Tilslutning og aftaledokumenter

Her findes de forskellige aftaledokumenter, som skal bruges ved tilslutning til Campus.

Aftaledokumenter

Nedenfor finder du eksempler på aftaledokumenter dækkende tilslutning til Campus, dog kun relevant for institutioner, som ønsker frivilligt at tilslutte sig til løsningen.
Desuden eksempler på aftaler for de institutioner, der ønsker at benytte selvstændig integration fra egen HR-løsning samt tilslutningsaftale for anvendelse af den markedsbaserede del af Campus-løsningen.

Campus løsningen er den fællesoffentlige læringsløsning der bygger på standardsystemet Saba Cloud - et såkaldt Talent Management System. Der er tale om en internetbaseret løsning, der vil kunne tilgås via de gængse browsere (eksempelvis Internet Explorer). Campus leveres med den af Økonomistyrelsen udviklede eller indkøbte fælles e-læring. Som udgangspunkt er alt fælles e-læring gratis at benytte for kundens tilsluttede medarbejdere. Der kan dog forekomme kurser og aktiviteter, som er indkøbt på basis af ”klik-afgifter”, og som derfor er forsynet med en pris. Prisen vil typisk være billigere end den tilsvarende markedspris og vil klart fremgå af såvel beskrivelsen som ved tilmelding.

Formålet med tilslutningsaftalen er, dels at regulere de konditioner under hvilke kunden kan tilslutte sig til Campus, dels at sikre en forventningsafstemning mellem kunden og Økonomistyrelsen, for så vidt angår ydelser, licenser, services, betaling med mere. Det er en forudsætning for tilslutningen til Campus, at kunden og dennes opgaver kan beskrives som følgende: Statsinstitutioner, Selvejende institutioner, foreninger og fonde m.v., Selvstændig offentlig virksomhed (SOV), Regioner eller Kommuner.

Det er en forudsætning for oprettelse af brugere i Campus, at kunden kan betragtes som værende dataansvarlig for de persondata som overføres til Campus, jævnfør ”Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)” af 25. maj 2018.

Moderniseringsstyrelsen og Datatilsynet har i den forbindelse defineret ansvaret som et fælles dataansvar i forhold til alle de fællesoffentlige systemer på økonomi-, betalings-, HR- og lønområdet, som Moderniseringsstyrelsen leverer. Finansministeriet har i den forbindelse udstedt følgende cirkulære ”Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer” af 11. april 2018, som er godkendt af Datatilsynet. 

Tilslutning til Campus (pdf)

Med Markedet for Fællesoffentlige kurser i Campus forstås de markedsbaserede kursusaktiviteter i Campus, som en kunde udbyder til andre målgrupper end sine egne ansatte, eksempelvis til andre offentlige institutioner, borgere, studerende, forskere eller partnere. Kun institutioner, som er tilsluttet til Campus, kan benytte markedet, ligesom funktionaliteten kun må anvendes til udbud af aktiviteter, der er en del af den pågældende institutions ressort – hvilket vil sige, institutionen har hjemmel i henhold til finansloven eller anden lovgivning.

Der skelnes i Campus mellem interne og eksterne brugere, hvor interne brugere er medarbejdere fra organisationer, der er tilsluttet til Campus, og som – udover egne og fælles kurser - ligeledes kunne tilgå Markedet, mens eksterne brugere er medarbejdere fra organisationer, der ikke er tilsluttet til Campus og som alene vil kunne se og tilmelde sig de markedsbaserede aktiviteter. De eksterne brugere står selv for oprettelsen af deres stamdata via en Campus Sign-up applikation.

Anvendelsen af markedet vil kræve, at nærværende tilslutningsaftale indgås med Økonomistyrelsen, blandt andet fordi anvendelsen vil være forbundet med udgifter for kunden. Aftale med tilhørende bilag, har til formål at beskrive de forhold under hvilke markedet kan benyttes, herunder beskrive brugers rettigheder og pligter, løsningens funktionalitet, prisstruktur, implementering og øvrige ydelser.

Tilslutning til Campus Marked (pdf)

Tilslutningsaftale til Campus integration dækker oprettelse og vedligeholdelse af brugeroplysninger i Campus via et kildesystem (HR-løsning, AD med mere). For statsinstitutioner, der er omfattet af Campus, udgør aftalen et selvstændigt dokument, mens aftalen for alle øvrige skal ses i sammenhæng med ”Tilslutningsaftale til Campus”. Aftalen omfatter alene anvendelsen af den web-service som leverandøren udstiller, og som gør det muligt at oprette og vedligeholde en institutions brugeroplysninger i Campus fra et andet kildesystem end Statens Lønløsning, og omfatter alene de data som udstilles (jævnfør aftalens afsnit 3: Oversigt over data som kan udveksles via web-service).

Der kan kun oprettes og vedligeholdes brugeroplysninger, til forskel fra oprettelse og vedligeholdelse af sikkerhedsroller og privilegier som sker gennem Økonomistyrelsen, ligesom der kun kan oprettes interne brugere. Kunden overtager med nærværende aftale ansvaret for oprettelse og vedligeholdelse af brugere i Campus. Kunden vil derfor kunne holdes ansvarlig, herunder økonomisk ansvarlig, for eventuelle udgifter som måtte påføres leverandøren, som følge af en grov uagtsom brug af løsningen. Det påhviler eksempelvis kunden at sikre, at der ikke foretages dobbeltoprettelse af brugerkonti.

For så vidt angår dataansvar og sikkerhed med videre, henvises til cirkulæreskrivelsen om fælles dataansvar

Tilslutningsaftale til Campus Integration (pdf)

Erklæring til markedsadministrator beskriver de mulige handlinger samt regler for en administrator og en erklæring, der underskrives i forbindelse med påtagelsen af rollen som markedsadministrator.

