Roadmap for Økonomistyrelsens it-systemer

Læs om planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i de fællesstatslige it-systemer.

Roadmap er en produktkøreplan, som er tænkt som en service til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens systemer. Roadmappet er særlig målrettet økonomichefer og it chefer.

Her får du indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger - både for hvert system og på tværs af systemporteføljen. Oversigten omfatter it-systemer, som er i drift og anvendes af jeres medarbejdere. 

Roadmappet opdateres minimum tre gange årligt: 1. april, 15. august og 1. december. Der tages forbehold for ændringer, især for opdateringer mere end 1 år frem i tiden.

Økonomisystemer

Navision Stat

Opdateret 29-11-2022

Release af af Navision Stat 11.0

Navision Stat løftes for understøttelse af ny standardversion: Microsoft Dynamics NAV2018.

Læs mere her: NS11.0 Officiel release

Håndtering af NemKonto

Relevante tilretninger vil blive gennemført i Navision Stat i forbindelse med et nyt NemKonto udbud.

Understøttelse af Statens Digitale Indkøb

Understøttelse af integration mellem Navision Stat og Statens Digitale Indkøb, som kommer til at erstatte IndFak.

Løft af statslige tilretninger til extensions

Vi påbegynder arbejdet med, at tilretninger af standard Dynamics NAV 2018 bliver udviklet gennem "extensions", som gør det lettere at administrere versioner, opgraderinger mm.

Introduktion af styringsobjekt

Arbejdet med implementering af ny fælles ‘låst’ aliaslignende værdi, der kan matches på tværs af flere af vores fællesstatslige løsninger, påbegyndes. Navision Stat er den første løsning, der introducerer styringsobjekt.

Løft af statslige tilretninger til extensions

Vi fortsætter arbejdet med, at tilretninger af standard Dynamics NAV 2018 bliver udviklet gennem “extensions”, som gør det lettere at administrere versioner, opgraderinger mm.

Introduktion af styringsobjekt

Der implementeres ny fælles ‘låst’ aliaslignende værdi, der kan matches på tværs af flere af vores fællesstatslige løsninger, hvor Navision Stat er den første løsning, der introducerer styringsobjekt.

Beslutning om genudbud af Navision Stat

En ny løsning efter et genudbud forventes tidligt fuldt implementeret i 2029.

IndFak2

Opdateret 12-08-2022

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning
Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Ny statslig løsning - Statens Digitale Indkøb
Den nye løsning vil i løbet af 1. kvartal blive etableret og efterfølgende testet af Økonomistyrelsen.
I 2. kvartal skal den nye løsning bestå funktions og pilotetableringsprøve, før den første pilotinstitution kan etableres i den nye løsning.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning
Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Overgang til Statens Digitale Indkøb
I august 2023 vil der komme 10 pilotinstitutioner på den nye løsning i pilotfasen. Denne fase afsluttes med en pilotdriftsprøve i oktober 2023, og når denne er bestået, vil selve udrulningen af løsningen til alle kunder begynde. Dette vil foregå i en række implementeringsbølger, hvor der løbende kommer nye institutioner på.

Overgang og fuld drift af Statens Digitale Indkøb
Institutioner på det nuværende IndFak2 vil løbende overgå til den nye løsning. Udrulningen og tilslutningen vil ske i bølger som det kendes fra tidligere implementeringer.

Udfasning og nedlukning af IndFak2 vil ske løbende og forventes endeligt afsluttet med udgangen af 2. kvartal 2024, når den sidste bølge af institutioner er kommet på.
Herefter følger almindelig vedligehold og videreudvikling af den nye løsning.

Drift af Statens Digitale Indkøb
Almindelig vedligehold og videreudvikling af den nye løsning.

RejsUd2

Opdateret 12-08-2022

Almindeligt vedligehold
Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Genudbud af RejsUd
Forberedelse og igangsættelse af arbejde med at anskaffe en ny løsning der på sigt skal erstatte RejsUd.

Med udgangspunkt i brugertilbagemeldinger fra den nuværende løsning og brugerrejsen for afregninger vil der blive udarbejdet et samlet materiale til udbud af en ny løsning.

Almindeligt vedligehold
Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Genudbud af RejsUd
Opstart af udbudsproces.

