Om Statens Budgetsystem

Statens Budgetsystem (SBS) er det fællesstatslige system til understøtning af budgetopgaverne. Systemet skal blandt andet hjælpe til at skabe bedre gennemsigtighed og synliggøre råderum i den statslige økonomi.

Hensigten er, at SBS bl.a. skal bidrage til at

  • Forbedre understøttelsen af institutionernes budgetrelaterede opgaver og at budgetlægning og opfølgning sker med udgangspunkt i kerneopgaver, mål og aktiviteter
  • Sikre bedre forudsætninger for, at budgetlægning og opfølgning baseres på klare og synlige forudsætninger
  • Understøtte tværgående styring på koncernniveau
  • Frigøre ressourcer til institutionernes kerneopgaver
  • Realisere økonomiske og kvalitetsmæssige stordriftsfordele gennem fællesstatslig systemanskaffelse og -drift

Anvendelse

Systemets funktionalitet er målrettet understøttelse af de almindelige budgetområder i de statslige institutioners økonomi. I forbindelse med implementeringen tilpasses systemopsætningen styringsbehov og forretningsgange i den enkelte institution. SBS leveres med integrationer til de øvrige fællesstatslige økonomisystemer (Navision Stat, LDV og Statens Koncernsystem).

Målgruppe

SBS benyttes typisk af de roller i en institution, der arbejder med økonomi, herunder

  • Medarbejdere i økonomifunktioner (fx økonomipartnere og specialister)
  • Budgetansvarlige medarbejdere (fx kontorchefer og teamledere)
  • Institutionsledelse

Systemet skal jf. Regnskabsbekendtgørelsens § 11 anvendes af alle statsinstitutioner, dvs. departementer, underliggende institutioner, særlige fonde mv., samt selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner.

Statslige institutioner, der i dag anvender SAP til budgetarbejdet, skal som minimum anvende SBS til indberetning af grundbudgetter og udgiftsopfølgninger.

Selvejende institutioner kan tilkøbe SBS som en service.