Roadmap for Økonomistyrelsens it-systemer

Læs om planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i de fællesstatslige it-systemer.

Roadmap er en produktkøreplan, som er tænkt som en service til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens systemer. Roadmappet er særlig målrettet økonomichefer og it chefer.

Her får du indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger - både for hvert system og på tværs af systemporteføljen. Oversigten omfatter it-systemer, som er i drift og anvendes af jeres medarbejdere. 

Roadmappet opdateres minimum tre gange årligt: 1. april, 15. august og 1. december. Der tages forbehold for ændringer, især for opdateringer mere end 1 år frem i tiden.

Økonomisystemer

Navision Stat

Opdateret 29-11-2022

Håndtering af NemKonto

Relevante tilretninger vil blive gennemført i Navision Stat i forbindelse med et nyt NemKonto udbud.

Understøttelse af Statens Digitale Indkøb

Understøttelse af integration mellem Navision Stat og Statens Digitale Indkøb, som kommer til at erstatte IndFak.

Løft af statslige tilretninger til extensions

Vi påbegynder arbejdet med, at tilretninger af standard Dynamics NAV 2018 bliver udviklet gennem "extensions", som gør det lettere at administrere versioner, opgraderinger mm.

Introduktion af styringsobjekt

Arbejdet med implementering af ny fælles ‘låst’ aliaslignende værdi, der kan matches på tværs af flere af vores fællesstatslige løsninger, påbegyndes. Navision Stat er den første løsning, der introducerer styringsobjekt.

Løft af statslige tilretninger til extensions

Vi fortsætter arbejdet med, at tilretninger af standard Dynamics NAV 2018 bliver udviklet gennem “extensions”, som gør det lettere at administrere versioner, opgraderinger mm.

Introduktion af styringsobjekt

Der implementeres ny fælles ‘låst’ aliaslignende værdi, der kan matches på tværs af flere af vores fællesstatslige løsninger, hvor Navision Stat er den første løsning, der introducerer styringsobjekt.

Beslutning om genudbud af Navision Stat

En ny løsning efter et genudbud forventes tidligt fuldt implementeret i 2029.

IndFak2

Opdateret 23-03-2023

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

IndFak2 - Nedlukning

RejsUd2

Opdateret 23-03-2023

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Karaktertæller ved oprettelse af kommentar samt udvidelse af antal anslag

Vi arbejder i øjeblikket på en ændring til kommentarfelterne, som gør det muligt at se, hvor mange anslag man har tilbage, når man er i gang med at skrive en kommentar.
Derudover vil vi udvide antallet af anslag i kommentarfeltet de steder i løsningen, hvor der er en begrænsning på 255 anslag.

Oversigt over uafsluttede afregninger og transaktioner

Der findes i dag ikke en oversigt over en brugers uafsluttede afregninger og/eller korttransaktioner. Der arbejdes på at få udviklet en funktionalitet, der kan bidrage til dette overblik.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

RejsUd2 - Nedlukning

Statens Budgetsystem

Opdateret 30-11-2022

SKS/SB-modernisering

Bidrag til moderniseringsprojektet hvor SBS forventes at skulle spille en mere aktiv rolle på nogen af de forretningsområder der understøttes af SKS og SB. Der gennemføres yderligere 2 sprint til udvikling af ny funktionalitet.

Release Udgiftsopfølgning 

Implementering af det nye udgiftsopfølgningskoncept i grundbudgettet samt i udgiftsopfølgning 4, herunder afvigelsesforklaringer i forhold til årets bevilling. Derudover er der indsamlet en række forslag fra brugerne til, hvordan det nye udgiftsopfølgningskoncept kan systemunderstøttes bedre bla. en række mindre justeringer til rapporterne og understøttelse af afvigelsesforklaringer til ledighedsrelaterede udgifter. 

Løn og omkostningsfordeling

På baggrund af den dialog der pt. er i gang med udvalgte institutioner der anvender SBS til løn-og omkostningsfordeling laves ny eller tilrettet funktionalitet til løn og omkostningsfordeling.

Forbedret modul til brugeradministration

Der udvikles bedre rapporter til de lokale brugeradministratorers kontrol af brugere og rettigheder. Der sker en optimering af systemets funktionalitet, så det bliver lettere at oprette brugere.

