Partnerskab om god økonomistyring i regionerne

Billede viser en sundhedsmedarbejder der ser på en skanning på en PC.

I et partnerskab mellem regionerne, Danske Regioner og Økonomistyrelsen udvikles inspirationsmateriale om god økonomistyring på de danske sygehuse.

Inspirationsmateriale som beslutningstagere og aktører på de danske sygehuse kan bruge i deres arbejde med at sikre at ressourcerne anvendes med mest mulig værdi for patienterne.

Resultater af partnerskabet

Siden partnerskabet blev etableret i 2017 er udarbejdet inspirationsmateriale om en række emner til beslutningstagere og aktører på de danske sygehuse. Derudover er gennemført kortlægning og analyser om udvalgte emner, hvor det kunne bidrage til at styrke viden på tværs af regioner og sygehuse.

Få et overblik over de emner partnerskabet har beskæftiget sig med her:

  • Inspiration til kommunernes økonomiske styring af indsatsen til unge i overgangen fra barn til voksen
  • Inspiration til god vagtplanlægning
  • Inspiration til udvikling af gode økonomistyringskompetencer på sygehusafdelinger
  • Inspiration til god anvendelse af data til økonomistyring
  • Kortlægning af økonomistyring på de danske sygehuse 2017

Tidligere relevant inspirationsmateriale:

  • Anbefalinger om anvendelse af enhedsomkostninger i økonomistyringen
  • Inspiration til periodisering af budgetter og afvigelsesforklaringer

I maj 2022 udgav partnerskabet inspirationsmateriale om kommunernes økonomiske styring af indsatsen til unge i overgangen fra barn til voksen med en rapport og et planchesæt. som er en koncentreret udgave af rapporten. Materialet skal give kommunerne inspiration til, hvordan de kan videreudvikle deres økonomiske styring af indsatsen.

Læs rapporten kommunernes økonomiske styring af indsatsen til unge (pdf).

Partnerskabet har i februar 2020 udarbejdet et inspirationskatalog med 9 cases på, hvordan man kan bruge relevante data til at planlægge og styre, at den rette kapacitet er til rådighed, når patienterne har behov for det. Casene illustrerer, hvordan data og nye analysemetoder kan anvendes til at understøtte en god kapacitetsstyring og anvendelse af medarbejdernes ressourcer, bl.a. ved hjælp fra machine learning.

 Læs 9 cases om datainformeret planlægning ud fra patienttilstrømning (pdf)

I 2019 udgav partnerskabet et inspirationskatalog til bedre vagtplanlægning og personaleanvendelse for sygehuse. I inspirationskataloget indgår 15 eksempler på, hvordan man gennem fx kompetenceudvikling, organisering og systemunderstøttelse kan styrke vagtplanlægningen. Baggrunden er, at en række analyser har påpeget, at der er et potentiale for at styrke vagtplanlægning, kapacitetsudnyttelse og personaleanvendelse på de danske sygehuse.

Læs 15 eksempler på at styrke vagtplanlægning og personaleanvendelse (pdf).

 Billede viser et værktøj som vagtplanlægger eller afdelingschefer på sygehuse kan bruge til at vurdere kvaliteten af deres vagtplanlægning og deres visioner herfor.

Værktøj til lokal vurdering af vagtplanlægning

Til brug lokalt på det enkelte sygehus eller i regionen er udviklet et værktøj til vurdering af den lokale status ift. vagtplanlægning. Ved at udfylde en vurdering af status i dag samt ambitionsniveauet for, hvor man gerne vil være om fx et år, kan værktøjet bl.a. bruges som et dialogredskab før, under og efter en udviklingsproces, som skal sikre en bedre vagtplanlægning til gavn for patienter og medarbejdere. Se værktøjet her.

