Partnerskab om god økonomistyring i kommunerne

Billedet viser en SOSU medarbejder der hjælper en ældre mand

I et partnerskab mellem KL, Indenrigs- og Boligministeriet og Økonomistyrelsen udvikles inspirationsmateriale til god økonomistyring i kommunerne.

Inspirationsmaterialet bygger på erfaringer fra kommuner med god økonomistyring og målrettes kommunale beslutningstagere og aktører, der ønsker at videreudvikle den kommunale indsats, så det giver mest mulig værdi for kommunens borgere og brugere.

Resultater af partnerskabet

Siden partnerskabet blev etableret i 2017 er udarbejdet en række kortlægninger og inspirationsmateriale om en række emner, som har til formål at styrke viden på tværs af kommuner om god økonomistyring. Analyserne udarbejdes af VIVE for partnerskabet og er praksisorienterede med fokus på konkrete anbefalinger og inspiration, som kan udbredes til andre kommuner.

Få et overblik over de emner partnerskabet har beskæftiget sig med her:

  • Inspiration til økonomistyring af overgangsindsatsen for unge fra barn til voksen (2022)
  • Inspiration til økonomistyring på ældreområdet (2020)
  • Inspiration til økonomistyring af det specialiserede voksenområde (2019)
  • Inspiration til økonomistyring af tværgående løsninger (2018)
  • Inspiration til økonomistyring af specialundervisning i folkeskolen (2018)
  • Inspiration til økonomistyring af det specialiserede børne- og ungeområde (2018)
  • Kortlægning af økonomistyring i kommunerne (2017)

Tidligere relevant inspirationsmateriale:

  • Anbefalinger til periodisering af budgetter 
  • Erfaringer og anbefalinger om brugen af demografimodeller
  • Gode principper for overførselsadgang

Økonomisk styring af kommunalt leveret sygepleje

De kommunale sygeplejeudgifter er i perioden 2013 til 2020 steget med cirka 40 procent på landsplan, og samtidig vil den potentielle gruppe af modtagere af kommunal sygepleje vokse i de kommende år i takt med, at der kommer flere ældre borgere. Derfor har Partnerskabet om kommunal økonomistyring mellem KL, Indenrigs- og Boligministeriet samt Økonomistyrelsen bedt VIVE undersøge og give inspiration til, hvordan kommunerne kan udvikle deres økonomiske styring af den kommunale sygepleje.

Rapporten peger på seks fokuspunkter, der er centrale for kommunernes økonomiske styring af den kommunalt leverede sygepleje. Bl.a. at strategiske pejlemærker bør sammentænke faglige og økonomiske hensyn, at der skal være et entydigt formelt budgetansvar med en klar disponering af budgetter samt at der i den løbende styringsinformation følges op på udgifter og aktiviteter.

Læs en kort præsentation af rapportens konklusioner (pdf)

Læs rapporten om økonomisk styring af kommunalt leveret sygepleje (pdf)

 

Inspiration til økonomistyring på ældreområdet

En god tilrettelæggelse, organisering og økonomistyring af ældreområdet er vigtig, givet at der fremadrettet bliver flere ældre i Danmark. For at dele gode erfaringer på tværs af kommunerne om hjemmepleje og rehabiliteringsområdet har partnerskabet mellem KL,
Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomistyrelsen samt Sundheds- og Ældreministeriet indsamlet gode erfaringer og råd til styring på området. Det er der kommet seks konkrete anbefalinger ud af. Rapporten understreger, hvor vigtigt det er at have en klar strategisk retning, en effektiv drift, datainformeret beslutningsstøtte, sammenhængende økonomistyring og en tillids- og resultatorienteret kultur.

Læs en kort præsentation af rapportens konklusioner (pdf)

Læs rapporten om økonomistyring af hjemmepleje og rehabiliteringsforløb (pdf)

Kortlægning af brugen af demografimodeller på ældreområdet

Der er en udbredt brug af demografimodeller i kommunerne, når der skal lægges budgetter på ældreområdet. Demografimodeller anvendes som værktøj til at beregne de forventede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling. VIVE har kortlagt brugen og sammenlignet udviklingen med en tilsvarende kortlægning i 2013. Ifølge kortlægningen anvendte 86 pct. af kommunerne en demografimodel i forbindelse med budgetlægning for 2020, hvilket er uændret ift. brugen i 2013. Læs mere i rapporten om, hvilket udgiftstyper og enhedsbeløb, der anvendes, samt hvordan demografimodellen indgår i selve budgetprocessen i kommunerne.

