Udbudsprocessen for det fællesstatslige tilskudssystem

Økonomistyrelsen forventer at igangsætte udbud på et nyt fællesstatsligt tilskudssystem i løbet af foråret 2020.

Succeskriterier for udbuddet

Der er formuleret en række succeskriterier for et muligt kommende udbud:

 • Anvendelse af et standardprodukt: Der skal anskaffes et velafprøvet standardprodukt
 • En fælles løsning for alle: Løsningen skal understøtte alle delprocesser i tilskudsadministrationen
 • Fart og sikkerhed: Der arbejdes med et MVP, der blandt andet har fokus på de sikkerhedsmæssige elementer i løsninger
 • Høj grad af konkurrenceudligning: Gennem åben konkurrence skal det sikres, at man får den rette løsning til den rette pris
 • Plandrevet tilgang med agile elementer: Der vil være fast tidsplan og budget, men det kombineres med delleverancer og timepuljer
 • Fleksibilitet: Systemet skal kunne tilpasses processer, videreudvikles og genudbydes (helt eller delvist)
 • Overdragelighed: Der skal, i så vidt omfang som muligt, være mulighed for at få ejerskab over det udviklede system samt eventuelt specialudviklede løsninger

Markedsdialog 1

Økonomistyrelsen ønsker at indgå i dialog med markedet inden et muligt kommende udbud sættes i gang og afvikler derfor markedsdialog. Markedsdialogen består af et fælles informationsmøde i juni 2019 og individuelle dialogmøder med leverandører i august 2019.

Informationsmøde 26. juni 2019

Den 26. juni 2019 afholdte Økonomistyrelsen informationsmøde for interesserede leverandører. 10 leverandører havde tilmeldt sig.

Det fælles informationsmøde blev indledt med et oplæg fra Økonomistyrelsen. Oplægget indeholdt en kort introduktion af Økonomistyrelsen og tilskudspuljeområdet, en gennemgang af udbuddets baggrund, formål og tilgang, samt dialogmøderne i august blev gennemgået.

Download materialet fra informationsmødet:

Præsentation fra informationsmødet d. 26. juni 2019 (pdf)

Referat fra informationsmøde om fællesstatsligt tilskudssystem (pdf)

Dialogmøder august 2019

Økonomistyrelsen inviterede udvalgte leverandører til individuelle dialogmøder i august 2019.

Af hensyn til ressourceforbruget, blev maksimalt 5 virksomheder inviteret til et individuelt dialogmøde. Eftersom et større antal henvender sig, skete udvælgelsen af dialogpartnere på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbtes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

 • At virksomhederne udøver aktuel virksomhed inden for området
 • Virksomhedernes størrelse (der ønskes dialog med både større og mindre virksomheder)
 • Virksomhedernes tekniske løsning (der ønskes dialog omkring forskellige løsningstilgange)

Download materialet fra dialogmøderne:

Præsentation fra dialogmøderne august 2019 (pdf)

Referat fra dialogmøder om fællesstatsligt tilskudssystem (pdf)

Høring af det foreløbige udbudsmateriale

Økonomistyrelsen har gennemført høring af det foreløbige udbudsmateriale for et muligt kommende udbud af fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem. Høringen består af et fælles informationsmøde d. 19. december 2019 og individuelle tilbagemeldinger fra leverandører med frist for svar d. 20. februar 2020.

Download materialet fra høringsmødet:

Præsentation fra høringsmøde 19. december 2019 (pdf)

Referat fra høringsmøde om fællesstatsligt tilskudssystem (pdf)

Download høringsmaterialet:

Vejledende forhåndsmeddelelse (pdf)

Høringsmateriale - samlet pakke (zip)

Bilag A Vejledning og skabelon til høring (xlsx)

Markedsdialog 2 - Markedsdialogmøder om udbud af Statens Tilskudsadministrative System