Release med fokus på Sagsmodulet

På baggrund af den dialog der pågår med de institutioner, der anvender SBS sagsmodul, udvikles yderligere funktionalitet, der forbedrer anvendelsesmulighederne af modulet.Det vil blandt andet blive muligt at budgettere på mere end de nuværende 3 BO-år, samt blive bedre rapporteringsmuligheder.

SKS/SB-moderniseringsprojekt 

Der arbejdes som led i moderniseringsprojektet videre med udbygning af funktionalitet i SBS . I 1. halvår af 2023 færdiggøres funktionaliteten, så tallene til finansloven kan udarbejdes i SBS. Deruover vil der blive arbejdet med integrationen mellem Anmærkningsløsningen (tekstdelen af finansloven) og SBS (taldelen af finansloven) samt etableringen af de underliggende stamdata. 

Release med fokus på Sagsmodulet.

På baggrund af en dialog med de institutioner, der anvender SBS sagsmodul, udvikles yderligere funktionalitet, der forbedrer anvendelsesmulighederne af modulet. Der arbejdes blandt andet på at gøre sagsmodulet til et selvstændigt modul, hvor budgettet kan færdiggøres inden det frigives til institutionsbudgettet. 

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes som led i moderniseringsprojektet videre med udbygning af funktionalitet i SBS . I 1. halvår af 2023 færdiggøres funktionaliteten, så tallene til finansloven kan udarbejdes i SBS. Deruover vil der blive arbejdet med integrationen mellem Anmærkningsløsningen (tekstdelen af finansloven) og SBS (taldelen af finansloven) samt etableringen af de underliggende stamdata. 

IT projekter

Der udvikles funktionalitet, der understøtter det initiativet som ØS har igangsat vedr. en bedre  økonomistyring på it-området, så der lokalt kan etableres et mere granuleret overblik over it-udgifter.

Central standardmodel for slettefrister

I ØS etableres en central standardmodel for slettefrister. I SBS udvikles en funktionalitet, så der kan afvikles en slettekørsel pr. institution og bogføringskreds med mulighed for at sætte et datofilter ved afvikling af kørslen. 

SKS/SB-moderniseringsprojekt

I 2024 forventes det nye modul i SBS til udarbejdelse af finansloven taget i brug til udarbejdelse af FL2025.

Udvikling af styringsobjekt

Udvikling af funktionalitet i SBS, der understøtter det Styringsobjekt, som ØS forventer at udvikle med det formål at gøre det muligt at kontere, budgettere og rapportere på et Styringsobjekt, der indeholder en kombination af dimensionsværdier.

Statens Koncernsystem

Opdateret 30-11-2022

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med SKS/SB moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

Statens Bevillingslovsystem

Opdateret 30-11-2022

Understøttelse af nyeste filformat i MS-officepakken.

Med denne opgradering bliver det nu muligt at indlæse dokumenter i docx-format (erstatter rtf-formatet).

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

Understøttelse af nyeste filformat i MS-officepakken.

Med denne opgradering bliver det nu muligt at indlæse dokumenter i docx-format (erstatter rtf-formatet).

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med SKS/SB moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

Løn og HR-systemer

Statens Lønløsning

Opdateret 01-12-2022

Godkendelse af indberetninger i SLS og HR-Løn

Der udvikles en ny 2. godkenderfunktion i SLS og HR-Løn. Med denne løsning sker der personmæssig funktionsadskillelse, så ændringer indberettet af en medarbejder skal godkendes af en anden medarbejder, inden udbetaling kan finde sted. Ved manglende godkendelse foretages der ikke beregning af medarbejderens løn.

Udvikling af refusionsløsning – digitalisering af manuelle processer og arbejdsgange

Den nye løsning medfører en mere effektiv sagsbehandling bl.a. ved en integration til SLS samt automatisering af det manuelle arbejde ifm. ansøgning om og registrering af refusion vedr. sygdom og barsel. 

Refusionsløsning – Analyse og igangsætning af de resterende refusionstyper

I anden fase analyseres og udvikles en udvidelse til løsningen indeholdende de resterende refusionstyper (Flexjob, løntilskud, m.m.)

