Roadmap for Økonomistyrelsens it-systemer

Læs om planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i de fællesstatslige it-systemer.

Roadmap er en produktkøreplan, som er tænkt som en service til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens systemer. Roadmappet er særlig målrettet økonomichefer og it chefer.

Her får du indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger - både for hvert system og på tværs af systemporteføljen. Oversigten omfatter it-systemer, som er i drift og anvendes af jeres medarbejdere. 

Roadmappet opdateres minimum tre gange årligt: 1. april, 15. august og 1. december. Der tages forbehold for ændringer, især for opdateringer mere end 1 år frem i tiden.

Økonomisystemer

Navision Stat

Opdateret 30-11-2021

Opgradering af Navision Stat til ny hovedversion 11.0

Navision Stat løftes til en ny hovedversion til april 2022. Den nye version er baseret på MS Dynamics NAV 2018. Yderligere detaljer om krav og indhold afhænger af forudgående analysearbejde.

Salgsbilag understøttes ved skift til Næste generation Digital Post

e-Boks udgår som leverandør til Digital Post. Der skiftes til Næste generation Digital Post (NgDP), så der fortsat kan sendes salgsbilag som digital post direkte fra Navision Stat. Bemærk, at denne funktion indføres ved patch.

e-bilag understøttes ved skift til MitID

Navision Stats transportlag, der bruges i forbindelse med udveksling af E-bilag og NKS betalinger, opgraderes til at kunne kommunikere via den nye RASP3 protokol, der muliggør anvendelse af de nye “MitID” VOICES systemcertifikater.

Løft af statslige tilretninger til extensions

Tilretninger af standard NAV2018 bliver udviklet gennem “extensions”, som gør det lettere at administrere versioner, opgraderinger mm. 

Forbedret funktionalitet til at sikre overholdelse af GDPR-regler

Navision Stat kommer til at tilbyde en funktion til at identificere og slette data, der af GDPR-hensyn ikke må opbevares.

Evt. genudbud af Navision Stat

Eventuelt arbejde med genudbud af Navision Stat afhænger af beslutning primo 2022.

Håndtering af NemKonto

Relevante tilretninger vil blive gennemført i Navision Stat i forbindelse med implementering af NemKonto.

Nyt format for elektronisk fakturering, PEPPOL

Der gennemføres relevante tilretninger i Navision Stat via integrationen til IndFak, så Navision Stat understøtter nyt format for elektronisk fakturering, PEPPOL.

Evt. genudbud af Navision Stat

Eventuelt arbejde med genudbud af Navision Stat afhænger af beslutning primo 2022.

Evt. genudbud af Navision Stat

Eventuelt arbejde med genudbud af Navision Stat afhænger af beslutning primo 2022.

IndFak2

Opdateret 01-12-2021

Nye krav til adgangskoder

Økonomistyrelsen skærper reglerne for password til IndFak og RejsUd. Password skal fremadrettet bestå af 12 tegn indeholdende store og små bogstaver, samt tal og tegn. Frekvensen for skift af password vil være 12 måneder.

For brugere der anvender Single sign-on vil ændringen ikke have nogen betydning.

Etablering af ny udtrædelsesrolle

Der etableres en ny udtrædelsesrolle “Udtrådt IndFak”, der giver se-adgang til arkivet i IndFak.
Rollen benyttes i forbindelse med, at en organisation ønsker at udtræde af IndFak.

Diverse fejlrettelser

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Find publicerede release notes

Ny kontrakt underskrives

Der underskrives kontrakt med leverandør af nyt kontraktstyrings-, indkøbs- og faktureringssystem. Herefter påbegyndes etableringsfasen, og detaljer omkring implementeringen af det nye system planlægges.

De første pilotinstitutioner overgår til det nye system i andet halvår 2022.

Diverse fejlrettelser

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Find publicerede release notes

Nyt system

De første pilotinstitutioner overgår til det nye system i løbet af andet halvår 2022.

Overgang til nyt system

Institutioner på det nuværende IndFak2 vil løbende overgå til det nye system. Udrulningen og tilslutningen vil ske i bølger hen over året som det kendes fra tidligere implementeringer.

