Strategi for fælles systemer i staten

Målet med de fællesstatslige it-systemer er at levere tidssvarende, sammenhængende og driftssikre digitale services til de statslige institutioner.

Vores ambition er at understøtte alle administrative hovedprocesser i staten digitalt og sikre den optimale anvendelse og nytte af systemerne. Ledere og medarbejdere i staten skal kunne løse deres opgaver enkelt og effektivt og have den nødvendige indsigt til at træffe gode beslutninger.

For at realisere denne ambition har vi formuleret en vision og strategisk retning for de fællesstatslige administrative systemer.

Vision og strategisk retning

Vi driver og udvikler en sammenhængende portefølje af fællesstatslige administrative systemer, for dels at understøtte en enkel og værdiskabende styring i de statslige institutioner, dels at være katalysator for datadrevet udvikling i staten. 

Den strategiske retning for de fællesstatslige it-systemer består af 3 fokusområder og 7 prioriterede indsatsområder:

De 3 fokusområder og 7 prioriterede indsatsområder i systemstrategien er beskrevet i teksten på siden.

1. Sammenhængende systemportefølje og næste generations løsninger

Vi har fokus på at optimere driften, undersøge muligheder for nye opgaveområder, samt realisere potentialerne i ny teknologi, så at systemporteføljen løbende er opdateret såvel teknologisk som forretningsmæssigt.

Vi tilpasser løbende systemporteføljen, så den understøtter aktuelle forretningsmæssige behov, er opdateret og robust. Det betyder også, at vi løbende udfaser forældede produkter og teknologi.

Vi lægger vægt på at skabe mere værdi af systemerne ved at udbrede anvendelsen af de digitale løsninger til flere offentlige eller selvejende institutioner.

Vi leverer digitale ydelser, vejledning og services med kunden i fokus.

Vi søger systematisk indsigt og viden om kundernes forretning, behov og processer. Vi starter og løser vores opgaver med afsæt i brugerens behov, og lægger vægt på, at udvikle vores systemer og ydelser i samarbejde med vores kunder.

Vores ambition er, at kunderne oplever, at systemerne understøtter bedste praksis, er nemme at bruge og giver værdi ved, at brugerne kan løse deres opgaver enkelt og effektivt. Det følger vi op på gennem tæt dialog og målinger.

Kunderne skal opleve, at vores koncepter, ydelser og services er ensartede og sammenhængende, og at de leveres i tæt samspil med Statens Administration og Statens It.

Vi har et stort ansvar for sikkerheden i de systemer, som vi stiller til rådighed for hele staten. Derfor har vi et kontinuerligt fokus på at håndtere sårbarheder og løfte sikkerheden, så vi matcher trusselsniveauet.

Det vedrører både beskyttelse af de persondata, som vi har registreret, forretningsmæssige data om staten og i det hele taget at sikre, at vi tilbyder gode og robuste it-løsninger til vores kunder.

2. Sætte rammerne for en datadrevet statslig sektor

Vi skaber grundlag for bedre analyser og udnyttelse af data i staten med henblik på at skabe en transparent offentlig sektor.

Med afsæt i de ledelsesmæssige styringsbehov udstiller vi på en lettilgængelig måde sammenhængende og valide data, som giver et anvendeligt og sporbart overblik over organisationens drift.

Vi skaber rammerne for, at statslige institutioner nemt kan sammenstille de administrative data med egne fagdata, for at give øget indsigt i forretningen.

Vi faciliterer netværk og yder hjælp til selvhjælp, så statslige institutioner udvikler deres evne til selv at arbejde med data. Det vedrører både et mindset om data hos beslutningstagerne, og at ledere og medarbejdere på tværs af den statslige arbejdsplads har rammer, viden og værktøjer til at øge datas kvalitet og til at udarbejde analyser og overblik, som understøtter, at de kan træffe beslutninger på et rettidigt og oplyst grundlag.

Vi har fokus på at effektivisere arbejdsprocesser og beslutningsstøtte gennem øget brug af automatisering og kunstig intelligens i de opgaver, som de fællesstatslige systemer understøtter. Det skal frigøre tid og øge kvaliteten i opgaveløsningen, fx i forhold til kontrolopgaver.

Overvejelser om anvendelse af nye teknologier indgår som et naturligt led i den løbende systemudvikling. Initiativer på dette område indlejres derfor i udviklingsinitiativer for de konkrete systemer, herunder IndFak, Campus og Statens HR.

Vi undersøger mulighederne for at udvikle værktøjer, der understøtter en mere udforskende brug af data, fx til at foretage prognoser og konsekvensanalyser, og til at forebygge misbrug.

3. Forretningsorienteret it-organisation

Vi udvikler og anvender fælles processer og metoder, som understøtter en effektiv levering af produkter og ydelser i den rigtige kvalitet. Det omfatter fx processer og metoder for anskaffelser, udvikling, implementering, change management og support.

Vi udvikler og anvender fælles standardskabeloner for de primære leverancetyper. Det omfatter fx udbud, styregruppemateriale, projektrapportering, brugerinddragelse og kommunikation.

Vi har en bedste praksis-model for organisering og standardroller relateret til vores hovedleverancer, fx projekter, anskaffelser og systemforvaltning.

Vores processer og metoder tager afsæt i anerkendte standarder for bedste praksis metoder og processer i en it-organisation, fx SCRUM, ITIL, ISO 27xxx, TOGAF.

Vores arbejde centrerer sig om de forretningsprocesser, vi understøtter – ikke systemer.

Vores ydelser og services er en integreret del af den portefølje af fælles løsninger, som tilbydes af Finansministeriets koncern, hvor Statens Administration og Statens It indgår som leverancepartnere.

Vi etablerer og udvikler systemer med afsæt i en veldefineret enterprise- og dataarkitektur. Derved sikrer vi både den bedste forretningsunderstøttelse og en robust systemportefølje.

Vi udvikler kompetencefællesskaber, produkter og processer i faglige netværk på tværs af forretningsprocesser og systemer.