Udbudsprocessen for det fællesstatslige tilskudssystem

Økonomistyrelsen forventer at igangsætte udbud på et nyt fællesstatsligt tilskudssystem i løbet af foråret 2020.

Markedsdialog

Økonomistyrelsen ønsker at indgå i dialog med markedet inden et muligt kommende udbud sættes i gang og afvikler derfor markedsdialog. Markedsdialogen består af et fælles informationsmøde i juni 2019 og individuelle dialogmøder med leverandører i august 2019.

Informationsmøde 26. juni 2019

Den 26. juni 2019 afholdte Økonomistyrelsen informationsmøde for interesserede leverandører. 10 leverandører havde tilmeldt sig.

Det fælles informationsmøde blev indledt med et oplæg fra Økonomistyrelsen. Oplægget indeholdt en kort introduktion af Økonomistyrelsen og tilskudspuljeområdet, en gennemgang af udbuddets baggrund, formål og tilgang, samt dialogmøderne i august blev gennemgået.

Download materialet fra informationsmødet:

Præsentation fra informationsmødet d. 26. juni 2019 (pdf)

Referat fra informationsmøde om fællesstatsligt tilskudssystem (pdf)

Dialogmøder august 2019

Økonomistyrelsen inviterede udvalgte leverandører til individuelle dialogmøder i august 2019.

Af hensyn til ressourceforbruget, blev maksimalt 5 virksomheder inviteret til et individuelt dialogmøde. Eftersom et større antal henvender sig, skete udvælgelsen af dialogpartnere på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbtes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • At virksomhederne udøver aktuel virksomhed inden for området
  • Virksomhedernes størrelse (der ønskes dialog med både større og mindre virksomheder)
  • Virksomhedernes tekniske løsning (der ønskes dialog omkring forskellige løsningstilgange)

Download materialet fra dialogmøderne:

Præsentation fra dialogmøderne august 2019 (pdf)

Referat fra dialogmøder om fællesstatsligt tilskudssystem (pdf)

Høring af det foreløbige udbudsmateriale

Økonomistyrelsen har gennemført høring af det foreløbige udbudsmateriale for et muligt kommende udbud af fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem. Høringen består af et fælles informationsmøde d. 19. december 2019 og individuelle tilbagemeldinger fra leverandører med frist for svar d. 20. februar 2020.

Download materialet fra høringsmødet:

Præsentation fra høringsmøde 19. december 2019 (pdf)

Referat fra høringsmøde om fællesstatsligt tilskudssystem (pdf)

Download høringsmaterialet:

Vejledende forhåndsmeddelelse (pdf)

Høringsmateriale - samlet pakke (zip)

Bilag A Vejledning og skabelon til høring (xlsx)

Succeskriterier for udbuddet

Der er formuleret en række succeskriterier for et muligt kommende udbud:

Anvendelse af et standardprodukt Der skal anskaffes et velafprøvet standardprodukt
En fælles løsning for alle Løsningen skal understøtte alle delprocesser i tilskudsadministrationen
Fart og sikkerhed Der arbejdes med et MVP, der blandt andet har fokus på de sikkerhedsmæssige elementer i løsninger
Høj grad af konkurrenceudligning Gennem åben konkurrence skal det sikres, at man får den rette løsning til den rette pris
Plandrevet tilgang med agile elementer Der vil være fast tidsplan og budget, men det kombineres med delleverancer og timepuljer
Fleksibilitet Systemet skal kunne tilpasses processer, videreudvikles og genudbydes (helt eller delvist)
Overdragelighed Der skal, i så vidt omfang som muligt, være mulighed for at få ejerskab over det udviklede system samt eventuelt specialudviklede løsninger