Erfaringer med budgettildelingsmodeller

""

Når man som økonomifunktion vælger sin budgettildelingsmodel er der en række overvejelser i forhold til, hvilken model der er mest hensigtsmæssig. En analyse af økonomistyring på det specialiserede voksenområde udarbejdet af VIVE for Partnerskabet om god økonomistyring (læs mere om partnerskabet her) anbefaler, at valget af budgettildelingsmodel tilpasses ydelsens karakter samt kommunens aktuelle økonomiske situation. Modellerne for budgettildeling kan stilles op som valg på et kontinuum med følgende to yderpunkter:

Figuren viser et kontinuum for budgetlægningmodeller. Det ene yderpunkt består af aktivitetsbaseret budget og det modsatte yderpunkt består af rammebudget.

På det specialiserede voksenområde vælger kommunerne, hvilken budgettildelingsmodel der skal anvendes i forhold til fx deres leverandører på området. I en aktivitetsbaseret model afregnes den enkelte ydelse ud fra en aftalt takst/pris (BUM-model). Leverandørens budget reguleres således løbende automatisk ud fra omfanget af ydelser, der leveres til kommunen. Når der i den modsatte ende af kontinuummet vælges at tildele et fast rammebudget til en leverandør, inden for hvilken leverandøren skal levere en række ydelser, kender leverandøren og kommunen budgettet, som ikke justeres i løbet af budgetåret. Mellem disse to yderpunkter er der en række varianter.

De syv kommuner, som indgår i analysen, har valgt forskellige modeller på kontinuummet for deres budgettildeling. Valget af budgettildelingsmodel afhænger bl.a. af, om leverandøren er en af kommunens egne institutioner, hvilken ydelse der er tale om, og om der er takstfinansiering på området. Det anbefales i rapporten, at kommuner, som har økonomiske udfordringer, i højere grad benytter sig af aktivitetsbaseret styring frem for af rammestyring. Erfaringen er, at det giver mulighed for en bedre styring af området. En aktivitetsbaseret budgettildelingsmodel giver endvidere en højere grad af gennemsigtighed ved at synliggøre sammenhængen mellem den leverede indsats og udgiften. En gennemsigtighed som også kan bidrage til en ressourcestyring med fokus på effekterne af indsatsen.

Det gælder generelt, at det er centralt, at den valgte budgettildelingsmodel er forståelig og transparent, dvs. at modellen fremstår tydelig for både det politiske niveau og for institutionslederne. Det er en vigtig forudsætning for, at den kan fungere som en klar ramme og ansvarsfordeling for opgaveløsningen.

Læs mere i kapitel 3 i rapporten om det specialiserede voksenområde her

Læs også om budgettildelingsmodeller på det specialiserede børne- og ungeområde i kapitel 4 i rapporten her