Almindeligt vedligehold
Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Genudbud af RejsUd
Valg af leverandør for det nye RejsUd.

Opstart på afklaringsfase og efterfølgende etableringsfase.

Udrulning af ny løsning
Institutioner på det nuværende RejsUd vil løbende overgå til den nye løsning. Udrulningen og tilslutningen vil ske i bølger hen over året som det kendes fra tidligere implementeringer.

Udfasning og nedlukning af RejsUd vil ske løbende og forventes endelig afsluttet med udgangen af juni 2025

Statens Budgetsystem

Opdateret 30-11-2022

SKS/SB-modernisering

Bidrag til moderniseringsprojektet hvor SBS forventes at skulle spille en mere aktiv rolle på nogen af de forretningsområder der understøttes af SKS og SB. Der gennemføres yderligere 2 sprint til udvikling af ny funktionalitet.

Release Udgiftsopfølgning 

Implementering af det nye udgiftsopfølgningskoncept i grundbudgettet samt i udgiftsopfølgning 4, herunder afvigelsesforklaringer i forhold til årets bevilling. Derudover er der indsamlet en række forslag fra brugerne til, hvordan det nye udgiftsopfølgningskoncept kan systemunderstøttes bedre bla. en række mindre justeringer til rapporterne og understøttelse af afvigelsesforklaringer til ledighedsrelaterede udgifter. 

Løn og omkostningsfordeling

På baggrund af den dialog der pt. er i gang med udvalgte institutioner der anvender SBS til løn-og omkostningsfordeling laves ny eller tilrettet funktionalitet til løn og omkostningsfordeling.

Forbedret modul til brugeradministration

Der udvikles bedre rapporter til de lokale brugeradministratorers kontrol af brugere og rettigheder. Der sker en optimering af systemets funktionalitet, så det bliver lettere at oprette brugere.

Release med fokus på Sagsmodulet

På baggrund af den dialog der pågår med de institutioner, der anvender SBS sagsmodul, udvikles yderligere funktionalitet, der forbedrer anvendelsesmulighederne af modulet.Det vil blandt andet blive muligt at budgettere på mere end de nuværende 3 BO-år, samt blive bedre rapporteringsmuligheder.

SKS/SB-moderniseringsprojekt 

Der arbejdes som led i moderniseringsprojektet videre med udbygning af funktionalitet i SBS . I 1. halvår af 2023 færdiggøres funktionaliteten, så tallene til finansloven kan udarbejdes i SBS. Deruover vil der blive arbejdet med integrationen mellem Anmærkningsløsningen (tekstdelen af finansloven) og SBS (taldelen af finansloven) samt etableringen af de underliggende stamdata. 

Release med fokus på Sagsmodulet.

På baggrund af en dialog med de institutioner, der anvender SBS sagsmodul, udvikles yderligere funktionalitet, der forbedrer anvendelsesmulighederne af modulet. Der arbejdes blandt andet på at gøre sagsmodulet til et selvstændigt modul, hvor budgettet kan færdiggøres inden det frigives til institutionsbudgettet. 

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes som led i moderniseringsprojektet videre med udbygning af funktionalitet i SBS . I 1. halvår af 2023 færdiggøres funktionaliteten, så tallene til finansloven kan udarbejdes i SBS. Deruover vil der blive arbejdet med integrationen mellem Anmærkningsløsningen (tekstdelen af finansloven) og SBS (taldelen af finansloven) samt etableringen af de underliggende stamdata. 

IT projekter

Der udvikles funktionalitet, der understøtter det initiativet som ØS har igangsat vedr. en bedre  økonomistyring på it-området, så der lokalt kan etableres et mere granuleret overblik over it-udgifter.

Central standardmodel for slettefrister

I ØS etableres en central standardmodel for slettefrister. I SBS udvikles en funktionalitet, så der kan afvikles en slettekørsel pr. institution og bogføringskreds med mulighed for at sætte et datofilter ved afvikling af kørslen. 

SKS/SB-moderniseringsprojekt

I 2024 forventes det nye modul i SBS til udarbejdelse af finansloven taget i brug til udarbejdelse af FL2025.

