Roadmap for Økonomistyrelsens it-systemer

Læs om planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i de fællesstatslige it-systemer.

Roadmap er en produktkøreplan, som er tænkt som en service til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens systemer. Roadmappet er særlig målrettet økonomichefer og it chefer.

Her får du indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger - både for hvert system og på tværs af systemporteføljen. Oversigten omfatter it-systemer, som er i drift og anvendes af jeres medarbejdere. 

Roadmappet opdateres minimum tre gange årligt: 1. april, 15. august og 1. december. Der tages forbehold for ændringer, især for opdateringer mere end 1 år frem i tiden.

Økonomisystemer

Navision Stat

Opdateret 30-11-2021

Afsendelse af salgsbilag med Digital Post understøttes ved skift til Næste generation Digital Post

e-Boks udgår som leverandør til Digital Post. Der skiftes derfor til Næste generation Digital Post (NgDP), således at der fortsat kan sendes salgsbilag som digital post direkte fra Navision Stat. Bemærk, at denne funktion indføres ved patch.

E-bilag understøttes ved skift til MitID

Navision Stats transportlag, der bruges i forbindelse med udveksling af E-bilag og NemKonto betalinger, opgraderes til at kunne kommunikere via den nye RASP3 protokol, der muliggør anvendelse af de nye “MitID” VOCES systemcertifikater. Bemærk, at denne funktion indføres ved patch.

Opgradering af Navision Stat til version 9.9

Ændringsønsker med særlig høj prioritet og en række obligatoriske krav som bl.a. understøttelse af UBL2.1 i Nemhandelsdokumenter.

Forbedret funktionalitet til at sikre overholdelse af GDPR-regler

Navision Stat kommer til at tilbyde en funktion til at identificere og slette data, der af GDPR-hensyn ikke må opbevares.

Release af af Navision Stat 11.0

Navision Stat løftes for understøttelse af ny standardversion, Microsoft Dynamics NAV2018.

Understøttelse af IndFak3

Understøttelse af integrationen til IndFak3.

Håndtering af NemKonto

Relevante tilretninger vil blive gennemført i Navision Stat i forbindelse med nyt NemKonto udbud.

Nyt format for elektronisk fakturering, PEPPOL

Der gennemføres relevante tilretninger i Navision Stat via integrationen til IndFak3, så Navision Stat understøtter nyt format for elektronisk fakturering, PEPPOL.

Løft af statslige tilretninger til extensions

Vi påbegynder arbejdet med, at tilretninger af standard Dynamics NAV 2018 bliver udviklet gennem “extensions”, som gør det lettere at administrere versioner, opgraderinger mm.

Evt. genudbud af Navision Stat

Afklaring af muligt koncept for potentielt genudbud af Navision Stat.

Fortsat vedligehold.

IndFak2

Opdateret 01-04-2022

Almindeligt vedligehold

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Ny kontrakt underskrives

Der underskrives kontrakt med leverandør af nyt fællesstatsligt kontraktstyrings-, indkøbs- og faktureringssystem. Herefter påbegyndes etableringsfasen, og detaljer omkring implementeringen af den nye løsning planlægges.

Implementerede ændringer i 1. halvår:

 • Nye krav til adgangskoder

Økonomistyrelsen skærper reglerne for password til IndFak og RejsUd. Password skal fremadrettet bestå af 12 tegn indeholdende store og små bogstaver, samt tal og tegn. Frekvensen for skift af password vil være 12 måneder.

For brugere der anvender Single sign-on vil ændringen ikke have nogen betydning.

 • Etablering af ny udtrædelsesrolle

Der etableres en ny udtrædelsesrolle “Udtrådt IndFak”, der giver se-adgang til arkivet i IndFak.Rollen benyttes i forbindelse med, at en organisation ønsker at udtræde af IndFak.