Erklæring til Markedsadministrator (pdf)

Integrationsmanualer

Integrationsmanualer har alene interesse for de institutioner, der benytter egne integrationer til opdatering og vedligeholdelse af persondata og overførsel af faktureringsdata til eget økonomisystem.
Vær opmærksom på at de tekniske manualer alene retter sig mod udviklere.

Denne vejledning beskriver Campus/Navision Stat faktureringsløsningen, som kan benyttes i forbindelse med Campus Marked eller i forbindelse med intern fakturering af egne kurser. Vejledningen er tænkt som et overblik til læringsadministratorer og bogholdere, der skal arbejde med Campus. Campus/Navision faktureringsløsningen overfører data fra Campus til Navision, som danner grundlag for fakturering af kursister i Campus. 

For at benytte Campus/Navision faktureringsløsningen er Navision Stat 7.1 eller nyere en forudsætning. Der skal endvidere foretages opsætning i Navision/GIS samt i Campus. Kursusadministratoren skal bestille en række varenumre, som skal indsættes på kurserne og medvirker til, at korrekte data overføres til Navision. Fakturadata overføres i forbindelse med, at kursusadministratoren lukker klasserne. 

Brugere som ikke er omfattet af Campus, og dermed ikke allerede er oprettet i Campus, kan oprette sig via SignUp applikationen og derved få adgang til klasserne på Campus marked.

Du kan finde SignUp applikationen her

Navision fakturering (pdf)

Denne vejledning beskriver Campus/SLS integrationen og henvender sig nok først og fremmest til folk der skal arbejde med selve integrationsløsningen. 

Alle ansatte i staten som aflønnes via SLS og benytter denne integration vil automatisk blive oprettet og dermed få en bruger i Campus, så snart de oprettes i SLS.

Det er derfor vigtigt, at nyansatte oprettes i SLS hurtigst muligt, da de ellers ikke kan anvende Campus og derfor blandt andet ikke kan tilmeldes kurser med mere.

Forud for implementeringen, skal de enkelte institutioners domæne/organisationsstruktur fastlægges, og der skal tages stilling til, i hvilke organisationer de enkelte løngrupper og delregnskaber hører hjemme. Dette er vigtigt, fordi der ud fra domænet/organisationsstrukturen opsættes mapping, således at brugerne havner i de rigtige organisationer.

Der filtreres i SLS på personalekategori, da visse af disse ikke ønskes indlæst i Campus - eksempelvis engangsregistre, vederlagslønnede og efterindtægt. Derudover er der mulighed for at sætte lokalt PKAT filter op på organisationsniveau i Campus.

Brugernavnet vil automatisk blive oprettet ud fra personens fornavn, efternavn, fødselsdato samt et løbenummer på op til 2 karakterer, som skal sikre unikke brugernavne. Brugernavnet dannes ud fra de to første bogstaver i fornavnet, de to første bogstaver i efternavnet samt fødselsdato.

Efter oprettelse af brugerne i Campus skal en lokal personaleadministrator indsætte e-mail og eventuelt nyt brugernavn samt lederrelation, da disse oplysninger ikke findes i SLS.

SLS integration til Campus (pdf)

PKAT udvælgelse er en liste over, hvilke PKAT der overføres til Campus. Visse brugere (eksempelvis engangsregistre) ønskes ikke oprettet i Campus, hvorfor disse filtreres fra. 

PKAT udvælgelse (pdf)

Denne vejledning beskriver webservice løsningen til overførsel af persondata til Campus for institutioner, som ikke benytter sig af SLS-integrationen. Vejledningen henvender sig til udviklere, og andre som har interesse for eller påtænker at overgå til denne løsning.

Integrationen kan benyttes af alle, der ikke benytter sig af SLS-integrationen. Institutionen skal, med mindre man har SHR, selv forestå udviklingen af klientdelen, der benytter sig af den på Campus siden udstillede webservice. Integrationen benytter sig af ID’er, som i Campus er mappet op og sørger for, at brugere oprettes i korrekt organisation og kan rokeres her imellem. Til brugere kan der tillige vedligeholdes lederrelationer.

Webservice integration til Campus (pdf)

Denne vejledning beskriver webserviceløsningen til overførsel af persondata til Campus for institutioner, som ikke benytter sig af SLS-integrationen. Vejledningen henvender sig først og fremmest til udviklere.

Integrationen kan benyttes af alle, der ikke benytter sig af SLS-integrationen. Institutionen skal, med mindre man har SHR, selv forestå udviklingen af klientdelen, der benytter sig af den, på Campus siden, udstillede webservice.

Webservicen er udviklet på baggrund af Microsoft Communication Foundation (WCF). I forbindelse med udviklingen kan der gives adgang til Campus testmiljø. Webservicen hostes på en server hos Statens IT og kan udelukkende tilgås via https/SSL.

En klient applikation vil typisk tilgå organisationens database med personinformationer og for hver person, vil man foretage oprettelse/opdatering i Campus via webservice kald. Hvert kald bliver autentificeret, og data bliver valideret ud fra specifikke regler vedrørende format – eksempelvis dato, længde af tekststrenge, obligatoriske felter med videre. For hver person returneres et objekt med information om status, eventuelle validerings fejl med videre. Dette objekt kan anvendes til at foretage opdatering af status i eget system, afhængig af om oprettelse/opdatering var succesfuld eller fejlede.

Webservice manual til udviklere (pdf)

Ønsker I at blive tilsluttet?

Hvis I er interesserede i at høre mere om muligheden for at blive tilsluttet Campus, så kan I kontakte vores Campus-team på - skriv gerne ”Tilslutning til Campus” i emnefeltet.