Roadmap for Økonomistyrelsens it-systemer

Læs om planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i de fællesstatslige it-systemer.

Roadmap er en produktkøreplan, som er tænkt som en service til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens systemer. Roadmappet er særlig målrettet økonomichefer og it chefer.

Her får du indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger - både for hvert system og på tværs af systemporteføljen. Oversigten omfatter it-systemer, som er i drift og anvendes af jeres medarbejdere. 

Roadmappet opdateres minimum tre gange årligt: 1. april, 15. august og 1. december. Der tages forbehold for ændringer, især for opdateringer mere end 1 år frem i tiden.

Økonomisystemer

Navision Stat

Opdateret 27-09-2021

Navision Stat release 9.8 frigives til november 2021. De primære ændringer er:

Navision Stat understøtter nyt certifikatformat ift. MitId

Digitaliseringsstyrelsen indfører et nyt certifikatformat i forbindelse med indførsel af MitId (tidligere NemId). Navision Stat vil understøtte dette.

Ny integration fra Navision til Gældsstyrelsens inddrivelsessystem PSRM

Det bliver muligt at overføre fordringer direkte fra debitormodulet til Gældsstyrelsens inddrivelsessystem. Læs mere på Gældsstyrelsens hjemmeside om den tekniske tilslutning og adgang.

Salgsbilag understøttes med skift til Næste generation Digital Post

e-Boks udgår som leverandør til Digital Post. Der skiftes derfor til Næste generation Digital Post (NgDP), således at der fortsat kan sendes salgsbilag som digital post direkte fra Navision Stat. Bemærk, at denne funktion muligvis først indføres ved patch, dvs. ikke i release 9.8.

Evt. genudbud af Navision Stat

Beslutning om genudbud af Navision Stat og i så fald tidspunkt for igangsættelse.

Opgradering af Navision Stat til ny hovedversion 11.0

Navision Stat løftes til en ny hovedversion til april 2022. 

Den nye version er baseret på MS Dynamics NAV 2018.

Yderligere detaljer om krav og indhold afhænger af forudgående analysearbejde. 

Forbedret funktionalitet til at sikre overholdelse af GDPR-regler

Navision Stat kommer til at tilbyde en funktion til at identificere og slette data, der af GDPR-hensyn ikke må opbevares. Funktionen forventes udviklet efter opgradering af Navision Stat til version 11.0 til april.

Evt. genudbud af Navision Stat

Eventuelt arbejde med genudbud af Navision Stat afhænger af beslutning i 2021.

Håndtering af NemKonto

Relevante tilretninger vil blive gennemført i Navision Stat i forbindelse med nyt NemKonto udbud. 

Understøttelse af nyt format af elektronisk fakturering, PEPPOL

Relevante tilretninger vil blive gennemført i Navision Stat via integrationen til IndFak til håndtering af nyt format for elektronisk fakturering, PEPPOL. 

Evt. genudbud af Navision Stat

Eventuelt arbejde med genudbud af Navision Stat afhænger af beslutning i 2021. 

IndFak2

Opdateret 27-09-2021

Nye krav til adgangskoder

Økonomistyrelsen skærper reglerne for password til IndFak og RejsUd. Password skal fremadrettet bestå af 12 tegn indeholdende store og små bogstaver, samt tal og tegn. Frekvensen for skift af password vil være 12 måneder.

For brugere der anvender Single sign-on vil ændringen ikke have nogen betydning.

Ændringen forventes implementeret ultimo 2021.

Udvidelse af prokurafunktionalitet

Grundet skærpet sikkerhed udvides prokurafunktionaliteten således, at den eksisterende opsætning af prokura for en fakturalinje, kan suppleres med en prokuragrænse pr. faktura pr. bruger. Dette forhindrer eksempelvis, at en godkender kan få fremsendt en faktura der allerede er opsplittet og linjeprokura er overholdt, men den samlede fakturatotal langt overstiger det beløb, godkender har linjeprokura til.

Etablering af ny udtrædelsesrolle

Der etableres en ny udtrædelsesrolle “Udtrådt IndFak”, der giver se-adgang til arkivet i IndFak.
Rollen benyttes i forbindelse med, at en organisation ønsker at udtræde af IndFak.

Diverse fejlrettelser

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Find publicerede release notes

Udbud af nyt IndFak

Der prækvalificeres leverandører til et nyt kontraktstyrings-, indkøbs- og faktureringssystem.

Diverse fejlrettelser

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Find publicerede release notes

Ny kontrakt underskrives

Der underskrives kontrakt med leverandør af nyt kontraktstyrings-, indkøbs- og faktureringssystem. Herefter påbegyndes etableringsfasen, og detaljer omkring implementeringen af det nye system planlægges.