Udfasning og nedlukning af modulet IndFak2 vil ske løbende og forventes afsluttet med udgangen af året.

Drift af nyt system

Almindelig vedligehold og videreudvikling af det nye system.

RejsUd2

Opdateret 01-12-2021

Nye krav til adgangskoder

Økonomistyrelsen skærper reglerne for password til IndFak og RejsUd. Password skal fremadrettet bestå af 12 tegn indeholdende store og små bogstaver, samt tal og tegn. Frekvensen for skift af password vil være 12 måneder.

For brugere der anvender Single sign-on vil ændringen ikke have nogen betydning.

Visning af kommentarer

I kommentarikonet ved "Afregninger til underskrift" og "Afregninger til godkendelse" vises en grupperet liste over alle kommentarer sat på afregningens enkelte konteringslinjer. Kommentarer gældende for hele afregningen vises som hidtil.

Etablering af ny udtrædelsesrolle

Der etableres en ny udtrædelsesrolle “Udtrådt RejsUd”, der giver se-adgang til arkivet i RejsUd.
Rollen benyttes i forbindelse med, at en organisation ønsker at udtræde af RejsUd.

Diverse fejlrettelser

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Find publicerede release notes

Genudbud af RejsUd

Forberedelse af det kommende genudbud af RejsUd igangsættes.

Mulighed for at fastlåse filtrering

Som systemet fungerer nu mistes filtreringen under “Afregninger til kontrol” efter brugeren har kontrolleret ét enkelt bilag. Med denne ændring fastholdes filtrerings valget så længe man arbejder i sessionen. Dette vil mindske antallet af klik for brugeren.

Skabelon til gentagne kørsler eller rejser

Vi vil arbejde på, at brugeren skal kunne kopiere en tidligere oprettet kørsels- og/eller rejseafregning, såfremt der er tale om gentagne kørsler/rejser til og fra samme destination. Dette vil lette oprettelsen og vil spare tid for den enkelte bruger.

Diverse fejlrettelser

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af releasenotes som publiceres på hjemmesiden.

Find publicerede release notes

Genudbud af RejsUd

Forberedelse af det kommende genudbud af RejsUd.

Diverse fejlrettelser

Indmeldte fejl rettes løbende, og vil fremgå af release notes som publiceres på hjemmesiden.

Find publicerede release notes

Genudbud af RejsUd

Igangsættelse af udbud af nyt system.

Genudbud af RejsUd

Valg af leverandør for det nye RejsUd.

Statens Budgetsystem

Opdateret 30-11-2021

SKS/SB-modernisering

Bidrag til moderniseringsprojektet hvor SBS forventes at skulle spille en mere aktiv rolle på nogen af de forretningsområder der understøttes af SKS og SB. Der gennemføres de første 2 sprint til udvikling af ny funktionalitet.

Udbygning af funktionalitet til udgiftsopfølgning

På baggrund af brugererfaringer og tilbagemeldinger på den funktionalitet der lægges i SBS i 2021 H2, bliver UO-funktionalitet optimeret.

Release med fokus på forbedring af brugervenlighed og performance.

De mest anvendte inputskemaer bliver optimeret så de får en hurtigere svartid, dette gøres bl.a. ved at baggrundsdata gemmes således at løsningen ikke skal lave en forespørgsel i databasen hver gang de skal bruges i et skærmbillede.

Der vil også ske en forbedring af systemets fejlbeskeder, så de bliver mere brugerrettet.

SKS/SB-modernisering

Bidrag til moderniseringsprojektet hvor SBS forventes at skulle spille en mere aktiv rolle på nogen af de forretningsområder der understøttes af SKS og SB. Der gennemføres yderligere 2 sprint til udvikling af ny funktionalitet.

Løn og omkostningsfordeling

På baggrund af den dialog der pt. er i gang med udvalgte institutioner der anvender SBS til løn-og omkostningsfordeling laves ny eller tilrettet funktionalitet til løn og omkostningsfordeling.

