Nyheder fra Statens HR

På denne side bringer vi jævnligt opdateringer om Statens HR.

8. januar 2020

Implementeringsforløb for Bølge 3 og Bølge 4 forlænges

På baggrund af tilbagemeldinger fra flere institutioner på de første implementeringsbølger har Økonomistyrelsen besluttet at forlænge implementeringsforløbene med to måneder for Bølge 3 og fire månder for Bølge 4.

Forlængelserne skal skabe et mindre komprimeret uddannelsesforløb for HR-medarbejderne og mere plads til at få de nye arbejdsgange omkring Statens HR helt på plads.

Ændringerne betyder, at:

Bølge 3 idriftsættes den 1. juni 2021.
Bølge 4 idriftsættes den 1. april 2022.

For de institutioner, der allerede er gået i drift med Statens HR, iværksættes desuden en særlig efter-implementeringsindsats.


1. december 2020

22 nye institutioner er gået "live" med Statens HR

Den 1. december tændte fire nye ministerområder for Statens HR, nemlig Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og De Økonomiske Råd under Finansministeriet.

Tilsammen udgør de 22 statslige departementer og styrelser og andre institutioner den anden implementeringsbølge, der tager Statens HR i brug, og dermed anvender foreløbig 50 institutioner med godt 24.000 ansatte løsningen i deres daglige arbejde.

I det kommende år ventes yderligere 68 institutioner at koble sig på systemet.


14. september 2020

Ny udgave af pjecen

4. udgave af pjecen "Hvordan får I mest ud af Statens HR?" er udkommet. 

I den nye udgave af pjecen er der lavet præciseringer på side 6. Derudover er der tilføjet en side 7 om modulet HR Sag, som blandt andet sikrer digital workflowunderstøttelse af processerne mellem HR-afdelingerne og Statens Administration. 

Opstart af bølge 3

Bølge 3 med seks ministerområder med i alt 33 institutioner og fire selvejeinstitutioner er startet med implementering af Statens HR. Du kan se de 33 institutioner her.

Opstartsmøderne mellem bølgeansvarlige fra Statens HR og projektlederen fra departementerne og koordinatorerne fra de enkelte institutioner blev afholdt over Skype den 19. august.

Projektet glæder sig over at være i gang med bølge 3 og ser frem til samarbejdet med de lokale HR-afdelinger og projektledere om den foranstående implementering.

Visning af løsningen for bølge 3 og 4

Den 19. juni blev der afholdt et Skypemøde med visning af Statens HR for nøglepersoner på bølge 3 og 4. På mødet deltog godt 100 personer.


12. maj 2020

Visning for HR-medarbejdere på Bølge 2

Den 18. maj bliver der afholdt en Skype-visning af Statens HR for Bølge 2. På mødet vil HR-medarbejdere, HR-chefer og HR-teamledere samt projektledere og koordinatorer deltage. Invitationer bliver udsendt via projektleder i de departementer, der implementeres på Bølge 2.

Visningen vil give et overordnet indblik i løsningens opbygning samt vise, hvordan en medarbejder oprettes i løsningen. Med ibrugtagningen af modulet HR Sag vil samarbejdsrelationen over mod Statens HR også være en del af visningen.

Teamet bag Statens HR forventer at invitere til en tilsvarende visning for Bølge 3 og Bølge 4 inden sommerferien.

Vellykket pilot-ibrugtagning af HR Sag 

Finansministeriets Koncern-HR og Statens Administration har taget det nye HR Sag modul i brug den 4. maj og anvender således nu den nye digitaliserede workflowunderstøttelse på udvalgte arbejdsprocesser mellem HR-afdelingen og Statens Administration.

De første meldinger fra piloterne er positive. På HR-siden er det er god oplevelse, at der ikke længere skal oprettes og godkendes blanketter i Lønportalen, men at det nu sker i en samlet proces i Statens HR.

I Statens Administration er man blandt andet glade for, at det nu er muligt at håndtere tilbageløb via HR Sag, uden at HR-afdelingerne skal oprette en ny blanket.

I sidste uge blev online uddannelsen i HR Sag gennemført for Pilot 2 og Bølge 1, som tager løsningen i brug den 1. juni.

