Strategi for fælles systemer i staten

Målet med de fællesstatslige it-systemer er at levere tidssvarende, sammenhængende og driftssikre digitale services til de statslige institutioner.

Vores ambition er at understøtte alle administrative hovedprocesser i staten digitalt og sikre den optimale anvendelse og nytte af systemerne. Ledere og medarbejdere i staten skal kunne løse deres opgaver enkelt og effektivt og have den nødvendige indsigt til at træffe gode beslutninger.

For at realisere denne ambition har vi formuleret en vision og strategisk retning for de fællesstatslige administrative systemer.

Vision og strategisk retning

Vi driver og udvikler en sammenhængende portefølje af fællesstatslige administrative systemer, for dels at understøtte en enkel og værdiskabende styring i de statslige institutioner, dels at være katalysator for datadrevet udvikling i staten. 

Den strategiske retning for de fællesstatslige it-systemer består af 3 fokusområder og 7 prioriterede indsatsområder:

De 3 fokusområder og 7 prioriterede indsatsområder i systemstrategien er beskrevet i teksten på siden.

1. Sammenhængende systemportefølje og næste generations løsninger

Vi har fokus på at optimere driften, undersøge muligheder for nye opgaveområder, samt realisere potentialerne i ny teknologi, så at systemporteføljen løbende er opdateret såvel teknologisk som forretningsmæssigt.

Vi lægger vægt på at udvikle vores systemer i samarbejde med vores brugere og på at skabe mere værdi af systemerne ved at udbrede anvendelsen af de digitale løsninger til flere offentlige eller selvejende institutioner.

Konkrete tiltag omfatter blandt andet:

 • Implementering af Statens Budgetsystem og Statens HR
 • Anskaffelse af fællesstatsligt tilskudssystem og Statens Tid
 • Plan for genudbud af Navision Stat / Nyt økonomistyringssystem
 • Plan for udvikling af Statens Koncernsystem / Statens Bevillingslovsystem
 • Fremtidssikring af Statens Lønløsning
 • Ny integrationsstrategi og transition til ny integrationsplatform
 • Større udbredelse i selvejesektoren

Vi lægger vægt på at skabe en entydig forståelse internt og eksternt af de systemer og services, som vi udbyder. Det skal være tydeligt for brugerne, hvilke forretningsmæssige formål de enkelte systemer understøtter og hvilke data de indeholder. Vi tilbyder implementerings- og anvendelsesrettede services og uddannelse til at hjælpe brugerne til at få den optimale anvendelse og nytte af systemerne.

Vi har fokus på at levere en sammenhængende ydelse til de statslige institutioner i tæt samarbejde med Statens Administration og Statens It.

Konkrete tiltag omfatter blandt andet:

 • Øget værdiskabelse i staten ved bedre anvendelse af de fællesstatslige systemer
 • Implementering af fælles koncept for kundedialog og -involvering

Vi sikrer et fortsat højt niveau for datasikkerheden i de fællesstatslige systemer. Vi kender de potentielle trusler for systemernes anvendelse og validitet. Centrale trusler er vurderet og hvis relevant proaktivt imødegået gennem konkrete systemmæssige tiltag eller generelle organisatoriske og procesmæssige tiltag.

Konkrete tiltag omfatter blandt andet:

 • Samlet overvågningskoncept for de fællesstatslige systemer
 • Øget vejledning til institutionerne på sikkerhedsområdet

2. Sætte rammerne for en datadrevet statslig sektor

Vi har fokus på at gøre data fra de fællesstatslige systemer mere tilgængelige og brugbare for de statslige institutioner i det daglige. Statens Business Intelligence skal være en sammenhængende løsning til business intelligence og data analytics hvorfra alt relevant data til ledelsesinformation, rapportering og analyse kan hentes og på den måde understøtte sammenhængende styring i institutionerne, departementerne og i Finansministeriet.

Konkrete tiltag omfatter blandt andet:

 • Udbygning, udvikling og udbredelse af Statens BI
 • Håndtering af stamdataudfordringer i datarådet

Vi lægger vægt på at understøtte institutioner, departementer og Finansministeriet i datadrevet styring og ledelse ved at levere data til Business Intelligence, analyser og til brug for advanced analytics. Vi vil skabe rammerne for, at statslige institutioner nemt kan tilgå de nødvendige administrative data og sammenstille dem med egne fagdata, eksterne data med videre for at skabe et godt beslutningsgrundlag i staten.

Konkrete tiltag omfatter blandt andet:

 • Udbygning, udvikling og udbredelse af Statens BI
 • Håndtering af stamdataudfordringer i datarådet
 • Erfaring med anvendelse af AI – Forkonteringsprojekt i IndFak

3. Agil og effektiv leveranceorganisation

Vi styrker løbende vores kompetencer og koncepter for projektledelse, porteføljestyring samt it-driftsledelse. Vi arbejder med tværgående og ensartede metoder og processer på tværs af styrelsen med henblik på at udvikle organisationen som en professionel it-organisation.

Vi arbejder med it-udvikling i differentierede tempi, der er afstemt med krav og ønsker fra omverdenen samt i forhold til krav til en sikker og stabil drift. Vi har fokus på, at vores leverancemodeller understøtter en effektiv drift og support, så ressourcer kan frigøres til udvikling og vedligeholdelse samt være målrettet de varierende behov og krav, der er til såvel løsningernes performance og tilgængelighed som til løsningernes fleksibilitet.

Konkrete tiltag omfatter blandt andet:

 • Fælles bedste praksis og processer for support og drift
 • Analyse af potentialet for videre konsolidering af drift / hjemtagning til Statens It
 • Professionalisering af kontrakt- og leverandørstyring