Forbedret modul til brugeradministration

Der udvikles bedre rapporter til de lokale brugeradministratorers kontrol af brugere og rettigheder. Der sker en optimering af systemets funktionalitet, så det bliver lettere at oprette brugere.

It-projekter som ekstra dimension

Der udvikles funktionalitet til mere direkte understøttelse af den statslige it-projektmodel, blandt andet ved mulighed for budgettering på yderligere en lokal dimension.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med udbygning af funktionalitet i SBS som led i moderniseringsprojektet i 2023 testes funktionalitet til udarbejdelse af FFL.

Udbygning af SBS-funktionalitet

Udvikling af ny funktionalitet prioriteres og planlægges på baggrund af aktuelle forretningsbehov og inddragelse af brugere.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med udbygning af funktionalitet i SBS som led i moderniseringsprojektet i 2024 forventes det nye modul i SBS til udarbejdelse af FFL taget i brug til dannelse af FFL2025.

Statens Koncernsystem

Opdateret 30-11-2021

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

Ny hardware til drift

Den nuværende driftsplatform står foran udskiftning. Det forventer vi at gøre i første halvår. Mainframen (serveren) og tilhørende driftsmiljø til back-up mv. skiftes for at sikre fortsat stabil systemdrift. For brugere vil det betyde lidt hurtigere svartider.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med SB/SKS moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med SB/SKS moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

Statens Bevillingslovsystem

Opdateret 30-11-2021

Ny tilsagnstabel i FFL

Tilsagnstabellen på §41 suppleres med paragrafvises tilsagnsoversigter.

Understøttelse af nyeste filformat i MS-officepakken.

Med denne opgradering bliver det nu muligt at indlæse dokumenter i docx-format (erstatter rtf-formatet).

Tilpasning af layout i Statens Bevillingslovsystem

Der vil ske en løbende opgradering af layoutet i Statens Bevillingslovsystem, så indtastningsfelter og søgefelter gøres mere brugervenlige. Endvidere revideres tabelrekvisitionsdelen.

Bedre vejledninger

Onlinevejledningerne i Statens Bevillingslovsystem revideres, og gøres mere læsevenlige.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SB/SKS moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af Statens Bevillingslovsystem.

Ny hardware til drift

Vi forventer at opgradere driftsplatformen - se under Statens Koncernsystem.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

Løn og HR-systemer

Statens Lønløsning

Opdateret 01-12-2021

Godkendelse af indberetninger i SLS og HR-Løn

Der udvikles en ny 2. godkenderfunktion i SLS og HR-Løn. Med denne løsning sker der personmæssig funktionsadskillelse, så ændringer indberettet af en medarbejder skal godkendes af en anden medarbejder, inden udbetaling kan finde sted. Ved manglende godkendelse foretages der ikke beregning af medarbejderens løn.

Udvikling af refusionsløsning

Den nye løsning medfører en mere effektiv sagsbehandling i SLS, ved at samle og automatisere processer for refusion. I første fase udvikles løsningen for sygdom og barsel og senere med øvrige refusionstyper.

Ferie og omsorg på lønseddel

Lønsedlen vil indeholde visning af ferie og omsorgsregnskab. Det vil være valgfrit, for de institutioner det ønsker vise det. Mere information følger i nyhedsbreve og på hjemmesiden.

Understøttelse af ferieopgørelse ved afgang

I HR-Løn udvikles en kopi af det nye ferieafregningsbillede i SLS, som kan anvendes til den fulde afregning af både ferie- og særlige feriedage ved fratræden.

Nyt filarkiv til opbevaring af filer fra Statens Lønløsning

Filarkivet giver mulighed for at samle løndata ét sted og dermed øge tilgængelighed og sikkerhed. 

Almindelig vedligeholdelse af Statens Lønløsning

Almindelig vedligeholdelse af Statens Lønløsning

Statens HR

Opdateret 26-10-2021

Brugertilfredshed

Forbedringer på en række områder, der skal forbedre brugeroplevelsen i systemet. Der er tale om udvikling på flere områder, herunder søgefunktionalitet, effektmodulet og fejlhåndteringsmodulet. Derudover vil indholdet i en række standardskabeloner forbedres og tilpasses.

