virksomhed
 • Pr. hovedkonto

Under hvert faneblad kan du angive søgekriterier på forskellige niveauer.

Søgeresultatet vises direkte på skærmen og kan printes.

Opslag i Nummerstruktur/Stamdata

Med webservicen kan brugeren udtrække egne bevillings- og regnskabsdata samt stamdata (f. eks. virksomhed og hovedkonto) med henblik på viderebearbejdning i andre værktøjer end SKS. Data kan leveres i tre formater (Excel Pivottabel, CSV og JSON).

Webservice kan kaldes fra institutionens egne værktøjer

Webservicen kan kaldes fra institutionernes egne værktøjer f.eks. med det formål at kombinere lokale fagdata med økonomidata fra SKS.

Brugerinterface i SKS til bestilling af udtræk

Bruger kan vælge at få data leveret som et link på skærmen eller sendt til brugernes e-mailadresse. Bruger kan også vælge at bestille udtrækket som en fast leverance – eksempelvis efter hver månedsafslutning.