Almindelig vedligeholdelse af Statens Lønløsning

Almindelig vedligeholdelse af Statens Lønløsning

Statens HR

Opdateret 1-12-2022

Oprydning i brugergrænsefladen
For at reducere kompleksitet og mængden af klik i systemet iværksættes et projekt, hvor skærmbilleder gennemgås med henblik på at rydde op i irrelevante felter, sektioner og indhold, så det bliver lettere og mere effektivt at navigere i systemet. Derudover bestræbes også på mere funktionalitet til automatisk udfyldelse af felter og bedre afgrænsning af data i valglister.

Automatiske fratrædelse ved brug af forventet slutdato
For at lette administrationen af fremtidige fratrædelser etableres ny funktionalitet i integrationen fra SHR til SLS, der sørger for at en registreret forventet slutdato i SHR automatisk vil medføre en fratrædelse af medarbejderen i SLS. Ligeledes vil medarbejderen automatisk blive fratrådt i SHR, når den forventede slutdato nærmer sig, såfremt medarbejderen ikke har en registreret fratrædelsesdato.

Fortsat automatisering af serviceanmodninger
For at effektivisere arbejdsgangene i SHR blev der i 2022 udviklet funktionalitet, der muliggjorde automatisk oprettelse af serviceanmodninger i HR Sag ved ansættelse af nye medarbejdere. Dette projekt fortsættes med henblik på at kunne automatisere flere af de processer der kræver oprettelse af serviceanmodninger.

Analyse af barsel
SLS ventes snarligt at implementere en ny funktionalitet til beregning af barsel. Der vil blive igangsat en analyse af hvordan denne funktionalitet bedst spiller sammen med håndteringen af barsel i Statens HR, for at sikre at data kun skal tastes i ét system.  

Masseansættelser
For at effektivisere arbejdsgangen med ansættelse af mange ens ansættelser på samme tid, vil der blive pilottestet en ny funktionalitet til håndtering af masseansættelser, hvor institutionerne indsender et excelark til Statens HR og til SAM med henblik på indlæsning i Statens HR og indtastning i SLS.

Muliggøre at SAM kan håndtere registrering af delvis orlov
Det skal gøres mere effektivt at registrere orlov for de institutioner, hvor SAM varetager dele af processen. For at SAM skal kunne håndtere hele processen udvides deres rettigheder for disse institutioner i SHR, så de også kan registrere en ændring i arbejdstid i SHR, som et led i registreringen af delvis orlov.

Enklere masseopdatering af konteringsinformationer på afdelinger
For at lette arbejdet med skift af konteringsinformationer implementeres ny funktionalitet, der forbedrer integrationen mod SLS, således at ændring af konteringsoplysninger registreret på afdelinger i Statens HR altid overføres automatisk til SLS, uden behov for at en lokaladministrator skal udføre processen ”tom masseopdatering”.

Styring af overførselstidspunkt for ansættelser til SIT
For at imødekomme efterspørgslen om bedre at kunne styre oprettelser til Statens It udvikles funktionalitet, der tillader styring af, hvornår en ansættelse skal overføres til SIT til oprettelse i AD. Dette med henblik på eksempelvis at give den nyansatte god tid til at sige op på den gamle arbejdsplads, før den nye ansættelse registreres i Outlook. Ligeledes udvides der med funktionalitet, der tillader at markere, om en ansættelse slet ikke skal overføres til oprettelse hos SIT, hvis medarbejderen ikke skal benytte adgange til mail og drev.

Integration til IGA
Der forventes i 2022 at kunne etableres en integration til SIT’s nye IGA løsning for en række udvalgte institutioner. Integrationen medfører, at B-nummer og e-mail ikke skal afvente manuel oprettelse i SIT, men hurtigere sendes tilbage til HR. SIT vil herefter drive implementeringsarbejdet for overgangen af den nye løsning for alle relevante institutioner.

Bedre hjælpefunktionalitet i brugergrænsefladen
For at gøre systemet mere brugervenligt igangsættes et projekt for at undersøge, hvordan systemet i højere grad kan understøtte hjælpefunktionalitet på de enkelte skærmbilleder i form af fx mouse-over, hjælpetekster, advarselsbeskeder osv. Det vil også blive undersøgt, hvordan der kan etableres mere funktionalitet til automatisk udfyldelse af felter og bedre afgrænsning af data i valglister.