Almindeligt vedligehold

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Nyt fællesstatsligt Kontraktstyrings-, Indkøbs- og Faktureringssystem

Opstart på etableringsfasen. Den nye løsning skal testes og funktionsprøven skal gennemføres, før pilotimplementeringen starter op.

Overgang til nyt fællesstatsligt Kontraktstyrings-, Indkøbs- og Faktureringssystem

De første pilotinstitutioner overgår til den nye løsning i løbet af første halvår 2023.

Institutioner på det nuværende IndFak2 vil løbende overgå til den nye løsning. Udrulningen og tilslutningen vil ske i bølger hen over året som det kendes fra tidligere implementeringer.

Udfasning og nedlukning af modulet IndFak2 vil ske løbende og forventes endelig afsluttet med udgangen af 1. kvartal 2024.

Drift af nyt fællesstatsligt Kontraktstyrings-, Indkøbs- og Faktureringssystem

Almindelig vedligehold og videreudvikling af den nye løsning.

RejsUd2

Opdateret 01-12-2021

Almindeligt vedligehold

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Genudbud af RejsUd

Forberedelse af det kommende genudbud af RejsUd igangsættes.

Implementerede ændringer i 1. halvår:

 • Nye krav til adgangskoder

Økonomistyrelsen skærper reglerne for password til IndFak og RejsUd. Password skal fremadrettet bestå af 12 tegn indeholdende store og små bogstaver, samt tal og tegn. Frekvensen for skift af password vil være 12 måneder.

For brugere der anvender Single sign-on vil ændringen ikke have nogen betydning.

 • Visning af kommentarer

I kommentarikonet ved "Afregninger til underskrift" og "Afregninger til godkendelse" vises en grupperet liste over alle kommentarer sat på afregningens enkelte konteringslinjer. Kommentarer gældende for hele afregningen vises som hidtil.

Etablering af ny udtrædelsesrolle

Der etableres en ny udtrædelsesrolle “Udtrådt RejsUd”, der giver se-adgang til arkivet i RejsUd.Rollen benyttes i forbindelse med, at en organisation ønsker at udtræde af RejsUd.

Mulighed for at fastlåse filtrering

Som systemet fungerer nu mistes filtreringen under “Afregninger til kontrol” efter brugeren har kontrolleret ét enkelt bilag. Med denne ændring fastholdes filtrerings valget så længe man arbejder i sessionen. Dette vil mindske antallet af klik for brugeren.

Almindeligt vedligehold

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af releasenotes som publiceres på hjemmesiden.

Genudbud af RejsUd

Forberedelse af det kommende genudbud af RejsUd.

Almindeligt vedligehold

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Genudbud af RejsUd

Igangsættelse af udbud af ny løsning.

Genudbud af RejsUd

Valg af leverandør for det nye RejsUd.

Statens Budgetsystem

Opdateret 30-11-2021

SKS/SB-modernisering

Bidrag til moderniseringsprojektet hvor SBS forventes at skulle spille en mere aktiv rolle på nogen af de forretningsområder der understøttes af SKS og SB. Der gennemføres de første 2 sprint til udvikling af ny funktionalitet.

Udbygning af funktionalitet til udgiftsopfølgning

På baggrund af brugererfaringer og tilbagemeldinger på den funktionalitet der lægges i SBS i 2021 H2, bliver UO-funktionalitet optimeret.

Release med fokus på forbedring af brugervenlighed og performance.

De mest anvendte inputskemaer bliver optimeret så de får en hurtigere svartid, dette gøres bl.a. ved at baggrundsdata gemmes således at løsningen ikke skal lave en forespørgsel i databasen hver gang de skal bruges i et skærmbillede.

Der vil også ske en forbedring af systemets fejlbeskeder, så de bliver mere brugerrettet.

SKS/SB-modernisering

Bidrag til moderniseringsprojektet hvor SBS forventes at skulle spille en mere aktiv rolle på nogen af de forretningsområder der understøttes af SKS og SB. Der gennemføres yderligere 2 sprint til udvikling af ny funktionalitet.