Forvaltningsopdeling

Der vil blive udviklet funktionalitet der understøtter muligheden for, at kunder lokalt kan styre adgangsrettigheder til medarbejderdata på lavere organisatorisk niveau end den juridiske enhed.

HR Sag

HR-Sag skal udvides til at digitalisere de resterende lønblanketter, der fortsat understøttes via Lønportalen. Derudover vil der blive foretaget generelle justeringer og forbedringer i de enkelte skærmbilleder, felter m.m.

Integrationer

Der vil blive udviklet løsninger til at forbedre en række integrationspunkter, herunder hurtigere oprettelser i Campus og mulighed for at importere stedkoder fra flere bogføringskredse fra Navision Stat. 

Tilgå en uddybning af ovenstående roadmap for Statens HR.

 

Brugertilfredshed

Forbedringer til fx fejlhåndteringsmodulet, standardskabeloner og reduktion af kompleksitet i løsningen.

Integrationer

Der vil startes projekter med at etablere nye integrationer til fx Statens E-rekruttering, for at undersøge hvilke forretningsmæssige værdier det vil skabe at etablere integration til Statens HR. Endvidere vil der iværksættes tiltag for en generel forbedring af integrationen mellem Statens HR og Statens Lønløsning , herunder at forbedre frekvensen for lønsynkronisering fra Statens Lønløsning og endeligt planlagte forbedringer af integrationen til Statens It.

Datakvalitet og sikkerhed

Der udvikles funktionalitet til at kunne indlæse anciennitetsdata for medarbejdere i Statens HR, hvilket vil skabe bedre datagrundlag for medarbejderne i systemet. Derudover planlægges der ændringer i redigeringsmulighederne for data, der hentes fra CPR registret, og mere fleksible muligheder for at skjule medarbejderne i adressebogen.

Endeligt vil der udvikles nye roller med kiggeadgang til lokalt brug.

Rapporter

Nye rapporter til understøttelse af HR administration, ledelsesrapportering og auditering.

Tilgå en uddybning af ovenstående roadmap for Statens HR.

Alment vedligeholdelsesarbejde og forbedringstiltag.

Tilgå en uddybning af ovenstående roadmap for Statens HR.

Statens eRekruttering

Opdateret 06-10-2021

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.
Følgende er planlagt i indeværende halvår:

Integration til Teams

Statens eRekruttering opdateres med ny integration, som gør brugerne i stand til at inviterere kandidater fra Statens eRekruttering til onlineinterviews via Microsoft Teams

Nyt design af startsiden

Der bygges en ny startside for alle projektdeltagere og projektledere (ansættelsesudvalgsbrugere). Denne vil give et overblik over igangværende rekrutteringsprojekter, alle kandidater, igangværende interviews og nøgledata.
Derudover vil den nye startside have en nyhedsfunktion.

Opdatering af interface mod Jobnet.dk

Den tekniske specifikation mod jobportalen Jobnet.dk opdateres.

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.
Følgende er planlagt i 2022:

Automatisk sletning af projekter ved ansættelse

En ny funktion vil lette den manuelle byrde i at rydde op i rekrutteringssystemet. Funktionen fungerer som en sletteregel for rekrutteringsprojekter.

Kandidat kan benytte samme profil på flere stillingsopslag mod samtykke

For at lette ansøgerrejsen kan kandidater med en globalprofil, genbruge ansøgninger på tværs af Statens eRekruttering. Dermed har kandidaterne kun ét login.

Tag-funktion i et ansættelsesprojekt

En ny tag-funktion vil give muligheden for at notificere HR, projektdeltagere eller udvalgsmedlemmer inde i Statens eRekruttering.

Kundeportal for projektønsker/roadmap

Ny kundeportal giver kunderne mulighed for at tilgå roadmap direkte og give direkte feedback på eksisterende udviklingsforslag eller oprette forslag selv. Dermed kan Statens eRekruttering holde sig opdateret på udvikling af systemet samt bidrage til udviklingstiltag.