 

Læs hovedkonklusionerne af kortlægningen her

Læs hele kortlægningen her

Inspiration til økonomistyring af det specialiserede voksenområde

Analysen af kommunernes økonomistyring af det specialiserede voksenområde peger på seks vigtige fokusområder for styring af området til inspiration for andre kommuner. Bl.a. peges der på, at styringen kan styrkes gennem en klar strategi for området, en tæt opfølgning på borgerens udvikling og på økonomien, god dialog med udførerne samt økonomisk bevidsthed hos sagsbehandlerne. Der er derudover stort potentiale ift. at sikre relevant styringsinformation om fx effekterne af indsatser. 

Læs sektoranalysen om kommunernes økonomistyring af det specialiserede voksenområde her (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion her (pdf)

Inspiration til økonomistyring af tværgående løsninger

Analysen om økonomistyring af tværgående løsninger opsamler første erfaringer med tilrettelæggelsen af helhedsorienterede indsatser for udsatte familier og opstiller anbefalinger til, hvad man særligt skal være opmærksom på. Det er bl.a. afgørende, at der er politisk og strategisk opbakning til omstillingen, det er vigtigt at sikre en effektiv organisering og drift af den tværgående indsats med nye procedurer og sagsgange og det er centralt at udvikle en samlet ledelsesinformation om aktiviteter, udgifter og effekter, så man løbende kan tilpasse indsatsen og vurdere resultaterne samlet set. 

Læs temaanalysen om økonomistyring af tværgående løsninger her (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion her (pdf)

Seminar om erfaringer med helhedsorienterede løsninger

Partnerskabet har afholdt seminar om de første kommunale erfaringer med økonomistyring af helhedsorienterede løsninger den 26. marts 2019. På seminaret blev hovedkonklusionerne fra rapporten præsenteret. Derudover fortalte Assens og Furesø Kommuner om deres erfaringer med organisering, økonomistyring og opfølgning. Se slides fra seminaret her.

Inspiration om økonomistyring af det specialiserede børne- og ungeområde

Analysen af kommunernes økonomistyring for det specialiserede børne- og ungeområde peger på en række fokusområder i økonomistyringen til inspiration for alle kommuner. Fokusområderne omhandler bl.a. at lade praksis være styret af en fælles faglig og økonomisk strategi og at have et detaljeret datagrundlag i prognoser og opfølgning.

Læs analysen om kommunernes økonomistyring af det specialiserede børne- og ungeområde her (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion her (pdf)

Inspiration om økonomistyring af specialundervisning i folkeskolen

Analysen af specialundervisning i folkeskolen peger på fire fokusområder til videreudvikling af den kommunale økonomistyring. Det er bl.a. vigtigt at have en faglig strategi med en tydelig retning for indsatsen, at fastlægge en finansieringsmodel, der giver de rigtige incitamenter og sikre sammenhæng med bl.a. visitering samt have relevant ledelsesinformation, som giver et godt overblik og styringsgrundlag.

Læs sektoranalysen om kommunernes økonomistyring af specialundervisning i folkeskolen her (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion her (pdf)

Kortlægning af økonomistyring i kommunerne

Som afsæt for partnerskabets aktiviteter blev i 2016 gennemført en kortlægning af kommunernes økonomistyring, økonomiske resultater og økonomistyringspraksis.

Det fremgår af kortlægningen, i hvilket omfang der i de kommunale budgetter 2017 blev specificeret mål for resultater i det politisk vedtagne budget (fordelt på sektorområder). En overvejende del af kommunerne svarer, at de ikke har fastsat resultatmål for sektorområderne (orange bjælke).

Billede viser resultater fra et spørgeskema om resultatkrav for kommunale sektorområder

Læs afdækningen af kommunernes økonomistyring her (pdf)

Tidligere relevant inspirationsmateriale:

Anbefalinger til periodisering af budgetter

Periodisering af budgetter medvirker til at øge den styringsmæssige værdi af kommunens budgetter for både de decentrale budgetansvarlige og økonomifunktionen. Herudover er periodiseringen med til at skabe et bedre overblik over, hvornår på året aktiviteterne og forbruget forventes at falde. Det skaber en tættere kobling mellem kommunens aktiviteter og økonomi.

Læs mere om anbefalinger til og anvendelse af periodiserede budgetter her (pdf)

Erfaringer og anbefalinger til brug af demografimodeller

Demografimodeller er et redskab, der kan bruges til at skabe overblik over de dele af økonomien, der vurderes at være afhængige af ændringer i demografien. Modellerne kan bidrage til at skabe et politisk råderum i budgetprocessen og styrke beslutningsgrundlaget for politikerne.

Læs mere om anbefalinger til og anvendelse af demografimodeller her (pdf)

Gode principper for overførselsadgang

Principper for overførselsadgang omhandler kommunernes regler for, hvornår deres institutioner og forvaltninger kan overføre mer- og mindreforbrug til det kommende budgetår. Det er bl.a. vigtigt, at principperne for overførselsadgang fremmer den ønskede økonomiske adfærd hos de budgetansvarlige i kommunen.

Læs mere om anvendelse af gode principper for overførselsadgang her (pdf)