For at skabe det bedst mulige læringsmiljø gennemføres uddannelsen på en platform, hvor det er muligt at etablere grupperum og gennemføre øvelser i mindre grupper.

Tilbagemeldingerne på både udbyttet af uddannelsen samt uddannelsesformen har været positive.


23. april 2020

Opstart af Bølge 2 

Statens HR er netop startet på implementeringen af bølge 2, hvor 24 institutioner er omfattet. De fire ministerområder, der er med i bølge 2, er:

Børne- og Undervisningsministeriet,
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet,
Finansministeriet (De Økonomiske Råd) og
Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Her kan du kan se de 24 institutionerne, der er omfattet af bølge 2

Opstartsmøderne mellem bølgeansvarlige fra Statens HR og projektlederen fra departementerne og koordinatorerne fra de enkelte institutioner blev afholdt over Skype.

Tilsvarende har der den 22. april været afholdt et Skypemøde med kort visning for HR-chefer på bølgen.

Direktøren i Økonomistyrelsen vil til juni mødes med topledelserne og gøre status for implementeringen.

Projektet glæder sig over at være i gang med bølge 2 og har oplevet en rigtig god stemning omkring opstarten.

Tidsplanen er uændret. Statens HR ibrugtages i HR i bølge 2 den 1. december 2020


23. april 2019

Go-live den 10. april

Statens HR gik i luften i 1. pilotinstitutionerne i september 2018 med 1. delleverance af kernefunktionaliteten, inklusiv Integration til CPR-registret. 1. piloterne har efterfølgende været involveret i udviklingen af workflowunderstøttelse, ansættelsesbreve og kørt paralleldrift på en række processer.

Den 10. april blev der tændt for integrationerne til SLS, Campus, Navision mv. Dermed er fx ansættelsesprocessen understøttet med automatisk overførsel af data. Go-live er foregået helt efter planen, og piloterne arbejder nu med at opnå konkrete erfaringer med Statens HR i drift.  

Etableringsprøve med leverandøren forventes gennemført i juni.

Status for 2. piloterne

2. piloterne er også i fuld gang. Fokus i forhold til pilot 2 institutionerne er test af det implementeringskoncept, som skal anvendes i alle de statslige institutioner. Implementeringskonceptet er bygget op om 11 opgavepakker, hvor hver opgavepakke består af en overordnet beskrivelse af aktiviteter med tilhørende bilag, som fx kan være skemaer, som institutionen skal udfylde. På udvalgte områder, fx Gap-fit faciliterer Økonomistyrelsen workshops med ministerområderne/institutionerne og understøtter derved institutionerne i selv at definere og dokumentere forandringsbehov og gevinstrealiseringsplaner mv.  Hver opgavepakke beskriver formål, deadlines, orienterer om møder, mødedeltagere, nødvendige kompetencer og værktøjer. Opgavepakkerne udsendes løbende, jf. en generisk implementeringsplan for hver bølge.

I forbindelse med den første opgavepakke Implementeringsopstart har 2. piloterne eksempelvis etableret deres implementeringsorganisation, som består af en projektleder samt fire områdeansvarlige inden for henholdsvis Data og System, Undervisning og Support, Kommunikation samt Organisatorisk Forandring. I forbindelse med opgavepakken Dataindsamling er 2. piloterne eksempelvis også godt i gang med dataindsamlingsarbejdet af data både inden for organisationsstruktur og medarbejderdata. 2. piloterne er godt med og følger implementeringsarbejdet efter planen. Vi forventer, at 2. piloterne kan tage Statens HR i brug i starten af september 2019.

Den samlede systemløsning er således klar til brug i HR-afdelingerne i alle de statslige institutioner. Vi ser derfor frem til, fra maj måned at kunne påbegynde den egentlig bølgeimplementering af projektet.

Hvad har vi lært af piloterne?

Vi har løbende evalueret vores implementeringsaktiviteter og tilpasset opgavepakker, skabeloner til upload af data og vores løbende rådgivning af piloterne, baseret på de mange erfaringer, vi har gjort os i samarbejdet med piloterne og i takt med, at vi har lært vores nye system rigtigt godt at kende. I forhold til pilot 1 har det navnlig været funktionaliteten/opsætningen af systemet, vi har justeret på, mens der med pilot 2 har været fokus på hele implementeringskonceptet.