Løn og omkostningsfordeling

På baggrund af den dialog der pt. er i gang med udvalgte institutioner der anvender SBS til løn-og omkostningsfordeling laves ny eller tilrettet funktionalitet til løn og omkostningsfordeling.

Forbedret modul til brugeradministration

Der udvikles bedre rapporter til de lokale brugeradministratorers kontrol af brugere og rettigheder. Der sker en optimering af systemets funktionalitet, så det bliver lettere at oprette brugere.

It-projekter som ekstra dimension

Der udvikles funktionalitet til mere direkte understøttelse af den statslige it-projektmodel, blandt andet ved mulighed for budgettering på yderligere en lokal dimension.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med udbygning af funktionalitet i SBS som led i moderniseringsprojektet i 2023 testes funktionalitet til udarbejdelse af FFL.

Udbygning af SBS-funktionalitet

Udvikling af ny funktionalitet prioriteres og planlægges på baggrund af aktuelle forretningsbehov og inddragelse af brugere.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med udbygning af funktionalitet i SBS som led i moderniseringsprojektet i 2024 forventes det nye modul i SBS til udarbejdelse af FFL taget i brug til dannelse af FFL2025.

Statens Koncernsystem

Opdateret 30-11-2021

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

Ny hardware til drift

Den nuværende driftsplatform står foran udskiftning. Det forventer vi at gøre i første halvår. Mainframen (serveren) og tilhørende driftsmiljø til back-up mv. skiftes for at sikre fortsat stabil systemdrift. For brugere vil det betyde lidt hurtigere svartider.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med SB/SKS moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med SB/SKS moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

Statens Bevillingslovsystem

Opdateret 30-11-2021

Ny tilsagnstabel i FFL

Tilsagnstabellen på §41 suppleres med paragrafvises tilsagnsoversigter.

Understøttelse af nyeste filformat i MS-officepakken.

Med denne opgradering bliver det nu muligt at indlæse dokumenter i docx-format (erstatter rtf-formatet).

Tilpasning af layout i Statens Bevillingslovsystem

Der vil ske en løbende opgradering af layoutet i Statens Bevillingslovsystem, så indtastningsfelter og søgefelter gøres mere brugervenlige. Endvidere revideres tabelrekvisitionsdelen.

Bedre vejledninger

Onlinevejledningerne i Statens Bevillingslovsystem revideres, og gøres mere læsevenlige.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SB/SKS moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af Statens Bevillingslovsystem.

Ny hardware til drift

Vi forventer at opgradere driftsplatformen - se under Statens Koncernsystem.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

Løn og HR-systemer

Statens Lønløsning

Opdateret 20-06-2022

Ferie og omsorg på lønseddel

Lønsedlen vil indeholde visning af ferie og omsorgsregnskab. Det vil være valgfrit, for de institutioner det ønsker vise det. Mere information følger i nyhedsbreve og på hjemmesiden.

Godkendelse af indberetninger i SLS og HR-Løn

Der udvikles en ny 2. godkenderfunktion i SLS og HR-Løn. Med denne løsning sker der personmæssig funktionsadskillelse, så ændringer indberettet af en medarbejder skal godkendes af en anden medarbejder, inden udbetaling kan finde sted. Ved manglende godkendelse foretages der ikke beregning af medarbejderens løn.

Udvikling af refusionsløsning

Den nye løsning medfører en mere effektiv sagsbehandling i SLS, ved at samle og automatisere processer for refusion. I første fase udvikles løsningen for sygdom og barsel og senere med øvrige refusionstyper.

Understøttelse af ferieopgørelse ved afgang

I HR-Løn udvikles en kopi af det nye ferieafregningsbillede i SLS, som kan anvendes til den fulde afregning af både ferie- og særlige feriedage ved fratræden.

Nyt filarkiv til opbevaring af filer fra Statens Lønløsning

Filarkivet giver mulighed for at samle løndata ét sted og dermed øge tilgængelighed og sikkerhed. 

