Tillidsbaseret og resultatorienteret kultur

En tillidsbaseret og resultatorienteret kultur skaber forudsætningerne for, at ledere og medarbejdere trækker i samme retning og bidrager bedst muligt til at løse institutionens kerneopgaver.

Billede viser tre elementer i tillidsbaseret og resultatorienteret kultur

De offentlige institutioner opnår værdiskabelse ved at være tydelig om de strategiske mål, sørge for en løbende forventningsafstemning om de ønskede resultater, og udvise tillid til, at ledere og medarbejderes arbejder i denne retning.
Den øverste ledelse skal være rollemodeller og understøtte en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur, der fokuserer på motivation, samarbejde og læring i institutionen. Arbejdsglæde, udvikling og trivsel skal være genstand for løbende dialog mellem ledere og medarbejdere, og foregå i et tillidsfuldt og anerkende rum. Tillid og resultater skabes desuden ved, at der er klarhed om roller, ansvar og mål i organisationen.

Lederne skal udvise tillid til medarbejderne og være troværdige og tydelige i deres kommunikation, og tage ansvar for involvering og sparring med både egne og andres medarbejdere. Ved at samarbejde, styrkes engagement og fællesskabet omkring opgaverne og institutionens mål.
Den øverste ledelse skal understøtte, at der er dialog om udfordringer og risici i opgaveløsningen, så de håndteres disse rettidigt. Ved at skabe åbenhed om mulige udfordringer og dårlige erfaringer, skabes der en fælles refleksion og læring, så gentagelser heraf undgås.

 

Modenhedstrappe for tillidsbaseret og resultatorienteret kultur

Billede viser forskellige niveauer for at bedrive tillidsbaseret og resultatorienteret kultur

Se modenhedstrappen for tillidsbaseret og resultatorienteret kultur

Styring og ledelse er centralt

For at opnå en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur er der både styrings- og ledelsesmæssige fokusområder, læs mere herom her:

Skab overblik, understøt planlægning og gennemfør prioritering

Sæt tydelige tillidsbaserede rammer

  • Gør tillid til udgangspunktet i alle relationer
  • Skab en inddragende og involverende kultur for ledere og medarbejdere
  • Sørg at have en åben dialog om udfordringer og risici i forhold til opgaveløsningen
  • Vær klar i kommunikationen, og gør plads til læring, refleksion, nytænkning og fejl
  • Opstil et tydeligt handlingsrum for både ledere og medarbejdere
  • Understøt troværdig og tillidsfuld ledelse med fokus på dialog, motivation og samarbejde
  • Hav respekt for forskellige og modsatrettede holdninger og perspektiver

Sæt fokus på resultatskabelsen

  • Arbejd med en løbende forventningsafstemning i forhold til opgaveløsningen
  • Vær tydelig og åben om de ønskede resultat, og hvad det kræver
  • Sørg for dialog og opfølgning i forhold til forventede og realiserede resultater

Udvis tillid og anerkendelse

Topledelse og fagchefer skal udvise tillid og anerkendelse og være bevidste om, på hvilke områder, der kan uddelegeres opgaver og ansvar, og hvornår der skal ske en ledelsesmæssig involvering og forankring.

Tillid og anerkendelse fremmer medarbejdere og samarbejdspartneres motivation og engagement. Og klare rammer giver medarbejderen tryghed til at udfolde sig og løse sine opgaver selvstændigt.

Topledelse og fagchefer skal invitere til at inddrage, lytter og forstå input fra sine medarbejdere og interessenter, og omsætte det til troværdige beslutninger.

Giv tilpas støtte og plads til læring

Topledelse og fagchefer skal give tilpas støtte til medarbejdere. Der gives plads til læring og refleksion ved at være en tryg samtalepartner, der ikke straffer eller udstiller fejl og mangler.

Topledelse og fagchefer skal have blik for den enkeltes udviklingspotentiale og mulighed for at styrke og få nye roller, ansvarsområder og kompetencer. Fokus på løbende læring og forbedring af egne, medarbejdere og enhedens præstationer og faglige udvikling, understøtter et godt samarbejde og fællesskabet om at skabe gode resultater.

Topledelse og fagchefer skal være bevidste om at de har ansvaret for at drive forandringer og skal sætte sig selv i spidsen for de nødvendige kulturforandringer.

Følgende eksempler på redskaber kan understøtte arbejdet med at have en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur: