Tilslutning og aftaledokumenter

Her findes de forskellige aftaledokumenter som skal bruges ved tilslutning til Campus.

Aftaledokumenter

Nedenfor finder du eksempler på aftaledokumenter dækkende tilslutning til Campus, dog kun relevant for institutioner, som ønsker frivilligt at tilslutte sig til løsningen.
Desuden eksempler på aftaler for de institutioner, der ønsker at benytte selvstændig integration fra egen HR-løsning samt tilslutningsaftale for anvendelse af den markedsbaserede del af Campus-løsningen.

Formålet med tilslutningsaftalen er, at regulere de forhold under hvilke en institution kan tilsluttes Campus. Herunder at sikre forventningsafstemningen mellem institutionen og Økonomistyrelsen, for så vidt angår licenser, services, betaling m.m.

Det er en forudsætning for tilslutningen til Campus, at institutionen kan karakteriseres som værende en del af følgende:

  1. Statsinstitution
  2. Selvejende institution, der er optaget på bevillingslovene på lige fod med egentlige statsinstitutioner
  3. Selvejende institution, foreninger, fonde mv., hvis regnskaber omfattes af § 2, stk. 2, i lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen mv.
  4. Region eller
  5. Kommune

Tilslutning til Campus (pdf)

Med Campus Marked, forstås de markedsbaserede aktiviteter i Campus, dvs. kurser som en statsinstitution udbyder til andre målgrupper end sine egne ansatte. Dette kunne fx være andre offentlige institutioner, borgere, studerende eller partnere.

Kun institutioner som er omfattet af Campus kan blive tilsluttet til Campus Marked, ligesom funktionaliteten kun må anvendes til udbud af læringsaktiviteter, der er en del af institutionens ressort, forstået som det de er givet hjemmel til, i henhold til finansloven eller anden lovgivning.

Tilslutning til Campus Marked (pdf).

Aftale om anvendelse af web-service til oprettelse og vedligeholdelse af brugeroplysninger i Campus

Aftalen dækker oprettelse og vedligeholdelse af brugeroplysninger i Campus, og omfatter anvendelsen af den web-service som Økonomistyrelsen udstiller. Der er tale om en webservice, der gør det muligt at oprette og vedligeholde en institutions brugeroplysninger fra et andet fødesystem end SLS - fx et lokalt HR system.

Tilslutningsaftale til Campus Integration (pdf)

Forretningsbetingelser til Campus Marked afspejler den måde systemet er konfigureret på, og som institutioner der anvender markedsløsningen som minimum skal opfylde.

Forretningsbetingelser ved tilmelding til Campus Marked (pdf)

Integrationsmanualer

Integrationsmanualer har alene interesse for de institutioner, der benytter egne integrationer til opdatering og vedligeholdelse af persondata og overførsel af faktureringsdata til eget økonomisystem.
Vær opmærksom på at de tekniske manualer alene retter sig mod udviklere.

Denne vejledning beskriver Campus/Navision Stat faktureringsløsningen, som kan benyttes i forbindelse med Campus Marked eller i forbindelse med intern fakturering af egne kurser. Vejledningen er tænkt som et overblik til læringsadministratorer og bogholdere der skal arbejde med Campus.

Navision fakturering (pdf)

Denne vejledning beskriver Campus/SLS integrationen og henvender sig nok først og fremmest til folk der skal arbejde med selve integrationsløsningen.

SLS integration til Campus (pdf)

'PKAT udvælgelse' er en liste over hvilke PKAT der overføres til Campus.

PKAT udvælgelse.pdf

Denne vejledning beskriver webservice løsningen til overførsel af persondata til Campus for institutioner, som ikke benytter sig af SLS integrationen. Vejledningen henvender sig til udviklere, og andre som har interesse for eller påtænker at overgå til denne løsning.

Webservice integration til Campus (pdf)

Denne vejledning beskriver webserviceløsningen til overførsel af persondata til Campus, for institutioner som ikke benytter sig af SLS integrationen. Vejledningen henvender sig først og fremmest til udviklere.

Webservice manual til udviklere (pdf)

Ønsker I at blive tilsluttet?

Hvis I er interesserede i at høre mere om muligheden for at blive tilsluttet Campus, så kan I kontakte vores Campus-team på

- skriv gerne ”Tilslutning til Campus” i emnefeltet.