Opgavepakkerne:

Projektet lagde ud med 7 opgavepakker, som undervejs er opjusteret til 11 pakker. Pilot 2 har været glade for opgavepakkerne, som nøje beskriver en række opgaver, som skal håndteres af institutionerne, som led i implementeringsforløbet. Efter udsendelse af opgavepakkerne er opgavepakkerne med bilag blevet præsenteret på et møde. Institutionerne har derfor haft lejlighed til at læse materialet igennem, inden materialet blev gennemgået og drøftet. Det har vist sig at være en god metode og struktur i forhold til at gøre de mange deadlines forståelige og håndgribelige.

Som led i præimplementeringsarbejdet er der også udarbejdet 1. udgaven af pjecen ”Hvordan får I mest værdi ud af Statens HR? - Ledelsesmæssige beslutninger”. Pjecen er blevet vel modtaget. Pjecen vil blive suppleret af et appendix, som indeholder erfaringsopsamling med nogle af de valg, pilotinstitutionerne har truffet.

Her kan du se Pjecen: Hvordan får I mest ud af Statens HR?

Resumé: Gennem implementeringen af Statens HR står departementerne og institutionerne overfor en række overordnede ledelsesmæssige beslutninger, som skal være med til at sikre mest mulig værdi af Statens HR. Vi har til formålet udarbejdet pjecen - "Hvordan får I mest værdi ud af Statens HR? - Ledelsesmæssige beslutninger", der er henvendt HR-chefer og relevante stabschefer.

Nedsættelse af implementeringsorganisation og fast kontaktperson fra projektet:

Vi kan se, at der har været stor fokus hos pilotinstitutionerne på at få udpeget erfarne projektledere, som har erfaring i at styre store projekter. Samtidig har institutionerne kvitteret for, at vi fra Økonomistyrelsens side har prioriteret at have én overordnet bølgeansvarlig som gennemgående kontaktperson på hele implementeringsforløbet. 

Tidlig fastlæggelse af den samlede projektplan og booking af møder:

Det er vigtigt at have en tidsplan at kunne arbejde efter, inkl. booking af møder og workshops. Alle er travle og sene mødeindkaldelser eller flytninger giver typisk udfordringer. Projektet booker derfor alle møder/workshops for hele implementeringsforløbet fra start.

Skabeloner til blandt andet ansættelsesbreve i løsningen

Projektet er i fuld gang med at opsætte de første op mod 200 skabeloner til blandt andet ansættelsesbreve, breve vedrørende udmøntning af engangsvederlag og konsulentudnævnelser, administration af barsel/orlov og fratrædelse i løsningen.

Når 2. piloterne tager løsningen i brug til september, vil der være i alt 48 skabeloner tilgængelige i løsningen. Det er vores forventning, at disse skabeloner vil kunne dække de fleste af de ansættelser, som institutionerne i 2. piloten har brug for. Desuden arbejdes der også på skabeloner inden for fratrædelse og ansættelsesændringer.

Antallet af skabeloner vil løbende blive udbygget.

Opstart af den egentlige bølgeimplementering af Statens HR starter i maj

I den første bølge deltager:

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 •   Departementet
 •   Udlændingestyrelsen
 •   Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Erhvervsministeriet på nær departementet, som er med i pilot 2

 •   Erhvervsstyrelsen
 •   Finanstilsynet
 •   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 •   Patent- og Varemærkestyrelsen
 •   Sikkerhedsstyrelsen
 •   Søfartsstyrelsen
 •   Nævnenes Hus  
 •   Den Maritime Havarikommission

Finansministeriet

 •   Kompetencesekretariatet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 •   GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland

Opstartsmødet afholdes den 13. maj 2019. Go-live for bølgen er planlagt til december 2019.  

