Tillids- og resultatorienteret kultur

En tillids- og resultatorienteret kultur er forudsætningen for, at alle i institutionen trækker i samme retning og bidrager bedst muligt til at løse institutionens kerneopgaver

Ledelsen skaber en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur ved at motivere medarbejderne til at gøre deres bedste, og ved at skabe klare forventninger om roller, ansvar, mål og resultater, samt ved bevidst brug af anerkendelse.

Gennem deres adfærd, skal lederne udvise tillid til medarbejderne og være troværdige og tydelige i deres kommunikation, og tage ansvar for involvering og sparring med både egne og andres medarbejdere. Ved at samarbejde, styrkes arbejdsglæde, engagement og fællesskabet omkring opgaverne og institutionens mål. Medarbejdere på alle niveauer understøttes i at tage ansvar for sin egen faglige og personlige udvikling.

Ved at fokusere på institutionens rammer for arbejdsmiljø, medarbejderudvikling og samarbejde, skabes forudsætningen for gode offentlige arbejdspladser og de bedste resultater for borgere og brugere.

Styring og ledelse er centralt

For at opnå en tillids- og resultatorienteret kultur er der både styrings- og ledelsesmæssige fokusområder, læs mere herom her:

Sæt tydelige tillidsbaserede rammer

 • Gør tillid til udgangspunktet i alle relationer
 • Opbyg en inddragende og involverende kultur med udgangspunkt i en klar forventningsafstemning
 • Gennemfør tydelig og åben kommunikation, og gør plads til læring, refleksion, innovation og fejl
 • Opstil et tydeligt handlingsrum for hver enkel leder og medarbejder
 • Understøt troværdig og tillidsvækkende ledelse med fokus på dialog, fællesskab og samarbejde

Sæt fokus på resultatskabelsen

 • Løs opgaver med fokus på det ønskede resultat, herunder tydelig forventningsafstemning forud for opgaveløsning
 • Hav fokus på dialog og opfølgning om forventede og realiserede resultater
 • Sørg for at de rette kompetencer er tilstede og fokuser løbende på at udvikle, fastholde og ansætte de nødvendige kompetencer
 • Sammensæt de rette medarbejderprofiler og kompetencer til den enkelte opgave
 • Understøt mobilitet i organisationen med fleksibilitet ift. ind- og udlån af ressourcer på tværs af institution og koncern

Udvis positiv tillid og anerkendelse

Topledelse og fagchefer skal udvise tillid og anerkendelse og være bevidste om, hvor grænserne herfor ligger. Det vil sige, at lederen skal overveje på hvilke områder, der kan uddelegeres opgaver og ansvar, og hvornår der skal ske en ledelsesmæssig involvering og forankring.

Tillid og anerkendelse fremmer medarbejdere og samarbejdspartneres motivation og engagement. Og klare rammer giver medarbejderen tryghed til at udfolde sig og løse sine opgaver selvstændigt.

Topledelse og fagchefer skal invitere til at inddrage, lytter og forstå input fra sine medarbejdere og interessenter, og omsætte det til troværdige retningslinjer og beslutninger.

Giv tilpas støtte og plads til læring

Topledelse og fagchefer skal se og give tilpas støtte til medarbejdere. Der gives plads til læring og refleksion ved at være en sikker base for sine medarbejdere, der ikke straffer eller udstiller fejl og mangler.

Topledelse og fagchefer skal have blik for den enkeltes udviklingspotentiale og mulighed for at styrk og få nye kompetencer. Blik for at sammensætte de rette kompetencer i egen enhed og tværs, understøtter et godt tværgående samarbejde om at skabe gode resultater.

Topledelse og fagchefer driver forandringsledelse og sætter sig selv i spidsen for den nødvendige kulturforandring.

Følgende eksempler på redskaber kan understøtte arbejdet med at have en tillids- og resultatorienteret kultur:

 • Fokus på kompetencer og feedback
 • Ledelsesgrundlag
 • Faglig og personlig udvikling understøttet af fx 1:1, samtaler, dialogkort mm.
 • Medarbejder- og ledelsesudvikling (fx udviklingsplaner, samt MUS- og LUS-koncepter)
 • Medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU)
 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Samarbejdsudvalg (SU og MED)
 • Arbejdsmiljøudvalg (AMU)
 • Vurdering af præstationer, fx koncept for performancevurdering (PULS). Du kan læse mere om dette i publikationen "Enkel og værdiskabende styring og ledelse i praksis". Der er et tilhørende resumé  til publikationen på siden Publikationer, vejlledninger og værktøjer,
 • Koncepter for karriereveje

Redskaberne skal altid tilpasses det konkrete behov og skal løbende justeres.