Udvikling af styringsobjekt

Udvikling af funktionalitet i SBS, der understøtter det Styringsobjekt, som ØS forventer at udvikle med det formål at gøre det muligt at kontere, budgettere og rapportere på et Styringsobjekt, der indeholder en kombination af dimensionsværdier.

Statens Koncernsystem

Opdateret 30-11-2022

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med SKS/SB moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

Statens Bevillingslovsystem

Opdateret 30-11-2022

Understøttelse af nyeste filformat i MS-officepakken.

Med denne opgradering bliver det nu muligt at indlæse dokumenter i docx-format (erstatter rtf-formatet).

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

Understøttelse af nyeste filformat i MS-officepakken.

Med denne opgradering bliver det nu muligt at indlæse dokumenter i docx-format (erstatter rtf-formatet).

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med SKS/SB moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

Løn og HR-systemer

Statens Lønløsning

Opdateret 15-08-2022

Godkendelse af indberetninger i SLS og HR-Løn

Der udvikles en ny 2. godkenderfunktion i SLS og HR-Løn. Med denne løsning sker der personmæssig funktionsadskillelse, så ændringer indberettet af en medarbejder skal godkendes af en anden medarbejder, inden udbetaling kan finde sted. Ved manglende godkendelse foretages der ikke beregning af medarbejderens løn.

Udvikling af refusionsløsning – proces for sygdom

Den nye løsning medfører en mere effektiv sagsbehandling i SLS ved at samle og automatisere processer for refusion. I første fase udvikles løsningen for sygdom og barsel, hvoraf sygdom forventes klar i december 2022.

Udvikling af refusionsløsning – proces for barsel

Den nye løsning medfører en mere effektiv sagsbehandling i SLS ved at samle og automatisere processer for refusion.
I 1. kvartal 2023 forventes processen for barsel at være klar. Herefter arbejdes der videre med afdækning og plan for resterende refusionstyper.

Almindelig vedligeholdelse af Statens Lønløsning

Statens HR

Opdateret 10-08-2022

Integrationer 

En større opgradering af leverandørens integrationsplatform har medført forbedret logik i integrationen mod flere systemer, særligt SLS. Dette sikrer et forbedret teknisk design og det forventes at betyde færre integrationsfejl for slutbrugerne. Opgraderingen giver desuden bedre muligheder for udvikling af nye forbedringer til integrationerne, hvilket ikke var muligt tidligere.

Herudover er der etableret integrationen mellem SHR og Statens IT’s nye IGA platform, der skal pilottestes i den resterende den af 2022.

Brugeroplevelse

Diverse justeringer og forbedringer i brugergrænsefladen på forskellige sider. Blandt andet introduktion af nye genveje på forsiden, så HR-medarbejdere kan starte flere processer hurtigere med færre klik.

Skabeloner

Udvidelse af den samlede mængde skabeloner herunder alle relevante nye skabeloner til understøttelse af institutioner på bølge 4.

Brugerinddragelse

Opstart af brugergrupper hvor udvalgte slutbrugere fremadrettet får aktiv medindflydelse på, hvad der skal udvikles i SHR.

Serviceanmodninger til SAM

To større projekter er etableret for at forbedre brugen af HR-Sag og skabe mere effektive sagsgange for HR-medarbejderne.

1) Det ene projekt medfører ændringer, så HR-medarbejdere fremadrettet får mulighed for at se og arbejde med hinandens sager fremsendt til SAM.Dette gennemføres i første omgang som pilot.

2) Det andet projekt er etableringen af automatisk oprettelse af oplysninger i serviceanmodninger ved ansættelse af nye medarbejdere, så HR medarbejderne sparer tid i sagsbehandlingen af disse. På sigt kan ændringen måske også medføre mulighed for automatisering af serviceanmodninger i andre processer end ansættelse.

Masseansættelser

Der arbejdes på at udvikle en service til understøttelse af masseansættelser i SHR, så det fremover bliver lettere for institutioner at oprette mange ensartede ansættelser med færre arbejdsgange end i dag.

Søgemuligheder

Forbedring af søgefunktionalitet i SHR med introduktion af ”global søgefunktion”, der tillader bredere søgninger med hurtigere adgang til opstart af processer fra søgebilleder.

Rapporter

Der er igangsat et større arbejde med forbedring og oprydning af eksisterende rapporter i SHR, hvilket bl.a. medfører mere standardiserede layouts samt lettere og mere overskuelig adgang til rapportmodulet. Fra slutningen af 2022 vil der fokuseres på udviklingen af nye rapporter til understøttelse af kundernes behov for adgang til data fra løsningen samt oprydning/forbedring af eksisterende rapporter. Dette arbejde fortsætter i 2023.

Data fra Statens HR til SIT AD

Et projekt er startet i samarbejde med Statens IT, der skal resultere i en forbedret integration af stamdata til SIT’s AD samt give mulighed for overførsel af flere informationer, fx ønsket oprettelsesdato for en medarbejder. I 2022 vil fokus være på ansættelsesprocessen og projektet forventes at fortsætte i 2023 med forbedringer til henholdsvis fratrædelsesprocessen og processen for opdatering af stamdata.

Enklere masseopdatering

Der forventes en forbedring i integrationen mod SLS, således at ændringer på konteringsoplysninger registreret på afdelinger i Statens HR altid overføres korrekt til SLS, uden behov for at HR medarbejderne skal udføre processen ”tom masseopdatering”.

Forventet slutdato til SLS

Der forventes at blive etableret en integration til SLS ved brugen af forventet slutdato i SHR, der fremadrettet vil medføre en automatisk registrering af en fratrædelse i SLS, hvilket længe har været efterspurgt af mange kunder.

Effektmodulet

Der arbejdes med en tydeligere visning af afdeling og bestiller.

e-Rekruttering

Statens HR deltager i fastlæggelse af ny brugerrejse for rekruttering med henblik på at udvikle en integration til Statens HR, når en rekrutteringsløsning er valgt.

Data fra Statens HR til SIT AD (fortsat)

Projektet fra 2022 med at forbedre integrationen mellem SHR og SIT’s AD fortsættes med henblik på at lette overførslen af data til SIT ved ansættelser, ændringer ogfratrædelse.

Diverse integrationer

Der vil være løbende forbedringer og justeringer til andre eksisterende integrationer (SLS, Campus og Navision), hvor der bl.a. vil ses på opstart af et projekt om løbende automatisk opdatering af løndata fra SLS til SHR.

Rapporter

Fortsættelse af projekt fra 2022 med forbedring af eksisterende rapporter og dashboards samt udvikling af nye rapporter, herunder også undersøge om der kan åbnes for, at kunder selv kan designe egne rapporter i SHR.

Tidsystemer

Etablering af mulighed for kobling af stamdata fra Statens HR til tidssystemer. I første omgang etableres pilotforsøg.

Skabeloner, digital post og digital underskrift

På baggrund af kundeindmeldinger forventer vi at oprette en brugergruppe, som skal se på den nuværende skabelonfacilitet i forhold til indhold, antal og funktionalitet. Arbejdet vil inkludere analyse af forsendelsesmetoder.

Løbende forbedringer af brugeroplevelse

Mere effektive processer med afsæt i kundeindmeldinger samt eventuel ibrugtagning af ny Oracle funktionalitet. Brugergrupper videreføres for at sikre tæt kundeinvolvering i udvikling og test.  

Nye rapporter og dashboards

Kobling til personalesager i journalsystemer

Bl.a. vil det blive undersøgt om stamdata kan anvendes til automatisk oprettelse af en personalesag.

Leder- og medarbejderadgang til egne data via selvbetjening

Effektmodulet

Løbende forbedringer af brugergrænseflade, funktionalitet og rapporteringsmuligheder, herunder flere informationer i effektmodulet.

Automatisering

Løbende forbedringer i forhold til øget automatisering.

Integrationer til ØS platforme, herunder til IGA platform

Statens eRekruttering

Opdateret 16-08-2022

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende. 

Følgende er planlagt i 2022:

Økonomistyrelsen forbereder rejsen hen imod næste generation af Statens eRekruttering, hvorfor udviklingstiltag vil være begrænset til det absolut nødvendige.

Product portal

Se hvad der arbejdes på i Talentech og hvad der er blevet lanceret. Her indsamler vi blandt andet "Voice of Customer", som er ændringer og forbedringer baseret på kundefeedback.

 

Tilretning af skabeloner SeR ift. nye lovkrav hvor alder ikke længere fremgår.