De første pilotinstitutioner overgår til det nye system i andet halvår 2022.

Overgang til nyt system

Institutioner på det nuværende IndFak2 vil løbende overgå til det nye system. Udrulningen og tilslutningen vil ske i bølger hen over året som det kendes fra tidligere implementeringer.

Udfasning og nedlukning af modulet IndFak2 vil ske løbende og forventes afsluttet med udgangen af året.

RejsUd2

Opdateret 27-09-2021

Nye krav til adgangskoder

Økonomistyrelsen skærper reglerne for password til IndFak og RejsUd. Password skal fremadrettet bestå af 12 tegn indeholdende store og små bogstaver, samt tal og tegn. Frekvensen for skift af password vil være 12 måneder.

For brugere der anvender Single sign-on vil ændringen ikke have nogen betydning.

Ændringen forventes implementeret ultimo 2021.

Visning af kommentarer

I kommentarikonet ved "Afregninger til underskrift" og "Afregninger til godkendelse" vises en grupperet liste over alle kommentarer sat på afregningens enkelte konteringslinjer. Kommentarer gældende for hele afregningen vises som hidtil.

Etablering af ny udtrædelsesrolle

Der etableres en ny udtrædelsesrolle “Udtrådt RejsUd”, der giver se-adgang til arkivet i RejsUd.
Rollen benyttes i forbindelse med, at en organisation ønsker at udtræde af RejsUd.

Diverse fejlrettelser

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Find publicerede release notes

Genudbud af RejsUd

Forberedelse af det kommende genudbud af RejsUd igangsættes

Mulighed for at fastlåse filtrering

Som systemet fungerer nu mistes filtreringen under “Afregninger til kontrol” efter brugeren har kontrolleret ét enkelt bilag. Med denne ændring fastholdes filtrerings valget så længe man arbejder i sessionen. Dette vil mindske antallet af klik for brugeren.

Skabelon til gentagne kørsler eller rejser

Vi vil arbejde på, at brugeren skal kunne kopiere en tidligere oprettet kørsels- og/eller rejseafregning, såfremt der er tale om gentagne kørsler/rejser til og fra samme destination. Dette vil lette oprettelsen og vil spare tid for den enkelte bruger.

Diverse fejlrettelser

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Find publicerede release notes

Diverse fejlrettelser

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Find publicerede release notes

Statens Budgetsystem

Opdateret 28-06-2021

Understøttelse af konceptet for udgiftsopfølgninger

SBS kommer til at indtage en mere aktiv rolle omkring udgiftsopfølgning. Man vil kunne lave en større del af sin udgiftsopfølgning direkte i SBS.

Opgradering til ny version af SAP-BPC

SAP-BPC, er den SAP-komponent, som SBS er baseret på. Omlægningen sker dels af hensyn til opdatering af software til sikring af stabil drift men vil også medvirke til de igangværende bestræbelser på at optimere performance.

Release med fokus på brugervenlighed

Vi forbedrer en række ting på baggrund af konkrete tilbagemeldinger og brugerønsker, vi løbende har modtaget. Der vil eksempelvis komme ensartede begreber i systemmeddelelser og procesflow på tværs af SBS-moduler og bedre overblik over, hvem der har foretaget budgetgodkendelser.

SKS/SB-modernisering

Bidrag til moderniseringsprojektet, hvor SBS forventes at skulle spille en mere aktiv rolle på nogen af de forretningsområder, der understøttes af SKS og SB.

Udbygning af funktionalitet til udgiftsopfølgning

På baggrund af brugererfaringer og tilbagemeldinger på den funktionalitet, der lægges i SBS i 2021 H2, bliver UO-funktionalitet optimeret.

Understøttelse af ny funktionalitet i Navision Stat

SBS udbygges til at understøtte ny funktionalitet i Navision Stat, der supplerer den nuværende aliasløsning.

It-projekter som ekstra dimension

Der udvikles funktionalitet til mere direkte understøttelse af den statslige it-projektmodel, blandt andet ved mulighed for budgettering på yderligere en lokal dimension.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med udbygning af funktionalitet i SBS som led i moderniseringsprojektet.

Udbygning af SBS-funktionalitet

Udvikling af ny funktionalitet prioriteres og planlægges på baggrund af aktuelle forretningsbehov og inddragelse af brugere.

Statens Koncernsystem

Opdateret 27-09-2021

Understøttelse af nyeste filformat i MS-officepakken

Med denne opgradering bliver det nu muligt at eksportere rapporter fra Statens Koncernsystem i filformatet xlsx - f.eks. til brug i Office365. Dermed kan de Excel-funktionaliteter, der kræver dette filformat, udnyttes. 

