Budgettering med Statens Budgetsystem

Statens Budgetsystem (SBS) skal understøtte statens institutioners arbejde med budgetlægning og udgiftsopfølgning med henblik på at skabe bedre gennemsigtighed og synliggøre råderum i den statslige økonomi.

Et godt budget er et nødvendigt fundament for økonomistyring i enhver organisation. Gennemsigtighed i organisationens budget bidrager til, at alle relevante interessenter – fra økonomifunktion og budgetansvarlig til projektleder og direktør – kontinuerligt kan planlægge fremtidige aktiviteter med afsæt i de ressourcer, de aktuelt har til rådighed.

Statens Budgetsystem (SBS) skal således bidrage til at institutionerne kan frigøre ressourcer til kerneopgaver og derigennem skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Et andet sigte er at understøtte enkel og værdiskabende styring med henblik på at sikre effektivitet og gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne.

SBS understøtter de grundlæggende økonomiprocesser, herunder udarbejdelse af drifts-, løn-, og investeringsbudget samt til omkostningsfordeling og koncernstyring.