Integration til eRekruttering
For at effektivisere arbejdsgangen fra rekruttering til ansættelse, vil påbegyndes udvikling af integration til Statens eRekruttering, med forventet idriftsættelse primo 2024. Hensigten er, at oplysninger fra rekrutteringen om den kommende medarbejder vil blive overført direkte i Statens HR fra Statens eRekruttering.

Automatisk overførsel af data til mTime
For at mindske genindtastninger forventes det, at der kan etableres en automatisk overførsel af medarbejderstamdata til mTime for i højere grad at kunne genbruge data og reducere den samlede arbejdstid for oprettelse af medarbejdere på tværs af systemerne.

Automatisk lønsynkronisering
Som led i at gøre ansættelsesprocessen mere effektiv, udvides den eksisterende lønsynkroniseringsfunktionalitet, så der i højere grad sker en automatiseret lønsynkronisering af medarbejdernes faktiske løn fra SLS til SHR, fremfor at HR manuelt skal foretage denne opgave. Ligeledes bestræbes det, at funktionaliteten også løbende vil synkronisere lønoplysninger fra SLS til SHR for alle ansættelser, hvilket vil give en mere komplet oversigt af relevante ansættelsesinformationer i SHR.

Fortsat udvikling af HR rapporter
Lettere adgang til bedre rapporter til understøttelse af HR driften fortsættes i 2023, hvor det forventes, at der bliver udviklet en række nye samt tilrettet flere eksisterende rapporter i tæt samarbejde med brugergruppen.

Forbedring af SIT integration
For at forbedre arbejdsprocesserne mellem SHR og SIT fortsættes projektet fra 2022, hvor integrationen fra SHR til SIT AD skal styrkes. Der vil være fokus på fratrædelser og medarbejderændringer.

eRekruttering
Idriftsættelse af integration mellem SHR og Statens eRekruttering.

Forbedringer til skabelonfunktionalitet inkl. elektronisk underskrift og journalisering
Der vil blive set på, hvordan der kan etableres en mere velfungerende løsning, der tager højde for institutionernes behov for design og individuelle tilrettelser til ansættelseskontrakternes punkt 11. Skabelonernes indhold og omfang vil også blive gennemgået. Der vil blive søgt etableret funktionalitet til elektronisk underskrift af ansættelseskontrakter og ændringsbreve. Muligheder for at styrke integrationer til institutionernes dokumenthåndteringssystemer vil ligeledes blive undersøgt.  

Rapporter
Fortsat udvikling af værdiskabende rapporter til HR administratorer og ledere.

Mere effektive processer i SHR
Et projekt med fokus på, hvordan forretningsprocesserne i SHR kan blive mere effektive for HR medarbejdere, hvor særligt arbejdet med indtastning af løninformationer ønskes forbedret .

Ibrugtagning af ny Oracle funktionalitet
Implementering af nye features fra Oracle.

Bedre udstilling af data til interessenter og kunder
Et projekt startes i 2023, hvor det skal analyseres hvordan data fra SHR bedre kan udstilles til kunder og andre interessenter.

Ændringer til fraværsregistreringer
Projekt fra 2023 skal danne grundlag for at implementere en række ændringer for fraværsregistreringer, der skal gøre det lettere og mere effektivt at lave fraværsregistreringer for HR medarbejdere.

Løbende vedligehold og modernisering af SHR
Løbende forbedring af løsningen på baggrund af input fra brugergrupper og samarbejde med leverandør.

Ibrugtagning af ny Oracle funktionalitet
Implementering af nye features fra Oracle.

Løbende vedligehold og modernisering af SHR
Løbende forbedring af løsningen på baggrund af input fra brugergrupper og samarbejde med leverandør.

Statens eRekruttering

Opdateret 07-12-2022

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.


Økonomistyrelsen forbereder rejsen hen imod næste generation af Statens eRekruttering, hvorfor udviklingstiltag vil være begrænset til det absolut nødvendige.

Det forventes at der skal gennemføres et udbud af løsningen i 2023.

Product portal
Se hvad der arbejdes på i Talentech og hvad der er blevet lanceret. Her indsamler vi blandt andet "Voice of Customer", som er ændringer og forbedringer baseret på kundefeedback.

Tilretning af skabeloner SeR ift. nye lovkrav hvor alder ikke længere fremgår.