Heldagsseminar om vagtplanlægning

Partnerskabet gennemførte onsdag den 22. maj 2019 et heldagsseminar om vagtplanlægning i strategisk perspektiv. På seminaret blev en række konkrete eksempler præsenteret på, hvordan der på sygehusafdelinger arbejdes med bl.a. bedre organisering af vagtplanlægning. Derudover var der inspiration til, hvordan der strategisk kan arbejdes med bedre vagtplanlægning gennem fokus på eksempelvis den kulturelle forandringsproces og dataunderstøttelse af vagtplanlægningen.

Udtalelse fra praktiker på seminaret: 

"I hverdagen er det vanvittigt svært at omsætte arbejdstidsreglerne. Der bliver begået fejl."

Inspiration til udvikling af gode økonomistyringskompetencer på sygehusafdelinger

Partnerskabet har dels gennemført en kortlægning af økonomistyringskompetencer på sygehuse, dels udarbejdet inspirationsmateriale til, hvordan man lokalt på sygehusene kan arbejde med at udvikle økonomistyringskompetencerne.

Kortlægningen viser, at der bredt er et ønske om og behov for at styrke kompetencerne til at prioritere og styre økonomi og aktiviteter på sygehusafdelingerne. Herudover er der indsamlet 14 cases til inspiration, om hvordan forskellige sygehuse arbejder med kompetenceudvikling inden for økonomistyring.

De økonomiansvarlige på de danske sygehuse har vurderet kompetenceniveauet hos afdelingsledelserne ift. en række økonomistyringsaktiviteter og deres vision for, hvor kompetencerne gerne skal være i fremtiden.

Figuren viser en vurdering af kompetenceniveauet ift. økonomistyringsaktiviteter og visionen for kompetenceniveauet for afdelingsledere på sygehuse

Læs kortlægningen af økonomistyringskompetencer her (pdf)

Læs de 14 cases om kompetenceudvikling inden for økonomistyring her (pdf)

Inspiration til god anvendelse af data til økonomistyring på hospitaler

Partnerskabet har fået udarbejdet dels en kortlægning og analyse af den eksisterende dataanvendelse til økonomistyring på de danske sygehuse, dels fået indsamlet 20 cases, som kan være med til at inspirere til konkrete løsninger til dataunderstøttelse af budget-, kapacitets- og effektstyringen. Analysen opstiller 7 konkrete anbefalinger til bedre dataanvendelse, bl.a. at forbedre udnyttelsen af de eksisterende data samt at udvikle dataløsninger til økonomistyring i samspil med klinikkerne.

Læs kortlægning og analyse af dataanvendelse til økonomistyring her (pdf)

Læs de 20 cases med konkrete løsninger til dataunderstøttelse her (pdf)

Kortlægning af økonomistyring på de danske sygehuse

Som afsæt for partnerskabets aktiviteter blev i 2017 gennemført en kortlægning af den danske sygehuses praksis ift. økonomistyring og input til vigtige fokusområder for videreudviklingen af deres økonomistyring.

Læs rapporten om sygehusenes økonomistyring her (pdf)

Tidligere relevant inspirationsmateriale:

Anbefalinger til anvendelse af enhedsomkostninger i økonomistyringen

Anvendelse af enhedsomkostninger bidrager til at skabe indsigt i forretningen ved at koble aktiviteter og økonomi. Enhedsomkostninger medvirker således til at skabe et solidt vidensgrundlag, som ledelsen kan benytte, til at vurdere om ressourcerne anvendes bedst muligt.

Læs anbefalinger til anvendelse af enhedsomkostninger her (pdf)

Inspiration til periodisering af budgetter og afvigelsesforklaringer

Periodiserede budgetter skaber gennemsigtighed i det forventede forbrug. Det bidrager til at give ledelsen et grundlag, så de kan foretage prioriteringer. Herudover styrker afvigelsesforklaringer grundlaget for udarbejdelsen af fremadrettede prognoser.

Læs anbefalingerne til periodisering af budgetter og anvendelse af afvigelsesforklaringer her (pdf)

Få inspiration og erfaringer med periodiserede budgetter og afvigelsesforklaringer på sygehuse her (pdf)