Implementering af Statens HR

Denne side indeholder inspiration til arbejdet med at gøre institutionerne klar til at implementere Statens HR.

Implementeringskoncept

Implementeringskonceptet for Statens HR er bygget op over en periode på 11 måneder, hvor løbende aktiviteter og workshops skal være med til at give institutionerne den bedst mulige samlede implementering af Statens HR. Forløbet starter 9 måneder før systemet overgår til drift og slutter 2 måneder efter.

Hvordan skaber vi et samarbejde?

Samarbejdet mellem Økonomistyrelsen og det ministerområde, som skal implementere Statens HR, sker gennem udvælgelsen af en række centrale roller, der er ansvarlig for hver deres implementeringsområde i projektet. De fire implementeringsområder består af:

 • Organisatorisk forandring
 • Data og system
 • Kommunikation
 • Uddannelse og support

Ministerområdet udvælger en projektleder, der fungerer som den øverst ansvarlige for projektet, og som varetager den overordnede kommunikation med Økonomistyrelsens bølgeansvarlige. På det operationelle niveau sammensætter ministerområdet et implementeringsteam og udpeger en ansvarlig for hvert af de fire implementeringsområder.

Opgavepakker og logikken bag

Til hvert af de fire implementeringsområder hører en række opgavepakker, der i samarbejde med Økonomistyrelsen skal gennemføres i ministerområdet. Hver opgavepakke består af en overordnet beskrivelse af opgaven med tilhørende bilag. Beskrivelsen informerer om det overordnede formål med den enkelte opgavepakke, orienterer om møder, mødedeltagere, nødvendige kompetencer og de værktøjer, som skal benyttes.

Opgavepakkerne er løbende blevet opdateret og tilpasset gennem sparring og dialog med pilotinstitutionerne. Opgavepakkerne omfatter følgende:

Organisatorisk forandring:

 • Implementeringsopstart
 • Gapfit
 • Standardskabeloner
 • Gevinstrealisering

Data og system:

 • It-opsætning
 • Dataindsamling
 • Revision og sikkerhed
 • Effekthåndtering

Kommunikation:

 • Kommunikation

Uddannelse og support:

 • Uddannelse og supportforberedelse
 • Ibrugtagning, drift og support

Hvordan formidler vi hele implementeringskonceptet?

Som første aktivitet i implementeringen af Statens HR afholdes et opstartsmøde, hvor rammen sættes for forløbet, hvorefter opgavepakkerne efterfølgende og løbende udsendes til ministerområdets projektleder. Projektlederen får desuden adgang til et digitalt implementeringsdashboard til at holde styr på alle deadlines samt til statusrapportering.

Der er også til projektet oprettet en Campus-gruppe, hvori ministerområdet kan tilgå det samlede implementeringsmateriale.

Få yderligere indsigt i vores implementeringskoncept

I PowerPointen får du flere informationer om implementeringskonceptet, samt et indblik i de opgavepakker med tilhørende frister, som er en del af Statens HRs implementeringskoncept. PowerPointen indeholder desuden et skærmprint af dashboardet, som er projektlederens værktøj til at holde styr på datoer. 

Ledelsesmæssige beslutninger

Gennem implementeringen af Statens HR står departementerne og institutionerne overfor en række overordnede ledelsesmæssige beslutninger, som skal være med til at sikre mest mulig værdi af Statens HR. Vi har til formålet udarbejdet pjecen - "Hvordan får I mest værdi ud af Statens HR? - Ledelsesmæssige beslutninger", der er henvendt HR-chefer og relevante stabschefer.

Som et led i at gøre institutionerne klar til implementeringen af Statens HR, skal ledelsen træffe en række beslutninger. Nogle af beslutningerne er en forudsætning for opsætningen af Statens HR, fx hvordan man ønsker at anvende stillingsstrukturen, andre er mere lokale beslutninger, som handler om at overveje, hvorledes Statens HR fører til ændringer i den lokale organisering.

I pjecen bliver departementet og institutionen introduceret til en række af de emner, som ministerområdet og/eller institutionen bør overveje for at indhøste flest mulige gevinster med implementeringen af løsningen. Statens HR har i forhold til nogle af emnerne angivet en anbefaling og ved andre udelukkende opridset, hvilke overvejelser der er relevante. Hvordan et ministerområde eller institution agerer på disse områder, er set som et rent lokalt anliggende. Da ministerområderne er meget forskellige, vil nogle af emnerne ikke være relevante alle steder, men pjecen skal ses som et idékatalog.

Læs pjecen: "Hvordan får I mest værdi ud af Statens HR? - Ledelsesmæssige beslutninger"