Poul Taankvist, direktør i Økonomistyrelsen, er formand for styregruppen for Statens HR og har fulgt tæt med i de to forudgående pilotforløb. Nu hvor projektet går i gang med selve bølgeimplementeringen, ønsker han at være med til at skyde implementeringen i gang ved at deltage i opstartsmødet sammen med indbudte chefer fra de deltagende institutioner.

Opstart af bølge 2

Inden sommerferien forventer projektet også at starte på implementeringsbølge 2 med et opstartsmøde i juni.

Bølge 2 omfatter:

Aalborg Universitet (resten)

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Undervisningsministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet (resten)

 • Fødevarestyrelsen er en del af 2. piloten

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 • Styrelsen GEUS er en del af Bølge 1

DIIS, som er en del af Udenrigsministeriet

CPH Business Academy, som er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet

VUC Lyngby, som en del af Undervisningsministeriet

Svendborg Erhvervsskole, som en del af Undervisningsministeriet

SOPU København og Nordsjælland, som er en del af Undervisningsministeriet 

 

Hvordan ser brugergrænsefladen i Statens HR ud?

Helt naturligt er der stor efterspørgsel på ’at se giraffen’! Vi er derfor i færd med at udforme en række små videoer på 2-3 minutter, hvor medarbejdere i projektet viser forskellige funktioner i løsningen.

Følgende videoer er klar:

 • Introduktion til Statens HR
 • Oprettelse af stilling
 • Ændring af arbejdstid
 • Træk af ansættelsesbrev
 • Lederens overblik

Der arbejdes på yderligere videoer, som bliver lagt på projektets hjemmeside.

Se videoerne om blandt andet brugergrænsefladen


7. februar 2019

Økonomistyrelsen justerer tidsplan for Statens HR for 2019

Statens HR er forsinket med 3 måneder. Planen var at tage systemet fuldt i brug hos 2. piloterne i maj 2019. Tidsplanen justres, fordi projektet er forsinket med færdiggørelse af konfigurations- og udviklingsarbejdet. Vi har fundet fejl i integrationen til SLS, som skal rettes, inden vi kan tage løsningen i anvendelse. Der er endvidere udestående leverancer fra leverandøren vedr. skabeloner, fraværsopsætning og effektmodul, ligesom alle fejl fundet ved test i kerneløsningen fortsat ikke er udbedret.

Planen er nu, at den samlede løsning stilles til rådighed for 1. piloterne i april 2019. Efter at 1. pilotinstitutionerne har testet løsningen, forventes den samlede løsning stillet til rådighed for 2. piloterne primo september 2019.

Den samlede tidsplan for 2019 justeres samtidig og har konsekvenser for opstarten af bølge 1 og bølge 2. Bølge 1 forventes forsinket med 3 måneder med forventet go live primo december 2019. 

Se den justerede tidsplan


24. januar 2019

Økonomistyrelsen har offentliggjort priser og leveringsvilkår for de fællesstatslige it-systemer i 2019. Det betyder, at priserne for de to nye fællesstatslige systemer, Statens HR og Statens Budgetsystem, er blevet fastlagt.

Priserne for system-, support- og konsulentydelser reguleres årligt på baggrund af de realiserede og budgetterede omkostninger og indtægter.

Ved prisberegningen for 2019 har Økonomistyrelsen dels indarbejdet investering i ny og forbedret funktionalitet, øget brugervenlighed og styrket it-sikkerhed og dels foretaget en revurdering og omfordeling af fællesomkostningerne for systemydelserne, som fra 2019 også bæres af de to nye systemer Statens HR og Statens Budgetsystem. Samlet set betyder det en marginal gennemsnitlig prisstigning på 5,4 pct. for de statslige institutioner.  

Læs mere og hent prisfolderen for 2019


21. januar 2019

Processen for tilslutning af selvejeinstitutioner til Statens HR er nu fastlagt

Da udviklingen af Statens HR er afsluttet i 1. kvartal 2019, og prismodellen nu er blevet offentliggjort, er tiden inde til at offentliggøre processen for tilslutning.

Statens HR vil være fuldt implementeret i de første institutioner i 1. halvår 2019. Derfor planlægger Økonomistyrelsen fra 1. kvartal at mødes med selvejesektoren om muligheden for at tilslutte sig til Statens HR. Der er aftalt møde med professionshøjskolerne til marts. Tilsvarende møder vil blive aftalt for øvrige grupper af selvejeinstitutioner.