Økonomistyrelsen forberede rejsen hen imod næste generation af Statens eRekruttering, hvorfor det vil være udviklingstiltag vil være begrænset til det absolut nødvendige.

 

 

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Det forventes at der skal implementeres en ny løsning startende fra 2024.

Udrulningsplaner vil blive offentliggjort i efteråret 2023.

 

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Campus

Opdateret 16-08-2022

Systemopdatering (Update 53, forventet i September)

Ny opdateringen fra leverandøren kommer i test i august og forventes i produktion i september måned. Der informeres om indhold i den nye release ca. en måned før gennem netværk og netværksmøder.

Systemopdatering (Update 54, forventet i november)

Ny opdateringen fra leverandøren kommer i test i oktober og forventes i produktion i den efterfølgende måned. Der informeres om indhold i den nye release ca. en måned før gennem netværk og netværksmøder.

6. møde i Campus Governance board

Netværket for strategisk udvikling af Campus i Staten, Campus Governance Board (CGB), afholder sit sjette møde i september måned. Her vil bliver strategi, indsatser, initiativer og milepæle for det kommende år drøftet.

Piloter på strategisk kompetenceudvikling (MUS/PULS, Udviklingsplaner, 1:1 m.m.)

Der arbejdes med 5 forskellige projekter. 

Understøttelse af de statslige akademier

Styringsakademi ved Økonomistyrelsen, Digitaliseringsakademi ved Digitaliseringsstyrelsen og Ledelsesakademi ved Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Ny integrationskomponent til integration mellem SHR og Campus

Der arbejdes på en ny integrationskomponent der skal sikre integrationen mellem SHR og Campus, både hvad angår persondata som organisationsdata. Planlægges at kunne sættes i drift ved årsskiftet 2022/-23

Campus e-læring

Følgende nye titler forventes frigivet i 2. halvår:

  • Intern kontrol for topchefer
  • Intern kontrol for budgetansvarlige
  • Folketingets arbejde (ny version)
  • Ministerbetjening (ny version)
  • Introduktion til Power BI


Udbudsproces afsluttes

Ny kontrakt forventes at have effekt fra 1. januar 2023

Du kan tilmelde dig Campus' nyhedsbrev her.

Grundet udbudsproces kan roadmap for 2023 først offentliggøres i 2. halvår 2022.

Grundet udbudsproces kan roadmap for 2024 først offentliggøres i 2. halvår 2022.

Rapporteringssystemer

Statens BI - LDV

Opdateret 31-03-2022

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV udvides med flere oplysninger fra Statens HR-system , dette gælder særligt fraværsmodulet
Statens BI - LDV udvides med en lønbudgetterings kube
Statens BI - LDV udvides med flere oplysninger fra SBS , herunder sagsbudget og anlægsbudget

Bedre understøttelse af Power BI

Udvikling af Tabular kube model til LDV, for bedre understøttelse af Power BI

Statens BI - LDV version 7

Ny version af Statens BI - LDV til understøttelse af Navision Stat 11

Omlægning af model til Statens BI – LDV Kuber

Statens BI – LDV vil få ændret værktøj til fremstilling af Kuber, så data stilles til rådighed i en tabular model

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV vil få omlagt indkøbsrapportering, hvor data kommer fra IndFak3
 

Afventer arbejdsplan for 2024

Statens BI - ISOLA

Opdateret 31-03-2022

Statens BI - ISOLA opdateres

Statens BI - ISOLA får nyt løn indberetningsmodul til skoler til brug for indsamling af lønstatistik 2021

Statens BI - ISOLA Lønoverblik bliver den første løsning, som bliver flyttet til Power BI i Azure

Statens BI - ISOLA udvides med en ledermarkering, som viser antallet af ansættelsesforhold med et ledelsesansvar inden for et givet område

Statens BI - ISOLA ny rapport og opfølgningsmuligheder

Statens BI - ISOLA  får ny rapport, der viser hvile institutioner, der er udelukket i fraværsstatistik i en given periode

Statens BI - ISOLA vil indeholde opfølgning på senior(bonus)ordninger

Opdatering af data i Statens BI - ISOLA

Statens BI - ISOLA vil indeholde datagrundlag, til forhandling af OK 24

Afventer arbejdsplan for 2024