Grunduddannelse i økonomistyring

Grunduddannelsen i økonomistyring klæder dig på til at løse grundlæggende opgaver inden for statslig økonomistyring.

Hvad indebærer grunduddannelsen?

Grunduddannelsen består af fem moduler. Det første modul er et kick-off modul af en ½ dags varighed, hvor du møder de andre kursister og bliver introduceret til grunduddannelsen samt for trends og aktører inden for statslig økonomistyring. På de efterfølgende fire 2-dagsmoduler bliver du undervist i fire grundlæggende økonomistyringsdiscipliner: Bevilling og budgettering, controlling, datainformeret styring og forretningsrådgivning.

Hvem er målgruppen for grunduddannelsen?

Uddannelsen er for dig, der har været ansat i en økonomifunktion i en statslig eller statslig selvejende institution i ½-2 år, og har behov for en bred indføring i grundlæggende statslig økonomistyring. Du kan være nyuddannet eller have erfaring fra andre stillinger i den offentlige eller private sektor.

Moduler på grunduddannelse i økonomistyring

Læs mere om indholdet på de fem moduler på grunduddannelsen her:

På kick-off møder kursisterne hinanden og bliver introduceret til grunduddannelsen i økonomistyring, herunder overordnet indhold, læringsmetoder og forventninger til deltagelse. Kursisterne vil også blive introduceret til rammer og vilkår, samt trends og aktører inden for statslig økonomistyring.

På modulet i bevilling og budgettering bliver kursisterne undervist i bevillings- og budgetteringsregler samt budgetlægning og –opfølgning. Kursisterne vil også blive introduceret til centrale funktioner og fordele ved brug af Statens Budgetsystem (SBS). Modulet bliver afholdt som et internat med overnatning mellem dag 1 og 2.

Efter modulet vil kursisterne:

 • Have kendskab til finanslovens bestanddele og finanslovsprocessen, og kunne omsætte bevillinger på finansloven til interne budgetter.
 • Kunne udarbejde grundbudgetter, bruge forskellige budgetmodeller, periodiseringer, og forstå samspillet mellem økonomifunktion og budgetansvarlige.
 • Være fortrolig med budgetopfølgningsprocessen og kunne bruge principperne for budget- og udgiftsopfølgning i praksis.
 • Have kendskab til it-systemunderstøttelsen af bevillingsprocessen i Statens Bevillingslovssystem og budgetteringsprocessen i Statens Budgetsystem.

På modulet i controlling bliver kursisterne undervist i controllerens rolle, regnskabsforståelse, finansiel controlling og værktøjer til større budgetsikkerhed. Kursisterne vil også blive introduceret til, hvilke data og rapporter der kan genereres fra Navision.

Efter modulet vil kursisterne:

 • Kunne agere som controller i egen institution.
 • Kunne forstå og bruge grundlæggende regnskabsmæssige discipliner, herunder regnskabsregler, bogføringsprincipper samt udgifts- og omkostningsbaserede regnskaber i praksis.
 • Have kendskab til principper for risikostyring og finansielle kontroller.
 • Kunne analysere omkostningsvariabilitet og bruge værktøjer til større budgetsikkerhed.
 • Have kendskab til it-systemunderstøttelsen af de regnskabsmæssige registreringer i staten (Navision, SKS, IndFak og SLS).

På modulet i datainformeret styring bliver kursisterne undervist i rapportering og ledelsesinformation samt datakilder og –modeller. Kursisterne bliver også introduceret til Statens BI (MS Power BI) som rapporteringsværktøj.

Efter modulet vil kursisterne:

 • Have kendskab til, hvordan strategiske pejlemærker omsættes til styringsbehov og KPI’er på institutions-, afdelings- og kontorniveau.
 • Kunne identificere styringsbehov og omsætte styringsbehovene til værdiskabende ledelsesinformation.
 • Forstå hvilken betydning datakilder og datakvalitet har for kvaliteten af ledelsesinformation.
 • Have kendskab til it-systemunderstøttelsen af ledelsesinformation Statens BI (Power BI) og LDV.

På modulet i forretningsrådgivning bliver kursisterne undervist i rollen som forretningsrådgiver, i interessenthåndtering, forretningsforståelse og i den daglige dialog og kommunikation. Modulet indebærer også en tværgående opsamling på grunduddannelsen med særligt fokus på, hvordan rollen som forretningsrådgiver kommer i spil inden for de økonomistyringsdiscipliner, som kursisterne er blevet undervist i.

Efter modulet vil kursisterne:

 • Have kendskab til indholdet af god forretningsrådgivning og forstå rollen som forretningsrådgiver i institutionen.
 • Have kendskab til forskellige kommunikationsstile og -værktøjer, herunder egen og interessenters kommunikationsstil.
 • Kunne bruge kommunikationsstile og –værktøjer til interessenthåndtering i rollen som forretningsrådgiver.
 • Vide hvordan god kommunikation struktureres, opbygges og formidles som forretningsrådgiver.
 • Forstå betydningen af og kunne bruge relationelle kompetencer i rollen som forretningsrådgiver.