Udgangspunktet er, at selvejesektoren kan tilslutte sig, når alle obligatoriske og allerede tilsluttede institutioner er færdige med implementeringen forventeligt med udgangen af 2020. Hvis helt særlige forhold gør sig gældende, vil Økonomistyrelsen vurdere, om tidligere tilslutning vil være mulig.

Den videre proces er, at selvejeinstitutionerne efter møderne i foråret 2019 får mulighed for at tilslutte sig til løsningen. Fristen for tilmelding til løsningen bliver i 4. kvartal 2019. Nærmere dato vil blive offentliggjort i løbet af foråret 2019.

Når Økonomistyrelsen har et overblik over tilmeldingerne, vil styrelsen i løbet af 1. kvartal 2020 udforme og offentliggøre en bølgeimplementeringsplan, som omfatter de institutioner, der ønsker tilslutning.

Fra 1. kvartal 2021 forventes de første selvejeinstitutioner at være tilsluttet. Med en implementeringsperiode på 7 måneder før go live, er det forventeligt, at de første selvejeinstitutioner vil have opstart i 3. – 4. kvartal 2020.


1. november 2018

2. piloterne havde opstart den 18. september 2018 og er nu i fuld sving med at implementere Statens HR.

Pilot 1 institutionerne har haft fokus på at teste funktionaliteten i løsningen. 2. pilotinstitutionerne er nu i gang, og her er fokus at afprøve et generisk implementeringskoncept. 

Læs mere om vores implementeringskoncept

De første erfaringer fra 1. piloterne

HR-medarbejdere ved Fællesadministrationen på Aalborg Universitet og i Koncern-HR i Økonomistyrelsen har nu arbejdet med Statens HR en lille måneds tid.

Det generelle indtryk er, at 1. piloten går fint. Men det er en pilot, og der er naturligvis en del justeringer.

Når vi taler med brugerne, så kommer ordet ”intuitiv” op. Implementeringsprojektleder Flemming René Pedersen, Aalborg Universitet glæder sig over, at løsningen er god at arbejde i, også selv om HR-medarbejderne naturligvis ser frem til decideret undervisning. Det har de endnu ikke fået, da de er en del af 1. pilot, hvor dette skal udvikles blandt andet på baggrund af deres erfaringer.

HR-medarbejder Heidi Scheel-Eriksen fra Koncern-HR i Økonomistyrelsen nævner også ordet intuitiv og fortsætter: ”Jeg skal selvfølgelig lige vænne mig til, at tingene ikke nødvendigvis foregår i samme rækkefølge som før, men det forestiller jeg mig, at jeg hurtigt vænner mig til.” Heidi fremhæver herefter, at løsningen giver mulighed for at navigere på forskellige måder. Man kan vælge at finde frem til det sted, hvor man skal arbejde via ikoner, eller man kan finde en liste frem med de funktioner, man skal bruge. Heidi kan se, at kollegaen foretrækker det ene, mens hun selv foretrækker det andet.

Chalotte Rissanen fra projektgruppen i Økonomistyrelsen og kontaktperson for 1. piloterne er glad for at have nogle engagerede pilotinstitutioner, som holder fanen højt og arbejder hårdt på at få løsningen til at fungere i praksis.

Integration til CPR-registret kører upåklageligt

Statens HR har åbnet for den første integration; nemlig integrationen til CPR-registret. Når en ny medarbejder oprettes, foretages et tjek i CPR-registret, som returnerer en række data, som lagres direkte i Statens HR. Med denne integration får HR-medarbejderen sikret, at det er den rette medarbejder, som er under oprettelse, samtidig med at HR-medarbejderen får en lang række data returneret. 1. piloterne er begejstrede for denne funktionalitet.

Det er dog ikke alle medarbejdere, som har et CPR-nummer fra start. I disse tilfælde er HR-medarbejderen nødt til at oprette medarbejderen ved at indtaste data.