Regnskabserklæringens oversigt over filer gøres mere brugervenlig

Brugeren ser nu samme skærmbillede, uanset om man redigerer eller læser. Endvidere vises filernes tilknytning til spørgsmål og kontroller direkte i oversigten, så man får hurtigere og bedre overblik.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet. Særligt forventes fokus på bidrag til afklaring af funktionskrav til ny løsning.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

Ny hardware til drift

Den nuværende driftsplatform står foran udskiftning. Det forventer vi at gøre i første halvår. Mainframen (serveren) og tilhørende driftsmiljø til back-up mv. skiftes for at sikre fortsat stabil systemdrift. For brugere vil det betyde lidt hurtigere svartider.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med SB/SKS moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

Statens Bevillingslovsystem

Opdateret 27-09-2021

Tilpasning af layout i Statens Bevillingslovsystem

Der vil ske en løbende opgradering af layoutet i Statens Bevillingslovsystem, så indtastningsfelter og søgefelter gøres mere brugervenlige. Endvidere revideres tabelrekvisitionsdelen.

Bedre vejledninger

Onlinevejledningerne i Statens Bevillingslovsystem revideres, og gøres mere læsevenlige.

Ny tilsagnstabel i FFL

Tilsagnstabellen på §41 suppleres med paragrafvise tilsagnsoversigter.

Understøttelse af nyeste filformat i MS-officepakken

Med denne opgradering vil der fremover ikke skulle arbejdes i RTF-filformatet, idet Statens Bevillingslovsystem kommer til at understøtte .docx-filformat.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SB/SKS moderniseringsprojektet - se under Statens Koncernsystem - samt med almindelig vedligeholdelse af Statens Bevillingslovsystemet.

Ny hardware til drift

Vi forventer at opgradere driftsplatformen - se under Statens Koncernsystem.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

Løn og HR-systemer

Statens Lønløsning

Opdateret 27-09-2021

Implementering af single sign-on på lønsystemer

Systemerne HR-Løn, BSL og Lønarkiv bliver koblet på Økonomistyrelsens Single sign-on-løsning (Statens SSO), som giver nem og sikker adgang til systemerne. Brugerne skal derfor ikke længere indtaste brugernavn og kodeord til systemerne, når de blot er logget på deres computer. Single sign-on løsningen kan benyttes af de institutioner, der i dag er koblet op på Statens single sign-on løsninger. Læs mere information om single sign-on på vores hjemmeside.

Øget kontrol og revision i Brugerstyring Løn

Brugerstyring Løn udvides med en ny fane (Kontrol og revision), som samler og tilføjer forbedret funktionalitet. Dette vil understøtte øget kontrol og revision i forbindelse med administration af brugerrettigheder.

Godkendelse af indberetninger i SLS og HR-Løn

Der udvikles en ny 2. godkenderfunktion i SLS og HR-Løn. Med denne løsning sker der personmæssig funktionsadskillelse, så ændringer indberettet af en medarbejder skal godkendes af en anden medarbejder, inden udbetaling kan finde sted. Ved manglende godkendelse foretages der ikke beregning af medarbejderens løn.

Understøttelse af ferieopgørelse ved afgang

I HR-Løn udvikles en kopi af det nye ferieafregningsbillede i SLS, som kan anvendes til den fulde afregning af både ferie- og særlige feriedage ved fratræden.

Udvikling af refusionsløsning

Den nye løsning medfører en mere effektiv sagsbehandling i SLS, ved at samle og automatisere processer for refusion. I første fase udvikles løsningen for sygdom og barsel og senere med øvrige refusionstyper.

Almindelig vedligeholdelse af Statens Lønløsning

Statens HR

Opdateret 24-06-2021

Brugertilfredshed

Forbedringer på en række områder, der skal forbedre brugeroplevelsen i systemet. Der er tale om udvikling på flere områder, herunder søgefunktionalitet, effektmodulet, fejlhåndteringsmodulet og ny hjælpefunktionalitet. Derudover vil indholdet i en række standardskabeloner forbedres og tilpasses.

Forvaltningsopdeling

Der vil blive udviklet funktionalitet der understøtter muligheden for, at kunder lokalt kan styre adgangsrettigheder til medarbejderdata på lavere organisatorisk niveau end den juridiske enhed.

HR Sag

HR-Sag skal udvides til at digitalisere de resterende lønblanketter, der fortsat understøttes via Lønportalen. Derudover vil der blive foretaget generelle justeringer og forbedringer i de enkelte skærmbilleder, felter m.m.

