Aktivitets- og ressourcestyring skaber viden om ressourceanvendelsen

Aktivitets- og ressourcestyring er med til at sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt inden for de fastsatte formål. Herudover skaber styringen gennemsigtighed og synliggør prioriteringsrummet.

Hvad er aktivitets- og ressourcestyring?

Aktivitets- og ressourcestyring handler om at skabe en kobling mellem de aktiviteter, institutionen udfører, og de ressourcer institutionen anvender. Koblingen er med til at skabe gennemsigtighed, så institutionen kan vurdere, om de anvender ressourcerne mest effektivt. Aktivitet dækker her bredt over de faglige opgaver, ydelser, fakturérbare leverancer mv., som institutionen udfører.

Aktivitets- og ressourcestyring som bindeled

Aktivitets- og ressourcestyring er bindeleddet mellem mål- og resultatstyring og den finansielle styring. Styringen skal konkretisere strategien for kerneopgaverne i faglige aktiviteter og koble viden om deres forventede virkning og effekt med aktiviteternes omkostninger. Herigennem får de offentlige institutioner et bedre beslutningsgrundlag. Sammenhængen er illustreret i nedenstående figur.

Figuren viser sammenhængen mellem mål- og resultatstyring, aktivitets- og ressourcestyring og finansiel styring
Sammenhængen mellem mål- og resultatstyring, aktivitets- og ressourcestyring og finansiel styring

Løn- og omkostningsfordelingsværktøj

Løn- og omkostningsfordeling er en metode til at allokere ressourcerne ud på de aktiviteter, som kerneopgaverne er nedbrudt i.

Læs mere om løn- og omkostningsfordeling