Som tidligere annonceret arbejder Økonomistyrelsen sammen med en række tilskudsmyndigheder på udbudsmateriale til anskaffelse af et fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem. Økonomistyrelsen ønsker at benytte lejligheden til at gennemføre en markedsdialog med leverandørmarkedet om et særligt nyt funktionelt kravområde. Det bemærkes, at tidsplanen for udbuddet er ændret, idet der afventes endelig politisk beslutning. Når en ny tidsplan foreligger, meldes denne ud på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Markedsdialogen omfatter udvalgte dele af udbudsmaterialet. Det bemærkes, at dialogmaterialet ikke er et færdiggjort udbudsmateriale, hvorfor der vil fremkomme ændringer i det endelige materiale.

Om fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem og omfanget af udbuddet

Det fællesstatslige tilskudsadministrationssystem skal forvaltes af Økonomistyrelsen, og skal over tid håndtere stort set alle statslige puljer, der udmøntes efter ansøgning, og hvor der er konkurrence om midlerne, samt udvalgte puljer, hvor der ikke er konkurrenceudsættelse. Systemet omfatter også puljer med EU-finansiering. Systemet skal på sigt anvendes af alle ministerier, der administrerer de nævnte puljetyper, og der ser Økonomistyrelsen gerne en bred løsning.

I 2018 blev antallet af statslige puljer med konkurrence opgjort til 436 med en samlet bevilling på omkring 13,5 mia. kr. Puljerne blev administreret af 39 statslige myndigheder.

Markedsdialogmøderne vil berøre et særligt nyt funktionelt kravområde

Markedsdialogens fokus er modtagerregler. En modtagerregel betyder, at en tilskudsmodtagers stamdata (fx virksomhedsstørrelse) påvirker hvilke krav til bl.a. revision, tilskudsudbetaling og afrapportering, der stilles til tilskudsmodtageren. Disse modtagerregler skal systemunderstøttes. Økonomistyrelsen ønsker i markedsdialogen at afdække, om og i bekræftende fald i hvor høj grad modtagerregler øger systemets kompleksitet, samt hvordan risikoen herfor kan minimeres og imødegås bedst muligt.

Forløb for Markedsdialog 2

 • 22. april: Økonomistyrelsen offentliggør udvalgte nye dele af udbudsmaterialet, som vedrører krav til modtagerregler/modtagergrupper. Materialet offentliggøres på Økonomistyrelsen hjemmeside
 • 28. april: Interesserede leverandører tilmelder sig markedsdialogen 28. april kl. 12:00 (se afsnittet Tilmelding til markedsdialogmøder)
 • 29. - 30. april: Økonomistyrelsen kontakter interesserede leverandører og kalenderfastsætter markedsdialogmøder
 • Frem til 4. maj forbereder leverandøren et skriftligt dialogoplæg med fokus på at minimere/imødegå risici ved systemunderstøttelse af modtagerregler/modtagergrupper
 • 5.- 7. maj afholdes et individuelt virtuelt markedsdialogmøde med hvert tilmeldt leverandør. Mødet forventes at vare 90 minutter
 • 15. maj offentliggøres et sammenfattende og anonymiseret referat fra dialogmøderne på Økonomistyrelsens hjemmeside af hensyn til ligestilling i det efterfølgende EU-udbud

Download materiale til Markedsdialog 2

Materiale til Markedsdialog 2 - samlet pakke (zip)

Invitation til Markedsdialog 2 (pdf)

Referat fra dialogmøde 2 om fællesstatsligt tilskudssystem (pdf)

Ny version af foreløbigt udbudsmateriale

Økonomistyrelsen har af hensyn til gennemsigtighed i processen valgt at offentliggøre en ny version af det foreløbige udbudsmateriale. 

Økonomistyrelsen har netop offentliggjort en vejledende forhåndsmeddelelse på EU's dataportal TED.

Find den vejledende forhåndsmeddelelse her

Download den nye foreløbige version af udbudsmaterialet 

Ny foreløbig version af udbudsmaterialet – samlet pakke (zip)