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.
Følgende er planlagt i 2023:

Bedre rapportering

Der skal opbygges en nyt power BI, og det forventer at en første version bliver implementeret i 1.halvår af 2022.
Den nye funktion vil give adgang til slice&dice data og giver en visualisering af valgte datapunkter. Grundlaget for denne udvikling var en kategorisering af data og især kategorisering af kandidatstatus inde i Statens eRekruttering.

Udbudsproces påbegyndes

Statens eRekruttering skal i løbet af 2023-2024 udbydes.

Campus

Opdateret 01-12-2021

Udbudsproces påbegyndes

Udbudsbekendtgørelsen for Campus forventes at være udsendt, hvorfor 1. halvår 2022 kommer til at gå med tilbudsvurdering og forhandling. Det forventes at der kan indgås en kontrakt med den kommende leverandør medio 2022, ligesom udbuddet forventes afsluttet ultimo 2022.

Systemopdatering (Update 52, forventet i April)

Ny opdateringen fra leverandøren kommer i test i marts og forventes i produktion i april måned. Der informeres om indhold i den nye release ca. en måned før gennem netværk og netværksmøder.

Ny integrationskomponent til integration mellem SHR og Campus

Der arbejdes på en ny integrationskomponent der skal sikre en fuldstændig integrations mellem SHR og Campus, både hvad angår persondata som organisationsdata. Planlægges at kunne sættes i drift i april måned.

5. møde i Campus Governance board

Netværket for strategisk udvikling af Campus i Staten, Campus Governance Board (CGB), afholder sit femte møde i april måned. Her vil bliver strategi, indsatser, initiativer og milepæle for det kommende år drøftet.

 

Systemopdatering (Update 53, forventet i September)

Ny opdateringen fra leverandøren kommer i test i august og forventes i produktion i september måned. Der informeres om indhold i den nye release ca. en måned før gennem netværk og netværksmøder.

6. møde i Campus Governance board

Netværket for strategisk udvikling af Campus i Staten, Campus Governance Board (CGB), afholder sit sjette møde i september måned. Her vil bliver strategi, indsatser, initiativer og milepæle for det kommende år drøftet.

Udbudsproces afsluttes

Ny kontrakt forventes at have effekt fra 1. januar 2023

Du kan tilmelde dig Campus' nyhedsbrev her.

Grundet udbudsproces kan roadmap for 2023 først offentliggøres i 2. halvår 2022.

Grundet udbudsproces kan roadmap for 2024 først offentliggøres i 2. halvår 2022.

Rapporteringssystemer

Statens BI - LDV

Opdateret 30-06-2021

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI - LDV udvides til at indeholde sagsbudgetter fra StatensBudgetSystem

 

Nye standard rapporter i Power BI

Der udvikles nye standardrapporter til at understøtte analyse på HR og Økonomi data

 

Statens BI – LDV opgraderes til ny version

Institutioner som hostes hos SIT og KMD bliver opgraderet til version 6.0, samtidig med at der skiftes servermiljø. Det betyder bedre performance for brugerne

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV udvides med flere oplysninger fra Statens HR-system, dette gælder særligt fraværsmodulet

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV vil få omlagt indkøbsrapportering, hvor data kommer fra IndFak3

Omlægning af model til Statens BI – LDV Kuber

Statens BI – LDV vil få ændret værktøj til fremstilling af Kuber, så data stilles til rådighed i en tabular model

Statens BI - ISOLA

Opdateret 30-06-2021

Statens BI - ISOLA opdateres

Omlægning af Lønoverblik i Statens BI - ISOLA, så den bagvedliggende teknologi er i Power BI

Statens BI - ISOLA opdateres med nyt modul og analyse

Statens BI - ISOLA vil indeholde nyt indberetningsmodul til skoler og

Statens BI - ISOLA vil få udviklet Lønbåndsanalyse, som ligger i Power BI

Opdatering af data i Statens BI - ISOLA

Statens BI - ISOLA vil indeholde datagrundlag, til forhandling af OK 24