Møde med konsulenthuse

Økonomistyrelsen havde inviteret eksterne konsulenthuse til at høre om Statens HR på et 1½ time langt møde den 17. september 2018. I mødet deltog 14 konsulenter fra 8 konsulenthuse.

Konsulenterne fik en gennemgang af rationalerne bag Statens HR, fik indblik i bølgetidsplanen og implementeringsovervejelserne og fik lejlighed til at spørge ind til løsningen. Der var en god dialog med relevante spørgsmål.

Opstartsmøde med 2. pilotinstitutionerne

Den 18. september 2018 var der opstartsmøde for 2. pilotinstitutionerne, som er et institut ved Aalborg Universitet, Det Kongelige Teater under Kulturministeriet, Fødevarestyrelsen under Miljø – og Fødevareministeriet, Erhvervsministeriets departement og hele Beskæftigelsesministeriet.

Mødet var startskuddet på den ca. 7 måneder lange implementeringsperiode frem mod go live, som ligger ultimo april 2019.

Mindre justering i tidsplan berører kun institutioner i 2. pilot og i 1. bølge

Statens HR er gået i luften med løsningen i Release A, som omfatter personaleadministration, men uden andre integrationer end integration til CPR-registret. Lige nu kører der paralleldrift i Økonomistyrelsen

og i Fællesadministrationen på Aalborg Universitet. Det betyder, at der både foregår personaleadministration på traditionel vis og i Statens HR. Release B supplerer med integrationer til fx Campus, Navision, SLS mfl. og har go live 3. december 2018.

Der er lavet et nyt modul, som hedder HR Helpdesk. HR Helpdesk indeholder en understøttelse af workflows. Helpdesk får go live i Release C til februar 2019. 2. piloterne vil komme til at teste HR Helpdesk. Go live for 2. piloterne er derfor flyttet fra 1. februar til efter påske 2019.

Justeringen i forhold til 2. pilot fører til, at også bølge 1 skubbes en smule. Bølge 1 får formentlig go live i september 2019. Da erfaringen er, at det bliver lettere at udrulle, efterhånden som projektet har gjort det flere gange, forventer vi, at den øvrige tidsplan holder.


04. september 2018

Nyt digitalt HR-system på vej til 60.000 statsansatte – de første pilotinstitutioner tager systemet i brug i denne uge.  

Og det er kun begyndelsen på en stor udrulning af et helt nyt moderne HR-værktøj, der giver et betydeligt løft til den måde, staten i dag håndterer sine HR-opgaver på.

I første omgang bliver ca. 120 statslige institutioner og 8 institutioner fra selvejesektoren koblet på det nye system, hvilket svarer til 60.000 brugere. På lidt længere sigt bliver løsningen tilbudt til hele staten, og det er målet, at løsningen i 2021 har mindst 80.000 brugere.

Når de første brugere i HR-afdelingerne i denne uge logger på Statens HR, som systemet hedder, vil de blive mødt med et langt mere brugervenligt og modtagerorienteret sprog.

Der er i det hele taget forbedringer over hele linjen i det nye system, som i langt højere grad udnytter de digitale muligheder. Fx vil alle medarbejdere og ledere fremover hurtigt og effektivt kunne få overblik over deres egen organisation og kunne klikke sig igennem organisationshierarkiet. Samtidig bliver adgangen til statistikker og oversigter nemmere og de data, de bygger på, bliver også forbedret.

- Jeg vil ikke tøve med at kalde det et kvantespring frem i den måde, vi løser vores HR-opgaver på i staten. Med det nye system får vi løftet kvaliteten i opgaveløsningen samtidig med, at vi gør det hele mere enkelt. På den måde får vi frigjort ressourcer, som kan bruges på kerneopgaverne, siger vicedirektør i Økonomistyrelsen, Maria Damborg Hald.

En anden konkret forbedring i det nye system er, at antallet af gange, hvor de samme data skal tastes ind i systemet, bliver reduceret. Det betyder, at manuelle fejl bliver minimeret, og kvaliteten bliver løftet.

Det er primært ledere og medarbejdere i HR, der får glæde af det nye system, men også medarbejdere, som står for udlevering og indsamling af effekter, fx telefoner, id-kort mv. får nye forbedrede værktøjer til rådighed med Statens HR.