Almindelig vedligeholdelse af Statens Lønløsning

Statens HR

Opdateret 18-03-2022

Brugertilfredshed

Forbedringer på en række områder, der skal forbedre brugeroplevelsen i systemet. Der er tale om udvikling på flere områder, herunder søgefunktionalitet, effektmodulet og fejlhåndteringsmodulet. Derudover vil indholdet i en række standardskabeloner forbedres og tilpasses.

Forvaltningsopdeling

Der vil blive udviklet funktionalitet der understøtter muligheden for, at kunder lokalt kan styre adgangsrettigheder til medarbejderdata på lavere organisatorisk niveau end den juridiske enhed.

HR Sag

HR-Sag skal udvides til at digitalisere de resterende lønblanketter, der fortsat understøttes via Lønportalen. Derudover vil der blive foretaget generelle justeringer og forbedringer i de enkelte skærmbilleder, felter m.m.

Integrationer

Der vil blive udviklet løsninger til at forbedre en række integrationspunkter, herunder hurtigere oprettelser i Campus og mulighed for at importere stedkoder fra flere bogføringskredse fra Navision Stat. 

Tilgå en uddybning af ovenstående roadmap for Statens HR.

 

Brugertilfredshed

Forbedringer til fx fejlhåndteringsmodulet, standardskabeloner og reduktion af kompleksitet i løsningen.

Integrationer

Der vil startes projekter med at etablere nye integrationer til fx Statens E-rekruttering, for at undersøge hvilke forretningsmæssige værdier det vil skabe at etablere integration til Statens HR. Endvidere vil der iværksættes tiltag for en generel forbedring af integrationen mellem Statens HR og Statens Lønløsning , herunder at forbedre frekvensen for lønsynkronisering fra Statens Lønløsning og endeligt planlagte forbedringer af integrationen til Statens It.

Datakvalitet og sikkerhed

Der udvikles funktionalitet til at kunne indlæse anciennitetsdata for medarbejdere i Statens HR, hvilket vil skabe bedre datagrundlag for medarbejderne i systemet. Derudover planlægges der ændringer i redigeringsmulighederne for data, der hentes fra CPR registret, og mere fleksible muligheder for at skjule medarbejderne i adressebogen.

Endeligt vil der udvikles nye roller med kiggeadgang til lokalt brug.

Rapporter

Nye rapporter til understøttelse af HR administration, ledelsesrapportering og auditering.

Tilgå en uddybning af ovenstående roadmap for Statens HR.

Alment vedligeholdelsesarbejde og forbedringstiltag.

Tilgå en uddybning af ovenstående roadmap for Statens HR.

Statens eRekruttering

Opdateret 06-10-2021

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.
Følgende er planlagt i indeværende halvår:

LinkedIn Premium
Flere annonceringsmuligheder

Product portal
Se hvad der arbejdes på i Talentech og hvad der er blevet lanceret.

Her indsamler vi blandt andet "Voice of Customer", som er ændringer og forbedringer baseret på kundefeedback.

Markedsplads med integrationer som kan tilføjes til løsningen.
(Bemærk nogle kræver Talentech ID).

Udviklinger knyttet til Talentech ID

Talentech ID indebærer blandt andet:

 •          Power BI
 •          Forbedret design af kalender invitationer med tilføjelser fra kundefeedback
 •          MS Teams integration
 •          Fokus på kandidatoplevelsen med nye karrieresider 

 

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.
Følgende er planlagt i 2022:

Nemmere ansøgning med Jobindex

Un-biased rekruttering
Et udviklingstiltag, hvor kandidatdata anonymiseres i bestemte steps af kandidatbehandlingen

 

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.
Følgende er planlagt i 2023:

Forbedringer og vedligholdelse af Statens eRekruttering
Data drevet rekruttering og machine learning
Compliance, som blandt andet WCAG 3.0 for øget tilgængelig

 

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.
Følgende er planlagt i 2024:

Forbedringer og vedligholdelse af Statens eRekruttering

 

Campus

Opdateret 24-03-2022

Udbudsproces påbegyndes

Udbudsprocessen for Campus er sat i gang og næste milepæl er 11. april 2022 hvor de prækvalificerede leverandører skal afgive tilbud. Resten af 1. halvår kommer derfor for til at gå med tilbudsvurdering og forhandling. Det forventes at der kan indgås en kontrakt med den kommende leverandør medio 2022, ligesom udbuddet forventes afsluttet ultimo 2022.

