Partnerskab om god økonomistyring i kommunerne

Billedet viser en SOSU medarbejder der hjælper en ældre mand

I et partnerskab mellem KL, Social- og Indenrigsministeriet og Økonomistyrelsen udvikles inspirationsmateriale til god økonomistyring i kommunerne.

Inspirationsmaterialet bygger på erfaringer fra kommuner med god økonomistyring og målrettes kommunale beslutningstagere og aktører, der ønsker at videreudvikle den kommunale indsats, så det giver mest mulig værdi for kommunens borgere og brugere.

Resultater af partnerskabet

Siden partnerskabet blev etableret i 2017 er udarbejdet en række kortlægninger og inspirationsmateriale om en række emner, som har til formål at styrke viden på tværs af kommuner om god økonomistyring. Analyserne er praksisorienterede med fokus på konkrete anbefalinger og inspiration, som kan udbredes til andre kommuner.

Få et overblik over de emner partnerskabet har beskæftiget sig med her:

  • Inspiration til økonomistyring af det specialiserede voksenområde
  • Inspiration til økonomistyring af tværgående løsninger
  • Inspiration til økonomistyring af specialundervisning i folkeskolen
  • Inspiration til økonomistyring af det specialiserede børne- og ungeområde
  • Kortlægning af økonomistyring i kommunerne 2016

Tidligere relevant inspirationsmateriale:

  • Anbefalinger til periodisering af budgetter
  • Erfaringer og anbefalinger om brugen af demografimodeller
  • Gode principper for overførselsadgang

Inspiration til økonomistyring på ældreområdet

VIVE har for Partnerskabet mellem regeringen og KL indsamlet eksempler fra kommuner med god styring af hjemmepleje og rehabilitering. I et smugkig afsløres tre kommuners organisering, økonomistyring og budgetopfølgningsmodeller på området. Den fulde rapport kommer til april 2020.

Læs et smugkig om økonomistyring af hjemmepleje og rehabiliteirngsforløb her (pdf)

Inspiration til økonomistyring af det specialiserede voksenområde

Analysen af kommunernes økonomistyring af det specialiserede voksenområde peger på seks vigtige fokusområder for styring af området til inspiration for andre kommuner. Bl.a. peges der på, at styringen kan styrkes gennem en klar strategi for området, en tæt opfølgning på borgerens udvikling og på økonomien, god dialog med udførerne samt økonomisk bevidsthed hos sagsbehandlerne. Der er derudover stort potentiale ift. at sikre relevant styringsinformation om fx effekterne af indsatser. 

Læs sektoranalysen om kommunernes økonomistyring af det specialiserede voksenområde her (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion her (pdf)

Inspiration til økonomistyring af tværgående løsninger

Analysen om økonomistyring af tværgående løsninger opsamler første erfaringer med tilrettelæggelsen af helhedsorienterede indsatser for udsatte familier og opstiller anbefalinger til, hvad man særligt skal være opmærksom på. Det er bl.a. afgørende, at der er politisk og strategisk opbakning til omstillingen, det er vigtigt at sikre en effektiv organisering og drift af den tværgående indsats med nye procedurer og sagsgange og det er centralt at udvikle en samlet ledelsesinformation om aktiviteter, udgifter og effekter, så man løbende kan tilpasse indsatsen og vurdere resultaterne samlet set. 

Læs temaanalysen om økonomistyring af tværgående løsninger her (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion her (pdf)

Seminar om erfaringer med helhedsorienterede løsninger

Partnerskabet har afholdt seminar om de første kommunale erfaringer med økonomistyring af helhedsorienterede løsninger den 26. marts 2019. På seminaret blev hovedkonklusionerne fra rapporten præsenteret. Derudover fortalte Assens og Furesø Kommuner om deres erfaringer med organisering, økonomistyring og opfølgning. Se slides fra seminaret her.

Inspiration om økonomistyring af det specialiserede børne- og ungeområde

Analysen af kommunernes økonomistyring for det specialiserede børne- og ungeområde peger på en række fokusområder i økonomistyringen til inspiration for alle kommuner. Fokusområderne omhandler bl.a. at lade praksis være styret af en fælles faglig og økonomisk strategi og at have et detaljeret datagrundlag i prognoser og opfølgning.

Læs analysen om kommunernes økonomistyring af det specialiserede børne- og ungeområde her (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion her (pdf)

Inspiration om økonomistyring af specialundervisning i folkeskolen

Analysen af specialundervisning i folkeskolen peger på fire fokusområder til videreudvikling af den kommunale økonomistyring. Det er bl.a. vigtigt at have en faglig strategi med en tydelig retning for indsatsen, at fastlægge en finansieringsmodel, der giver de rigtige incitamenter og sikre sammenhæng med bl.a. visitering samt have relevant ledelsesinformation, som giver et godt overblik og styringsgrundlag.

Læs sektoranalysen om kommunernes økonomistyring af specialundervisning i folkeskolen her (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion her (pdf)

Kortlægning af økonomistyring i kommunerne

Som afsæt for partnerskabets aktiviteter blev i 2016 gennemført en kortlægning af kommunernes økonomistyring, økonomiske resultater og økonomistyringspraksis.

Det fremgår af kortlægningen, i hvilket omfang der i de kommunale budgetter 2017 blev specificeret mål for resultater i det politisk vedtagne budget (fordelt på sektorområder). En overvejende del af kommunerne svarer, at de ikke har fastsat resultatmål for sektorområderne (orange bjælke).

Billede viser resultater fra et spørgeskema om resultatkrav for kommunale sektorområder

Læs afdækningen af kommunernes økonomistyring her (pdf)

Tidligere relevant inspirationsmateriale:

Anbefalinger til periodisering af budgetter

Periodisering af budgetter medvirker til at øge den styringsmæssige værdi af kommunens budgetter for både de decentrale budgetansvarlige og økonomifunktionen. Herudover er periodiseringen med til at skabe et bedre overblik over, hvornår på året aktiviteterne og forbruget forventes at falde. Det skaber en tættere kobling mellem kommunens aktiviteter og økonomi.

Læs mere om anbefalinger til og anvendelse af periodiserede budgetter her (pdf)

Erfaringer og anbefalinger til brug af demografimodeller

Demografimodeller er et redskab, der kan bruges til at skabe overblik over de dele af økonomien, der vurderes at være afhængige af ændringer i demografien. Modellerne kan bidrage til at skabe et politisk råderum i budgetprocessen og styrke beslutningsgrundlaget for politikerne.

Læs mere om anbefalinger til og anvendelse af demografimodeller her (pdf)

Gode principper for overførselsadgang

Principper for overførselsadgang omhandler kommunernes regler for, hvornår deres institutioner og forvaltninger kan overføre mer- og mindreforbrug til det kommende budgetår. Det er bl.a. vigtigt, at principperne for overførselsadgang fremmer den ønskede økonomiske adfærd hos de budgetansvarlige i kommunen.

Læs mere om anvendelse af gode principper for overførselsadgang her (pdf)