Krav om bæredygtige målsætninger

Regeringen ønsker at styrke den bæredygtige udvikling i styrelser og statslige institutioner som led i realiseringen af FN’s Verdensmål.

Hvad handler kravet om bæredygtige mål om?

Fra 2023 skal alle styrelser og statsinstitutioner fastsætte mindst ét mål for bæredygtig udvikling for deres opgaver.

• Alle styrelser og statsinstitutioner skal fastsætte mindst ét mål for bæredygtig udvikling fra 2023
• Ministerierne/institutionerne bestemmer selv, hvilke(t) mål de vil arbejde med
• Ministerierne/institutionerne vælger selv, hvordan de vil implementere bæredygtige mål i deres arbejde
• Målene skal understøtte realiseringen af FN’s Verdensmål
• Opfyldelse af kravet skal dokumenteres i et offentligt tilgængeligt format, der er op til den enkelte institution. Det kan fx være i en strategi, mål- og resultatplan, rammeaftale eller lignende. 

Det anbefales, at kravet om bæredygtige målsætninger implementeres i overensstemmelse med ressortministeriets eksisterende processer og koncepter for mål- og resultatstyring eller tilsvarende, så det indgår på lige fod med institutionens øvrige målsætninger.

Inspirationsmateriale som hjælp til implementering 

For at understøtte implementeringen af kravet om bæredygtige målsætninger, har Økonomistyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale med eksempler på, hvordan styrelser og statsinstitutioner arbejder med implementering af bæredygtighed og FN’s Verdensmål i praksis.

Find inspirationsmaterialet her

Inspirationsmaterialet henvender sig til ledere og medarbejdere i departementer, styrelser og statsinstitutioner, som enten skal i gang med eller allerede arbejder med at implementere bæredygtige målsætninger eller FN’s Verdensmål i strategier, mål- og resultatplaner, rammeaftaler eller tilsvarende styringsdokumenter.

FAQ om bæredygtige målsætninger

Få svar på nogle af de mest centrale spørgsmål herunder. 

Hver enkelt styrelse eller statsinstitution skal fastsætte mindst ét bæredygtigt mål. Målet skal tage udgangspunkt i mindst ét af FN’s 17 Verdensmål. Det er muligt at arbejde med flere bæredygtige målsætninger og verdensmål. Målet kan vedrøre eksisterende eller nye opgaver og aktiviteter, der igangsættes på baggrund heraf.

Kravet gælder fra 1. 1. 2023. Det betyder at de bæredygtige målsætninger skal gælde for opgaver, aktiviteter mv., der gennemføres eller igangsættes i 2023. De bæredygtige målsætninger må gerne gælde for mere end et år.

Disse institutioner er omfattet kravet:

• Styrelser og styrelseslignende institutioner
• Statsinstitutioner, der modtager driftsbevilling på finansloven eller har bevillingstypen statsvirksomhed

Disse institutioner kan undtages kravet: 
• Uafhængige råd og mindre institutioner kan undtages fra krav om at opstille bæredygtige målsætninger, samt afrapportering på disse

Det er op til det enkelte departement at vurdere, om en institution inden for deres ressortområde skal undtages.

Disse institutioner er ikke omfattet af kravet: 
• Departementer
• Selvejende institutioner

Det skal tydeligt fremgå, at målet vedrører bæredygtighed, og målet skal kobles til FN’s Verdensmål. 
Arbejdet med målet skal dokumenteres mindst én gang om året, og dokumentationen skal ske i et offentligt tilgængeligt format, fx på ministeriets eller institutionens hjemmeside

Eksempler på format eller dokument, hvor målet kan dokumenteres er:
• strategi
• mål- og resultatplan
• rammeaftale
• resultatkontrakt
• institutionens årsrapport
• en temahjemmeside dedikeret til bæredygtighed og/eller verdensmålene

Det er op til den enkelte institution, evt. efter aftale med ressortdepartementet, at beslutte hvor og i hvilket format rapporteringen/dokumentation sker.