Øvrige medarbejdere i staten bliver kun i mindre grad påvirket af forandringen. Men som noget nyt vil de fx fremover have mulighed for at kunne se og opdatere egne data i løsningen.

Billedet viser HR-konsulent Freja Maj Christensen og HR-partner Lotte Frost Ulstrup, Aalborg Universitet, der er i gang med at arbejde i Statens HR. Aalborg Universitet er sammen med Finansministeriets Koncern-HR 1. pilot på løsningen.

Direktør Poul Taankvist holder tale i forbindelse med Go-live for Statens HR. I receptionen deltog medarbejdere fra 1. piloterne, projektmedarbejderne og styregruppen.

Brugere fra Finansministeriets Koncern-HR var glade for, at de nu er i gang med at arbejde i Statens HR. På billedet ses personalekonsulenterne Mette Tønder Petersen, Heidi Scheel-Eriksen og Helle Andst Schæbel.

På billedet ses universitetsdirektør Antonino Castrone og HR–chef Henrik H. Søndergaard, som følger direktør Poul Taankvists tale fra København via Skype. Begivenheden blev fejret samtidig i København og Aalborg med kage og et glas bobler.

Brian Dahlstrøm fra projektet arbejder i Statens HR.


25. april 2018

Vi går i luften med Statens HR version 1 i 1. pilotinstitutionerne

Det betyder, at løsningen fortsat er under udvikling og forventes at foreligge i en version 2, når 2. pilotinstitutionerne kommer på i foråret 2019. Det er især på workflowunderstøttelsen, at vi forventer en videreudvikling. Det er meget værdifuldt at gå i luften med version 1, da det giver projektet og piloterne den første indsigt i, hvordan det er at arbejde i systemet. Det er uvurderlig hjælp i forhold til at tilpasse implementering, undervisning mv. til de næste implementeringsbølger. Version 1 indeholder allerede megen funktionalitet, som først og fremmest bliver en gevinst for HR-afdelingerne og lederne. Det gælder fx i forhold til organisationsoverblik og rapportering. Du kan nedenfor se mere om integrationen til SLS og om de gevinster, der kan opnås allerede med version 1.

Integration mellem SLS og Statens HR

Designet af den nuværende SLS-integration er færdigt. Ansættelsesprocessen starter med, at en HR-medarbejder opretter en ”skal” på en ny medarbejder med en række HR-stamdata i Statens HR. Derefter supplerer en lønmedarbejder med flere løn-relevante oplysninger, så den nye medarbejder bliver fuldt oprettet i både Statens HR og i SLS.

Integrationen mellem Statens HR og SLS betyder, at lønrelaterede processer i vidt omfang håndteres som i dag. Samtidig sikres der integration mellem SLS og Statens HR, så relevante HR-informationer er tilgængelige for HR-afdelingerne, ligesom fx ansættelsesbrevet vil kunne dannes fra og opbevares i Statens HR. Dette sker ved, at aktuelle lønoplysninger hentes direkte fra SLS. Opbevaringsmuligheden i Statens HR erstatter ikke journalisering af ansættelsesbrevet.

Vi arbejder på, at der fra version 2, dvs. fra implementeringen af 2. piloterne, tilføjes en workflowunderstøttelse, som skal styrke arbejdsgange og kommunikation mellem de forskellige roller i løsningen og på tværs af systemerne. Denne workflowunderstøttelse giver også mulighed for kommunikation internt i Statens HR, fx mellem leder og HR-afdeling.


3. november 2017

HR-medarbejdere har haft fingrene i den nye løsning 

I DGI-byen fik deltagerne mulighed for at prøve enkelte funktioner i den kommende løsning.

”Jeg glæder mig!” noterede en HR-medarbejder i en evaluering af mandagens introduktion til Statens HR, hvor 84 HR-medarbejdere mødte op i DGI-byen. Deltagerne repræsenterede alle departementerne og stort set alle statens institutioner.