Integrationer

Der vil blive udviklet løsninger til at forbedre en række integrationspunkter, herunder hurtigere oprettelser i Campus, ændring af fratrædelser mod Statens It og generelle forbedringer til SLS integrationen, fejlhåndteringsmodulet m.m.

Sikkerhed og datakvalitet

Der vil blive foretaget ændringer i løsningen der skal sikre datakvaliteten fx i form af låsning af CPR-felter. Derudover vil der blive udarbejdet nye rapporter til auditering, samt muligheden for at få tildelt roller med kiggeadgang.

Brugertilfredshed

Forbedringer til fx fejlhåndteringsmodulet, standardskabeloner og reduktion af kompleksitet i løsningen.

Integrationer

Der vil startes projekter med at etablere nye integrationer til fx E-boks og Statens E-rekruttering, for at undersøge hvilken forretningsmæssige værdi det vil skabe at etablere integration mellem disse systemer og Statens HR. Endvidere vil der iværksættes tiltag for at forbedre frekvensen for lønsynkronisering fra SLS samt bedre mulighed for at skabe integration til lokale ESDH-systemer.

Datakvalitet

Der udvikles funktionalitet til at kunne indlæse anciennitetsdata for medarbejdere i SHR, hvilket vil skabe bedre datagrundlag for medarbejderne i systemet.

Alment vedligeholdelsesarbejde og forbedringstiltag.

Statens eRekruttering

Opdateret 08-07-2021

Løbende releases

Integration til Teams

Redesign af startsiden

Opdatering af interface mod Jobnet

Løbende releases

Automatisk slet af projekter ved ansættelse

Kandidat kan benytte samme profil på flere stillingsopslag mod samtykke

Tagfunktion i et ansættelsesprojekt

Kundeportal for projektønsker/roadmap

Sammenhæng til øvrig systemportefølje (SHR)

Udbudsproces påbegyndes (April)

Løbende releases

Bedre statistikfunktioner

Campus

Opdateret 08-07-2021

Systemopdatering (Update 50, august)

Den nyeste opdatering i Campus blev testet i juli og implementeret i produktion i august.

Ny integrationskomponent til import af organisationsoplysninger

Der er udviklet ny webservice, således at institutioner nu selv kan oprette og vedligeholde organisationer i Campus.
Det betyder, at institutioner ikke længere behøver at vente på en manuel oprettelse/ændring.
Den nye integrationskomponent forventes i drift medio oktober.

3. møde i Campus Governance board

Netværket for strategisk udvikling af Campus i Staten, Campus Governance Board (CGB), afholder sit tredje møde d. 2. november. Her vil blive drøftet indsatser, initiativer og milepæle fra det forgangne år, samt planlægning af det fortsatte arbejde for netværket i 2022.

Udbudsproces påbegyndes

Campus skal i udbud, og udbudsprocessen påbegyndes i november. Der indbydes til informationsmøde for potentielle tilbudsgivere d. 1. november 2021, som annonceres på oes.dk. Udbuddet forventes afsluttet ultimo 2022.

Systemopdatering (Update 51, november)

Ny opdatering bliver implementeret i Campus d. 20. november. De nye ændringer vil blive annonceret i Campus' nyhedsbrev samt på webinar for administratorer.

Du kan tilmelde dig Campus' nyhedsbrev her.

Systemopdatering (Update 52, maj)

Yderligere info følger.

Systemopdatering (Update 53, september)

Yderligere info følger.

Udbudsproces afsluttes

Campus udbud forventes afsluttet ultimo 2022.

 

Øvrige:

2-3 møder i Campus Governance Board

Udvikling af sammenhæng til øvrig systemportefølje (integration til SHR)

Rapporteringssystemer

Statens BI - LDV

Opdateret 30-06-2021

Statens BI – LDV opgraderes til version 6.0 hos SIT og KMD. Samtidig skiftes der servermiljø. Samlet betyder det bedre performens
Statens BI – LDV udvides sagsbudgetter fra SBS
Nye standard rapport i Power BI inden for HR og Økonomi  
Statens BI – LDV udvides med flere oplysninger fra SHR, specielt fraværsmodulet
Statens BI – LDV udvides med tidsdata fra Statens TiD
Statens BI – LDV udvides med tilskudsdata fra Statens tilskudssystem
Statens BI – LDV indkøbsdata omlægges til data fra IndFak 3
Statens BI – LDV kuber omlægges til tabular model

Statens BI - ISOLA

Opdateret 30-06-2021

Statens BI - ISOLA - Omlægning af Lønoverblik så den bagvedliggende teknologi er Power BI

Nyt indberetningsmodul til skoler
Lønbåndsanalyse i Power BI
Forbedringer til OK 24
Dannelse af OK 24 datagrundlag