 

 

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Følgende er planlagt i 2023:

Økonomistyrelsen forbereder rejsen hen imod næste generation af Statens eRekruttering, hvorfor udviklingstiltag vil være begrænset til det absolut nødvendige.

 

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Følgende er planlagt i 2024:

Økonomistyrelsen forbereder rejsen hen imod næste generation af Statens eRekruttering, hvorfor udviklingstiltag vil være begrænset til det absolut nødvendige.

 

Campus

Opdateret 16-08-2022

Systemopdatering (Update 53, forventet i September)

Ny opdateringen fra leverandøren kommer i test i august og forventes i produktion i september måned. Der informeres om indhold i den nye release ca. en måned før gennem netværk og netværksmøder.

Systemopdatering (Update 54, forventet i november)

Ny opdateringen fra leverandøren kommer i test i oktober og forventes i produktion i den efterfølgende måned. Der informeres om indhold i den nye release ca. en måned før gennem netværk og netværksmøder.

6. møde i Campus Governance board

Netværket for strategisk udvikling af Campus i Staten, Campus Governance Board (CGB), afholder sit sjette møde i september måned. Her vil bliver strategi, indsatser, initiativer og milepæle for det kommende år drøftet.

Piloter på strategisk kompetenceudvikling (MUS/PULS, Udviklingsplaner, 1:1 m.m.)

Der arbejdes med 5 forskellige projekter. 

Understøttelse af de statslige akademier

Styringsakademi ved Økonomistyrelsen, Digitaliseringsakademi ved Digitaliseringsstyrelsen og Ledelsesakademi ved Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Ny integrationskomponent til integration mellem SHR og Campus

Der arbejdes på en ny integrationskomponent der skal sikre integrationen mellem SHR og Campus, både hvad angår persondata som organisationsdata. Planlægges at kunne sættes i drift ved årsskiftet 2022/-23

Campus e-læring

Følgende nye titler forventes frigivet i 2. halvår:

  • Intern kontrol for topchefer
  • Intern kontrol for budgetansvarlige
  • Folketingets arbejde (ny version)
  • Ministerbetjening (ny version)
  • Introduktion til Power BI


Udbudsproces afsluttes

Ny kontrakt forventes at have effekt fra 1. januar 2023

Du kan tilmelde dig Campus' nyhedsbrev her.

Grundet udbudsproces kan roadmap for 2023 først offentliggøres i 2. halvår 2022.

Grundet udbudsproces kan roadmap for 2024 først offentliggøres i 2. halvår 2022.

Rapporteringssystemer

Statens BI - LDV

Opdateret 31-03-2022

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV udvides med flere oplysninger fra Statens HR-system , dette gælder særligt fraværsmodulet
Statens BI - LDV udvides med en lønbudgetterings kube
Statens BI - LDV udvides med flere oplysninger fra SBS , herunder sagsbudget og anlægsbudget

Bedre understøttelse af Power BI

Udvikling af Tabular kube model til LDV, for bedre understøttelse af Power BI

Statens BI - LDV version 7

Ny version af Statens BI - LDV til understøttelse af Navision Stat 11

Omlægning af model til Statens BI – LDV Kuber

Statens BI – LDV vil få ændret værktøj til fremstilling af Kuber, så data stilles til rådighed i en tabular model

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV vil få omlagt indkøbsrapportering, hvor data kommer fra IndFak3
 

Statens BI - ISOLA

Opdateret 31-03-2022

Statens BI - ISOLA opdateres

Statens BI - ISOLA får nyt løn indberetningsmodul til skoler til brug for indsamling af lønstatistik 2021

Statens BI - ISOLA Lønoverblik bliver den første løsning, som bliver flyttet til Power BI i Azure

Statens BI - ISOLA udvides med en ledermarkering, som viser antallet af ansættelsesforhold med et ledelsesansvar inden for et givet område

Statens BI - ISOLA ny rapport og opfølgningsmuligheder

Statens BI - ISOLA  får ny rapport, der viser hvile institutioner, der er udelukket i fraværsstatistik i en given periode

Statens BI - ISOLA vil indeholde opfølgning på senior(bonus)ordninger

Opdatering af data i Statens BI - ISOLA

Statens BI - ISOLA vil indeholde datagrundlag, til forhandling af OK 24