”Det er karakteristisk for HR-projektet, at vi allerede tidligt i projektforløbet melder ud, hvad vi ved,” siger Kjeld Speiermann-Vognsen, kontorchef for kontoret for Løn- og HR-systemer og fortsætter: ”Statens HR er en spændende, men også stor forandring, og derfor prioriterer vi en meget åben kommunikation om projektets fremgang, så de kommende brugere kan følge med i udviklingen.”

Projektets kommunikationsstrategi betyder, at også delresultater meldes ud løbende: ”Vi kan ikke vise HR-medarbejderne en færdig løsning endnu, da beslutninger om design og opsætning kun lige er begyndt.” siger senior løsningskonsulent Christina Jørgensen fra Oracle.

Men deltagerne fik alligevel mulighed for at prøve enkelte funktioner i den kommende løsning, så de kunne få føling med, hvordan det bliver at arbejde digitalt med personaleadministration. Fordi det kun er en lille del af løsningen, som kan vises på nuværende tidspunk, efterlod det naturligvis deltagerne med en stor portion nysgerrighed på resten.

Udover den lille systemdemonstration fik deltagerne information om Statens HRs betydning, fordele og praktiske konsekvenser. De fik indsigt i, hvordan projektet prioriterer brugerinvolvering for at sikre en løsning, som brugerne bliver glade for. Og de fik en gennemgang af de sproglige retningslinjer, som løsningens brevskabeloner bygger på. Blandt oplægsholderne var også deltagere fra projektets arbejdsgrupper; Nina Wallin fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Charlotte Horster fra Kulturministeriet.

Det er hensigten, at repræsentanterne skal hjem og fortælle deres HR-kolleger om deres oplevelse og dele deres viden. Vi havde jo gerne inviteret samtlige HR-medarbejdere til mødet, men af praktiske årsager må vi have hjælp fra deltagerne i mødet til at sprede budskabet som ringe i vandet.


19. juni 2017

Sløret blev løftet for Statens HR

Tirsdag den 13. juni 2017 mødte HR-chefer og repræsentanter fra statens 139 institutioner op i Cinemateket i København for at se den første præsentation af den løsning, som skal digitalisere HR-processerne for personaleadministration.

”Vi lykkes med digitaliseringen af HR-processerne, hvis det bliver lettere for Jer at supportere linjechefer og topledelse”, fastslog vicedirektør Maria Damgaard Hald indledningsvis.

Hovedbudskaberne om at forenkle og kvalitetsløfte arbejdsgange ved at reducere gentastninger, kontroller og journalisering, og at sikre bedre kvalitet og overblik gennem tilgængelige realtime data og skabe mere tid til kerneopgaver, blev uddybet og forklaret. Og der var rig mulighed for, at deltagerne kunne få afklaring på de spørgsmål, som lå dem på sinde.

Efter at have hørt fra vicedirektøren og kontorchef Kjeld Speiermann-Vognsen, blev scenen overladt til administrerende direktør fra Miracle Jan Skelbæk og Senior Løsningskonsulent Christina Jørgensen, Oracle. Sløret blev løftet og den løsning, som skal bruges fremover, blev for første gang demonstreret for deltagerne i lokalet. Da projektet kun dagen inden var startet på afklaringsfasen, blev det en gennemgang, hvor deltagerne måtte se gennem fingre med, at sprog, stillingsbetegnelser, godkendelseshierarkier m.m. endnu ikke er tilpasset til staten. Men det gav alligevel deltagerne en god fornemmelse af, hvordan digitalisering af HR-processerne kommer til at gavne dem i fremtiden.


4. april 2017

Departements-tour

Kontorchef Kjeld Speiermann-Vognsen og Bitten Nielsen fra projektet er ved at have gennemført en besøgsrunde i alle departementer. Her har Statens HR været drøftet med HR-chefen, økonomistyringschefen og ministerområdets koordinator. Møderækken har haft til formål at få skabt en god dialog om de særlige forhold, projekterne skal tage højde for, når de to moduler til sin tid skal udrulles. Projektet kan allerede nu se, at der er skabt en meget værdifuld kontakt og opsamlet en lang række nyttige informationer, som har betydning for det videre arbejde.

 •   Finansministeriet
  •   Kompetencesekretariatet
 •   Finansministeriet
  •   Kompetencesekretariatet