Systemopdatering (Update 52)

Den nye Update 52 kommer i produktion den 2. april 2022. Der informeres om indhold og væsentligste ændringer direkte til Campus administratorerne gennem Campus netværket og via netværksmøder.

Ny integrationskomponent til integration mellem SHR og Campus

Der arbejdes på en ny integrationskomponent der skal sikre integrationen mellem SHR og Campus, både hvad angår persondata som organisationsdata. Planlægges at kunne sættes i drift i efteråret 2022.

Campus e-læring

Følgende nye titler forventes frigivet i 1. halvår:

 • Intern kontrol for topchefer
 • Folketingets arbejde (ny version)
 • Ministerbetjening (ny version)
 • Introduktion til Power BI

 

Systemopdatering (Update 53, forventet i September)

Ny opdateringen fra leverandøren kommer i test i august og forventes i produktion i september måned. Der informeres om indhold i den nye release ca. en måned før gennem netværk og netværksmøder.

6. møde i Campus Governance board

Netværket for strategisk udvikling af Campus i Staten, Campus Governance Board (CGB), afholder sit sjette møde i september måned. Her vil bliver strategi, indsatser, initiativer og milepæle for det kommende år drøftet.

Udbudsproces afsluttes

Ny kontrakt forventes at have effekt fra 1. januar 2023

Du kan tilmelde dig Campus' nyhedsbrev her.

Grundet udbudsproces kan roadmap for 2023 først offentliggøres i 2. halvår 2022.

Grundet udbudsproces kan roadmap for 2024 først offentliggøres i 2. halvår 2022.

Rapporteringssystemer

Statens BI - LDV

Opdateret 31-03-2022

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV udvides med flere oplysninger fra Statens HR-system , dette gælder særligt fraværsmodulet
Statens BI - LDV udvides med en lønbudgetterings kube
Statens BI - LDV udvides med flere oplysninger fra SBS , herunder sagsbudget og anlægsbudget

Bedre understøttelse af Power BI

Udvikling af Tabular kube model til LDV, for bedre understøttelse af Power BI

Statens BI - LDV version 7

Ny version af Statens BI - LDV til understøttelse af Navision Stat 11

Omlægning af model til Statens BI – LDV Kuber

Statens BI – LDV vil få ændret værktøj til fremstilling af Kuber, så data stilles til rådighed i en tabular model

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV vil få omlagt indkøbsrapportering, hvor data kommer fra IndFak3
 

Statens BI - ISOLA

Opdateret 31-03-2022

Statens BI - ISOLA opdateres

Statens BI - ISOLA får nyt løn indberetningsmodul til skoler til brug for indsamling af lønstatistik 2021

Statens BI - ISOLA Lønoverblik bliver den første løsning, som bliver flyttet til Power BI i Azure

Statens BI - ISOLA udvides med en ledermarkering, som viser antallet af ansættelsesforhold med et ledelsesansvar inden for et givet område

Statens BI - ISOLA ny rapport og opfølgningsmuligheder

Statens BI - ISOLA  får ny rapport, der viser hvile institutioner, der er udelukket i fraværsstatistik i en given periode

Statens BI - ISOLA vil indeholde opfølgning på senior(bonus)ordninger

Opdatering af data i Statens BI - ISOLA

Statens BI - ISOLA vil indeholde datagrundlag, til forhandling af OK 24